Bishop Samuel Štefan Osuský as a co-former of historical memory of Ľudovít Štúr Cover Image

Biskup Samuel Štefan Osuský ako spoluformovateľ historickej pamäti na Ľudovíta Štúra
Bishop Samuel Štefan Osuský as a co-former of historical memory of Ľudovít Štúr

Author(s): Peter Macho
Subject(s): Christian Theology and Religion, Recent History (1900 till today), 19th Century, Other Christian Denominations, Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Samuel Štefan Osuský; Ľudovít Štúr;
Summary/Abstract: Samuel Štefan Osuský (1888 – 1975) pochádzal z Brezovej (pod Bradlom). Po skončení teologického štúdia pôsobil ako evanjelický kaplán a farár na viacerých miestach Slovenska, od roku 1919 bol profesorom Slovenskej evanjelickej a. v. teologickej akadémie, v rokoch 1933 – 1945 zastával post biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Okrem teológie sa venoval socioló- gii a psychológii náboženstva, dejinám filozofie a histórii, predovšetkým dejinám evanjelickej cirkvi a evanjelikov, najmä ich úlohe v národnom a kultúrnom živote Slovákov. Jeho cirkevno-náboženská, pedagogická, vedecká, kultúrna a organizačná činnosť bola naozaj mnohostranná. Patril k zakladajúcim členom Učenej spoločnosti Šafárikovej, bol predsedom literárneho a filozofického odboru Matice slovenskej, predsedom Štúrovej evanjelickej spoločnosti, ale aj tajomníkom (a predsedom) Spolku pre zbudovanie pomníka generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi na Slovensku (rozumej: Štefánikovej mohyly na Bradle). Angažoval sa aj v ďalších spolkoch a organizáciách cirkevno-náboženské- ho, kultúrneho, vedeckého, či sociálno-charitatívneho zamerania – napr. v roku 1937, teda v čase, kedy už niekoľko rokov zastával úrad dištriktuálneho biskupa, ho za svojho riadneho člena prijala Štefánikova astronomická spoločnosť slovenská, ktorá si kládla za cieľ vybudovanie ľudovej hvezdárne v Bratislave. Ako jeden z najvýznamnejších brezovských rodákov svojej doby bol zvolený za predsedu Vlastivednej spoločnosti Tomáša Tvarožka, rovnako patril k členom rodáckeho spolku s mierne bizarným pomenovaním Cech Tatarov.

  • Page Range: 206-222
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak