History and cultural trauma. Trianon and public memories in Slovakia and Hungary Cover Image

Dejiny a kultúrna trauma. Trianon a politiky verejného spomínania na Slovensku a v Maďarsku
History and cultural trauma. Trianon and public memories in Slovakia and Hungary

Author(s): Dagmar Kusá, Miroslav Michela
Subject(s): Cultural history, Geography, Regional studies, Recent History (1900 till today), Culture and social structure , Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Hungary; Treaty of Trianon; history; memory; Trianon discourse; trauma;
Summary/Abstract: Dňa 4. júna 2010, na 90. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy, boli v Komárne slávnostne odhalené dva nové pomníky, verejne reprezentované ako „slovenský“ a „maďarský“. Prvý mal byť výrazom vďaky a ten druhý zosobňovať smútok. Spomenuté akcie navštívilo niekoľko stoviek ľudí a miestne bezpečnostné zložky mali pohotovosť, keďže podobné akcie sú vnímané ako doména rôznych radikálov. Na prvú akciu, zorganizovanú Slovenskou národnou stranou (SNS), autobusy priviezli množ- stvo podporovateľov z iných miest krajiny. Druhé podujatie, zorganizované miestnym občianskym združením, nepodporili ofi ciálni predstavitelia mesta a ani Selyeho univerzita. V oboch prípadoch vystúpili ako hlavní rečníci privezení hostia, medzi nimi aj historici, ktorí svojimi prejavmi spomienkové stretnutia legitimizovali. V tom istom čase bol odhalený v susednom Komárome tretí pomník. Osadili ho neďaleko hranič- ného mostu, ktorý tak od júna 2010 „strážia“ dva, na prvý pohľad veľmi podobné kamenné pomníky, ktoré však nesú zásadne rozdielny odkaz. Prvý „ochraňuje“ územie Slovenska a status quo, druhý upozorňuje na nespravodlivosť tohto stavu a snaží sa udržať nádej na jeho zmenu.

  • Page Range: 277-305
  • Page Count: 29
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak