The mysterious Thurzo. František Thurzo, Chairman of the Hungarian and Dvorská Chamber (1549-1563) Cover Image

Tajomný Thurzo. František Thurzo, predseda Uhorskej a Dvorskej komory (1549–1563)
The mysterious Thurzo. František Thurzo, Chairman of the Hungarian and Dvorská Chamber (1549-1563)

Author(s): Lajos Gecsényi
Subject(s): Cultural history, Modern Age, Culture and social structure , 16th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Thurzo family; aristocracy; František Thurzo; Kingdom of Hungary; 16th century;
Summary/Abstract: Dňa 22. októbra 1877 na pôde Maďarskej akadémie vied predniesol Gustáv Wenzel, ktorý bol rovnako zbehlý v právnych, ako aj v hospodárskych dejinách, svoju štúdiu o živote posledných stredovekých biskupov z rodu Thurzo (Žigmunda, Jána, Stanislava a Františka). V štúdii, ktorá vyšla o rok neskôr aj tlačou, pri Františkovi Thurzovi zdôraznil: „... o ňom budeme vedieť vysloviť dostatočne uznanlivé hodnotenie až vtedy, keď budú dejiny štátnej správy Uhorska v 16. storočí dôkladne preskúmané.“ Vyslovil to napriek tomu, že prevažnú väčšinu svojich údajov čerpal zo zásadných zdrojov, predovšetkým z tzv. kráľovských kníh (Libri regii). Za uplynulých viac ako sto rokov doplnilo historické bádanie mozaiku o nespočetné množstvo drobných údajov, pričom v prvom rade a dôrazne sa akcentovalo, že František Thurzo bol jediným uhorským mužom, ktorý sa dostal na čelo Dvorskej komory, ústrednej finančnej správy Habsburgovcov. Je pravdou, že o ceste, ktorá viedla k tomuto vysokému postu, ešte stále máme len čiastkové informácie a isté hypotézy, a vzhľadom na to, že poznáme aj limitujúce pramene, ani veľmi nemôžeme očakávať, že sa nám podarí osvetliť všetky detaily. Vedľa toho s nemenším záujmom sledovali bádatelia spôsob, akým Thurzo po viac ako dvoch desaťročiach opustil svoj biskupský úrad a uzavrel manželstvo. V tejto poslednej otázke sa názory dodnes rozchádzajú, najmä o tom, či zostal aj naďalej pri svojej rímskokatolíckej viere, alebo konvertoval na evanjelickú vieru augsburského vyznania.

  • Page Range: 55-74
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak