„Pre rodné mesto žil, pre národ pracoval.“ Pomník Jánosa Tubu ako možné miesto pamäti maďarskej komunity
"He lived for his hometown, he worked for the nation." János Tuba Monument as a Possible Place for Memory of the Hungarian Community

Author(s): József Demmel, Miroslav Michela
Subject(s): Cultural history, Recent History (1900 till today), Culture and social structure , Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: János Tuba; heritage; monument; Hungary; Slovakia; Hungarian community; memory; 20th century;
Summary/Abstract: Predložená kapitola je naším pokusom vytvoriť spoločné dielo a zároveň vstúpiť do diskusie o potrebe a možnostiach intenzívnejšieho dialógu historikov zo Slovenska a z Maďarska. Rozhodli sme sa napísať dielo, ktoré nebude sledovať ešte stále aktuálnu prax vytvárania paralelných príbehov „slovenských“ a „maďarských“ dejín, ktoré sú zároveň odrazom nedostatočnej komunikácie medzi odborníkmi a presadzovania nacionalistických interpretácií dejín v oboch krajinách. Prostredníctvom príbehu inštalácie náhrobného kameňa chceme analyzovať refl exiu zániku monarchie v práve sa formujúcom maďarskom menšinovom diskurze. Snažíme sa zachytiť úlohu tzv. spoločenských aktérov, resp. kultúrnych inštitúcií a rituálov, v procese konštruovania a distribúcie kultúrnych reprezentácií.

  • Page Range: 245-262
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak