The development of the school system in Slovakia between 1918 and 1939 Cover Image

Vývin školského systému na Slovensku v rokoch 1918 – 1939
The development of the school system in Slovakia between 1918 and 1939

Author(s): Ľubica Kázmerová
Subject(s): History, Education, Political history, Recent History (1900 till today), History of Education, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), Inter-Ethnic Relations
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; school system; development; ethnicity; textbooks; interwar;
Summary/Abstract: Vobdobí vzniku Československej republiky (ČSR) sa školstvo na Slovensku, ktoré tvorí základ každej národnej kultúry, nachádzalo v katastrofálnom stave, čo bolo dôsledkom dlhodobého pôsobenia uhorskej štátnej politiky voči nemaďarským národom Uhorska a vojnovej vyčerpanosti spoločnosti. Prechodom frontu na východe Slovenska a tiež rabovaním po skončení vojny boli mnohé školské budovy poškodené a ich mobiliár zničený. Vládne miesta mladého štátu si uvedomovali zložitosť situácie a problémom školstva a vzdelávania venovali zvýšenú pozornosť. Centrálnym orgánom riadenia školstva sa stalo Ministerstvo školstva a národnej osvety (MŠANO) so sídlom v Prahe. Školstvo spravoval v slovenskej dočasnej vláde od novembra 1918 Anton Štefánek, ktorý sa stal o niekoľko mesiacov neskôr referentom pre oblasť školstva Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska spravovaného Vavrom Šrobárom. Od roku 1919 pod jeho vedením pracoval Referát MŠANO pre Slovensko so sídlom v Bratislave.