Celebrations of Ľudovít Štúr as a medium of forming historical memory of Slovaks Cover Image

Oslavy Ľudovíta Štúra ako médium formovania historickej pamäti Slovákov
Celebrations of Ľudovít Štúr as a medium of forming historical memory of Slovaks

Author(s): Daniela Kodajová
Subject(s): History, Cultural history, Nationalism Studies, 19th Century, Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Ľudovít Štúr; historical memory of Slovaks;
Summary/Abstract: Základným znakom osláv a slávností je vytvorenie priestoru a príležitosti na reprezentáciu oslavovanej osoby, inštitúcie či konkrétnej komunity a udalostí, spätých s ich predchádzajúcim vývojom. Pre danú osobu či komunitu majú symbolický význam. Táto symbolika vyvoláva zmyslovú súvislosť, viažu sa k nej emócie a je funkčná iba v určitých väzbách a sociálnych vzťahoch. Platí to i pre festivity, ktoré sú spojené s procesmi formovania moderných národov, ich identít a kolektívnej pamäti. Osláviť pamiatku veľkých ľudí svojho národa slávnosťami a pomníkmi patrí k významným a frekventovaným možnostiam verejnej prezentá- cie každej národnej komunity. Umožňuje jej totiž predviesť želanú formu svojich vlastných dejín, resp. kolektívnej pamäti na prekonaný úsek vývoja, vyčleniť a odlíšiť sa od iných komunít, usmerňovať vlastných členov, predstaviť aktuálnu vnútornú hierarchiu vedúcich postáv i selektívny výber postáv akceptovaný komunitou ako zakladateľská generácia.

  • Page Range: 182-204
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak