"Theatrum Nobilitatis Hungaricae”. Genealogical research by Matej Bel, with particular reference to the genus Thurzo Cover Image

"Theatrum Nobilitatis Hungaricae”. Genealogické výskumy Mateja Bela so zvláštnym zreteľom na rod Thurzo
"Theatrum Nobilitatis Hungaricae”. Genealogical research by Matej Bel, with particular reference to the genus Thurzo

Author(s): Gergely Tóth
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Modern Age, Culture and social structure , 16th Century, 17th Century, 18th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Kingdom of Hungary; Thurzo family; aristocracy; genealogy; Matej Bel;
Summary/Abstract: Práce, ktoré sa venujú dejinám genealógie, sa ani len nezmieňujú o tom, že aj významný historik 18. storočia Matej Bel patril medzi genealógov, a to napriek tomu, že Bel mal od začiatku naplánované, že v Notitiách, v historicko-geografickej práci, predstavujúcej uhorské stolice, sa bude venovať aj dejinám šľachtických rodov. Tento svoj plán – aj keď medzerovito a zlomkovito – aj splnil. Výsledky jeho práce genealógovia 18. storočia akceptovali, neskôr sa však bádatelia na ne odvolávali už len zriedkavo. Zhromaždené údaje bratislavského vedca, resp. jeho rozhodné predstavy v tejto téme si bádatelia, zaoberajúci sa dejinami tohto vedného odboru v 20. storočí nevšimli, možno pre encyklopedický charakter Notícií, ktoré sú na prvý pohľad tematicky dosť neprehľadné, a tiež možno aj pre ich nedokončenosť. V tejto štúdii by sme chceli napraviť toto poľutovaniahodné zanedbanie. Najprv preskúmame, v akej forme sa chcel Bel zaoberať dejinami rodov, a aké uhorské, alebo zahraničné diela a vplyvy ho podnietili k takýmto výskumom; potom prehľadne z celých Notícií – nielen z tlačených častí, ale aj z tých, ktoré zostali v rukopise – predstavíme výsledky jeho výskumov, resp. ich ďalšie využitie a citovanie v 18. storočí. V druhej časti štúdie sa budeme venovať analýze histórie rodu Thurzo z Belovho pera – čo je v skutočnosti dielo v diele, veď v opise Oravskej stolice, kde sa nachádza, zaberá takmer polovicu textu. Zároveň budeme venovať pozornosť aj metódam práce Mateja Bela, mož- nostiam a hraniciam ním prevedeného výskumu.

  • Page Range: 203-216
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak