THE LEGISLATIVE FUNCTION OF THE MONTENEGRO PARLIAMENT. Cover Image

ZAKONODAVNA FUNKCIJA SKUPŠTINE CRNE GORE .
THE LEGISLATIVE FUNCTION OF THE MONTENEGRO PARLIAMENT.

Author(s): Boris Vukićević
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Government/Political systems, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: democratic performance; legislative function; Montenegro; parliament;
Summary/Abstract: Kada je Crna Gora ušla u zajednicu sa Srbijom pod nazivom Savezna Republika Jugoslavija došlo je do donošenja novog Ustava koji je odražavao novu realnost. Ranije jedinstvo zakonodavne i izvršne vlasti predviđeno Ustavom Socijalističke Republike Crne Gore iz 1974. godine zamijenjeno je načelom podjele vlasti. Član 5 Ustava iz 1992. godine kaže: „Vlast Crnoj Gori uređuje sepoo načelu podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu sudsku. Zakonodavnu vlast vrši Skupština, izvršnu vlast Vlada a sudsku vlast sudovi“. Ovim je postavljen princip koji važi i danas u nezavisnoj Crnoj Gori, u čijem Ustavu je takođe sadržan: „Vlast je uređena po načelu podjele vlasti na: zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavnu vlast vrši Skupština, izvršnu vlast vrši Vlada, a sudsku sud“ (Ustav Crne Gore, čl. 11). Tako je u oba ustava Crne Gore u višepartizmu predviđeno da Skupština vrši funkciju zakonodavne vlasti, tj. donošenja zakona (što uključuje i ratifikaciju međunarodnih ugovora, kao i drugih akata sa zakonskom snagom, npr. budžeta i završnog računa budžeta, ali i izmjene Ustava osim članova za čiju izmjenu je neophodan referendum).

  • Page Range: 117-131
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian