1968 and problems of economic reform in Czechoslovakia Cover Image

Rok 1968 a problémy ekonomickej reformy v Československu
1968 and problems of economic reform in Czechoslovakia

Author(s): Miroslav Londák
Subject(s): Economic history, Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; economic reform; problems; 1968;
Summary/Abstract: Keď sa v súčasnosti, štyridsať rokov po udalostiach spätých s rokom 1968 zamýšľame nad ich významom v dejinách, a to nielen slovenských a československých, dospejeme k názoru, že procesy, ktoré sa udiali v podstate v priebehu niekoľkých týždňov počas jarných mesiacov toho pamätného roka, mali korene v hlbšej minulosti. V zásade súviseli s geopolitickým výsledkom druhej svetovej vojny, ktorý znamenal začlenenie nášho regiónu do sovietskej sféry vplyvu. Dnes už s istotou vieme, že o budúcnosti povojnového Československa sa rozhodlo na konci druhej svetovej vojny. Jeho vtedajším obyvateľom politici ponúkali viacero možností ďalšieho napredovania obnoveného československého štátu. Niektorí očakávali návrat ku klasickej liberálnej kapitalistickej spoločnosti, iní boli presvedčení o tom, že práve v regióne strednej Európy je možné budovať akúsi spoločnosť „mostov“, ktorá v sebe spojí výhody trhovej ekonomiky, demokracie s možnosťami istého centrálneho plánovania. Komunisti zasa sľubovali budovanie sociálne spravodlivej spoločnosti, aplikovanie údajne vedeckej teórie marxizmu-leninizmu a výlučne plánované hospodárstvo. To bol jediný spôsob, ktorým sa malo podľa nich zabrániť takým veľkým krízam, akou bola napr. veľká hospodárska kríza na začiatku 30. rokov dvadsiateho storočia. Trauma z dopadov tejto krízy nesporne zohrávala svoju úlohu i v čase, keď na jar 1946 v relatívne slobodných voľbách získala KSČ v celoštátnom meradle 37,94 % hlasov (v českých krajinách dokonca 40,17 %). Aj v súčasnosti sa k nej historici vracajú, keď uvažujú o príčinách, ktoré viedli voličov v českej časti republiky k tomu, že vo voľbách dali prednosť komunistickej strane.