Year 1969, the so Called Šik Economic Reform and Slovakia Cover Image

Rok 1969, tzv. Šikova ekonomická reforma a Slovensko
Year 1969, the so Called Šik Economic Reform and Slovakia

Author(s): Miroslav Londák
Subject(s): History, Economic history, Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Economic Reform and Slovakia;
Summary/Abstract: Napriek augustovej okupácii Československa z roku 1968 istý čas aj na Slovensku pretrvávali ilúzie v tom zmysle, že aspoň niektoré idey tzv. socializmu s ľudskou tvárou sa podarí uchovať a realizovať. Táto téza platí i v súvislosti s prebiehajúcou tzv. Šikovou ekonomickou reformou , jej uvádzaním do praxe a ďalším teoretickým rozvíjaním. V tomto duchu na zasadaní Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ), ktoré sa konalo v dňoch 12. – 13. decembra 1968, vystúpil i slovenský ekonóm a vtedajší tajomník ÚV Komunistickej strany Slovenska (KSS) Viktor Pavlenda. Napriek kritickým pripomienkam, ktoré predniesol v súvislosti s dovtedajším priebehom realizácie ekonomickej reformy očakával, že sa v nej bude i v nasledujúcom období pokračovať. Pavlenda na tomto fóre opätovne kritizoval najmä fakt, že pri príprave reformy sa takmer neprihliadalo na slovenskú realitu a česká skutočnosť sa naďalej stotožňovala s celoštátnou. Podľa jeho názoru sa pri realizácii reformy prejavovala aj istá živelnosť a nekoncepčnosť, čo azda vyplývalo aj z toho, že v roku 1968 bol vývoj v krajine príliš hektický.

  • Page Range: 469-480
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak