Hugo Matzner - a forgotten left-wing intellectual Cover Image

Hugo Matzner – zabudnutý ľavicový intelektuál
Hugo Matzner - a forgotten left-wing intellectual

Author(s): Roman Holec
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; left-wing; social democrat; intellectual; politics; Hugo Matzner;
Summary/Abstract: Roku 1983 som obhájil na Filozofickej fakulte UK diplomovú prácu na tému K otázke účasti inteligencie v slovenskom sociálnodemokratickom hnutí v rokoch 1890 – 1918. Jej úlohou bolo zmapovať všetky roviny kontaktov, spolupráce a vnímania oboch skúmaných subjektov – sociálnych demokratov a vtedajšej intelektuálnej elity. Využil som pomerne veľký „neobsadený“ priestor, ktorý mi charakterom svojich prác „poskytli“ historici ako Miloš Gosiorovský, Pavol Hapák, Ladislav Tajták a ďalší. V prácach, napísaných do roku 1989, sa totiž zamerali predovšetkým na konkrétne vnútorné predpoklady a etapy vývoja slovenského robotníckeho hnutia a najmä na jeho ideový medzinárodný kontext. Navyše výskum robotníckeho hnutia do roku 1918 si zámerne vyžadoval dostatočne kritický prístup, keďže naň v medzivojnovom období organicky nadviazala sociálnodemokratická línia robotníckeho hnutia, pričom dôraz sa jednostranne kládol najmä na marxistickú, resp. komunistickú líniu. Ani otázka inteligencie nepatrila k populárnym témam a do popredia sa vyzdvihovali iné, podstatne dôležitejšie sociálne vrstvy.