Planned Economy in Selected Countries after the World War II Cover Image

Plánované hospodárstvo vo vybraných krajinách po druhej svetovej vojne
Planned Economy in Selected Countries after the World War II

Author(s): Miroslav Sabol
Subject(s): Economic history, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Planned Economy; World War II;
Summary/Abstract: Medzinárodná politická situácia sa v období po druhej svetovej vojne vyvíjala veľmi dynamicky. Roky 1945 – 1947 boli vo svete krátkym mierovým obdobím. Po dosiahnutí vytúženého mieru čakala štáty priamo zasiahnuté vojnou mimoriadne náročná cesta rekonštrukcie hospodárstva. Jej postup bol, najmä v európskych krajinách, pomalší a zložitejší, než sa pôvodne očakávalo. Tento vývoj prehlboval sociálne napätie v jednotlivých štátoch. Široké vrstvy obyvateľstva po strastiach vojnového konfliktu volali po sociálne spravodlivejšej spoločnosti a po odstránení priepastných rozdielov vo vlastníckych vzťahoch. Žiadali vyvlastnenie majetku medzinárodných korporácií a veľkých vlastníkov, ktorí spolupracovali s nacistickým Nemeckom a profitovali z vojnového hospodárstva. Vládlo sklamanie z trhového hospodárstva, založeného na liberalistických princípoch, lebo priviedlo svetovú ekonomiku k veľkej hospodárskej kríze, čoho následkom bol nacistický režim v Nemecku a rozpútanie vojnového konfliktu. Počas vojny sa prehĺbil vplyv štátu v ekonomike, čo umožnilo mobilizovať výrobnú základňu a všetky materiálne a ľudské zdroje k obrovským výkonom. V západných krajinách prežívali progresívne prvky Rooseveltovej politiky. Lákal príklad Sovietskeho zväzu s plánovaným hospodárstvom a štátnym vlastníctvom, ktorý dokázal mnohonásobne zvýšiť vojenský výrobný potenciál a poraziť nacistické Nemecko. Široké masy v Európe ovplyvnil presvedčivý a rozhodujúci podiel Sovietskeho zväzu na víťaznom ukončení druhej svetovej vojny. Zatiaľ čo celá Európa prežívala v tomto období stagnáciu, Sovietsky zväz vybudoval materiálnu základňu, ktorá ho posunula za USA na druhé miesto vo svete v objeme priemyselnej výroby. Po vojne sa preto šírila idea racionálneho hospodárskeho plánu a usmerňovania ekonomiky štátom s cieľom odstrániť krízové výkyvy hospodárskeho cyklu a sociálnych otrasov. Táto myšlienka oslovila široké spektrum politických síl od ľavicových hnutí cez liberálne strany až k politickým zoskupenia pravého stredu. Určitý čas sa javila možnosť konvergencie pozitívnych stránok trhového hospodárstva a centrálne riadenej ekonomiky ako súčasť budovania mosta medzi Východom a Západom, teda medzi Sovietskom zväzom a západnými demokraciami, dočasne spojený- mi v protihitlerovskej koalícii. Európska pravica, skompromitovaná mníchovskou politikou a kolaboráciou s nacizmom, však stratila svoje politické pozície. Súhrn týchto faktorov spô- sobil prudké otočenie Európy doľava. Najsilnejšou stranou vo Francúzsku sa stali komunisti, ktorí participovali na vládnutí. Vo Veľkej Británii zvíťazilo ,,pokrokové“ krídlo Strany práce. Obidve vlády v najsilnejších západných európskych krajinách pripravili racionalizačné programy a prihlásili sa k myšlienke plánovitého riadenia.

  • Page Range: 373-381
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak