Czechoslovakia and Poland on the way to the communist monopoly power. (Attempt of comparison) Cover Image

Československo a Poľsko na ceste ku komunistickému monopolu moc. (Pokus o komparáciu)
Czechoslovakia and Poland on the way to the communist monopoly power. (Attempt of comparison)

Author(s): Michal Barnovský
Subject(s): Geography, Regional studies, Political history, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Czechoslovakia; Poland; communism; monopoly power; political system; WWII; postwar;
Summary/Abstract: Takmer trojročné obdobie dejín Československa a Slovenska od oslobodenia roku 1945 do februára 1948 je stále predmetom záujmu historikov a politológov. Po páde komunistického režimu sa výskum sústredil predovšetkým na rekonštrukciu politického diania, ale približne od druhej polovice 90. rokov 20. storočia sa čoraz častejšie nastoľuje otázka o charaktere politického režimu v Československu v tomto relatívne krátkom období. Pritom sa používajú jeho rôzne pomenovania tak súdobé – ľudová demokracia, socializujúca demokracia, ako aj najnovšie – limitovaná, resp. obmedzená demokracia, predkomunistický režim, polosovietsky režim, totalizujúca demokracia atď. V poslednom čase sa často stretávame s neutrálnym názvom režim tretej republiky. Už z uvedených slovných označení je zjavná rôznosť názorov. Bez ohľadu na niektoré odtiene, v podstate ide o to, či politický režim tretej republiky bol demokratický, alebo nedemokratický, resp. čo v ňom bolo demokratické a čo nebolo s demokraciou zlučiteľné. Viac-menej existuje zhoda, že šlo o hybridný systém, ale názory sa rozchádzajú v tom, čo v tomto hybride dominovalo natoľko, že určilo charakter politického režimu.

  • Page Range: 175-191
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2006
  • Language: Slovak