Audiatur et altera pars: Relations and ties between the Zay and Štúr families Cover Image

Audiatur et altera pars: Vzťahy a prepojenia rodín Zayovcov a Štúrovcov
Audiatur et altera pars: Relations and ties between the Zay and Štúr families

Author(s): Ewa Kowalská
Subject(s): Christian Theology and Religion, 19th Century, Other Christian Denominations
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Karol Zay; Ľudovít Štúr;
Summary/Abstract: Karol Zay je „obľúbenou negatívnou“ postavou historikov, démonizovaným protivníkom Ľudovíta Štúra, kvôli ktorému mal nepríjemnosti na prešporskom evanjelickom lýceu a musel ho následne opustiť. Jeho spisy a aktivity v rámci príprav reforiem evanjelickej cirkvi augsburského vyznania popudili najmä Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý sa s ním dostal do ostrého konfliktu a viackrát s ním polemizoval. Celá komplexná osobnosť, akou je napokon každý človek, sa „zhutnila“ do niekoľkých charakteristík a predstavuje stelesnenie zla a hrozby pre celú evanjelickú cirkev, je redukovaná na symbol, stojaci v opozícii voči celému slovenskému národnému hnutiu v 30. – 40. rokoch 19. storočia a čiastočne aj v rokoch po revolúcii. Každá, aj negatívne vnímaná historická postava si však zaslúži podrobnejšiu analýzu, vysvetlenie možných motivácií jej činov, postojov a kontextov, v ktorých pôsobila. Časový odstup dvesto rokov je už dostatočný na to, aby sa aj (prinajmenej takto vnímané) citlivé otázky stali predmetom bádania, pri ktorom historika vedie nie snaha o obnovenie a upevnenie zažitého klišé, ale jednoducho o pochopenie človeka konajúceho v istých mentálnych rámcoch, dobových pomeroch a medziľudských konšteláciách. Namieste je teda pripomenutie si starej zásady rímskeho práva, ktorá priznáva nárok na vypočutie aj druhej strany, akokoľvek sa nám jej argumenty alebo skutky nemusia pozdávať. Z takejto perspektívy sa preto pokúsim priblížiť nielen Karola Zayho, najviac spätého s Ľudovítom Štúrom, ale aj celú zayovskú rodinu, v ktorej sa (spolu)formovali jeho názory a v prospech ktorej podnikal aj mnohé svoje kroky. Je dôležité bližšie spoznať práve najužšie, teda domáce prostredie protagonistov významných spoločenských procesov, keďže významne prispieva k utváraniu charakteru a postojov potomkov.

  • Page Range: 33-52
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak