Membership, Organization and Leadership of the Communist Party of Slovakia in 1948 – 1968 Cover Image

Členstvo, organizácia a vedenie Komunistickej strany Slovenska v rokoch 1948 – 1968
Membership, Organization and Leadership of the Communist Party of Slovakia in 1948 – 1968

Author(s): Jan Pešek
Subject(s): History, Political history, WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Communist Party of Slovakia in 1948 – 1968;
Summary/Abstract: Do februára 1948 bolo pre komunistov politicky výhodné, keď v Československu oficiálne existovali dve komunistické strany, jedna s pôsobnosťou v Česku (Komunistická strana Československa, KSČ) a druhá s pôsobnosťou na Slovensku (Komunistická strana Slovenska, KSS). Ich politický postup bol, pochopiteľne, jednotný a smeroval k jednému cieľu – k uchopeniu moci. Keď sa tento cieľ vo februári 1948 splnil, existencia dvoch strán sa javila nielen zbytočná, ale z hľadiska uplatňovania totalitnej moci odporujúca jej podstate. Zásadné štrukturálne zmeny českej a slovenskej spoločnosti, riadené vedením KSČ, priamo vyžadovali centralizmus vo všetkých sférach, predovšetkým v oblasti vnútorných mechanizmov strany. Prísny centralizmus práve tam, kde sa koncentrovala moc a kde spočívalo jadro fungovania nového politického systému, bol zárukou jednotného celoštátneho postupu. Vzorom boli pomery v Zväze sovietskych socialistických republík (ZSSR) a organizácia Všezväzovej komunistickej strany (boľševikov), neskôr premenovanej na Komunistickú stranu Sovietskeho zväzu (KSSZ). V jej rámci síce existovali komunistické strany jednotlivých republík ako územné organizácie, nie však komunistická strana najväčšej a rozhodujúcej časti ZSSR – Ruskej federácie.

  • Page Range: 439-454
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak