"He lived for his hometown, he worked for the nation." János Tuba Monument as a Possible Place for Memory of the Hungarian Community Cover Image

„Pre rodné mesto žil, pre národ pracoval.“ Pomník Jánosa Tubu ako možné miesto pamäti maďarskej komunity
"He lived for his hometown, he worked for the nation." János Tuba Monument as a Possible Place for Memory of the Hungarian Community

Author(s): József Demmel, Miroslav Michela
Subject(s): Cultural history, Recent History (1900 till today), Culture and social structure , Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: János Tuba; heritage; monument; Hungary; Slovakia; Hungarian community; memory; 20th century;
Summary/Abstract: Predložená kapitola je naším pokusom vytvoriť spoločné dielo a zároveň vstúpiť do diskusie o potrebe a možnostiach intenzívnejšieho dialógu historikov zo Slovenska a z Maďarska. Rozhodli sme sa napísať dielo, ktoré nebude sledovať ešte stále aktuálnu prax vytvárania paralelných príbehov „slovenských“ a „maďarských“ dejín, ktoré sú zároveň odrazom nedostatočnej komunikácie medzi odborníkmi a presadzovania nacionalistických interpretácií dejín v oboch krajinách. Prostredníctvom príbehu inštalácie náhrobného kameňa chceme analyzovať refl exiu zániku monarchie v práve sa formujúcom maďarskom menšinovom diskurze. Snažíme sa zachytiť úlohu tzv. spoločenských aktérov, resp. kultúrnych inštitúcií a rituálov, v procese konštruovania a distribúcie kultúrnych reprezentácií.

  • Page Range: 245-262
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak