"Theatrum Nobilitatis Hungaricae”. Genealogické výskumy Mateja Bela so zvláštnym zreteľom na rod Thurzo
"Theatrum Nobilitatis Hungaricae”. Genealogical research by Matej Bel, with particular reference to the genus Thurzo

Author(s): Gergely Tóth
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Modern Age, Culture and social structure , 16th Century, 17th Century, 18th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Kingdom of Hungary; Thurzo family; aristocracy; genealogy; Matej Bel;
Summary/Abstract: Práce, ktoré sa venujú dejinám genealógie, sa ani len nezmieňujú o tom, že aj významný historik 18. storočia Matej Bel patril medzi genealógov, a to napriek tomu, že Bel mal od začiatku naplánované, že v Notitiách, v historicko-geografickej práci, predstavujúcej uhorské stolice, sa bude venovať aj dejinám šľachtických rodov. Tento svoj plán – aj keď medzerovito a zlomkovito – aj splnil. Výsledky jeho práce genealógovia 18. storočia akceptovali, neskôr sa však bádatelia na ne odvolávali už len zriedkavo. Zhromaždené údaje bratislavského vedca, resp. jeho rozhodné predstavy v tejto téme si bádatelia, zaoberajúci sa dejinami tohto vedného odboru v 20. storočí nevšimli, možno pre encyklopedický charakter Notícií, ktoré sú na prvý pohľad tematicky dosť neprehľadné, a tiež možno aj pre ich nedokončenosť. V tejto štúdii by sme chceli napraviť toto poľutovaniahodné zanedbanie. Najprv preskúmame, v akej forme sa chcel Bel zaoberať dejinami rodov, a aké uhorské, alebo zahraničné diela a vplyvy ho podnietili k takýmto výskumom; potom prehľadne z celých Notícií – nielen z tlačených častí, ale aj z tých, ktoré zostali v rukopise – predstavíme výsledky jeho výskumov, resp. ich ďalšie využitie a citovanie v 18. storočí. V druhej časti štúdie sa budeme venovať analýze histórie rodu Thurzo z Belovho pera – čo je v skutočnosti dielo v diele, veď v opise Oravskej stolice, kde sa nachádza, zaberá takmer polovicu textu. Zároveň budeme venovať pozornosť aj metódam práce Mateja Bela, mož- nostiam a hraniciam ním prevedeného výskumu.

  • Page Range: 203-216
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak