A BICYCLE RIDE TOWARD AUTOMATIC TRANSLATION Cover Image
  • Price 4.50 €

ROWEROWA PRZEJAŻDŻKA W KIERUNKU AUTOMATYZACJI TŁUMACZEŃ
A BICYCLE RIDE TOWARD AUTOMATIC TRANSLATION

Author(s): Sabina Setlak-Mlicka
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Translation Studies
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury
Keywords: natural language processing;nlp;bicycle theory;translation;
Summary/Abstract: PL: Tematem tekstu są zagadnienia z dziedziny przetwarzania języków naturalnych (NLP – Natural Language Processing). Obserwując współczesne dążenie do częściowej lub całkowitej automatyzacji przekładu, autorka zwraca uwagę na wyzwania, jakie stawia przed badaczami stworzenie programów umożliwiających tłumaczenie maszynowe. Opisowi języka naturalnego oraz reguł nim rządzących musi bowiem towarzyszyć wypracowanie mechanizmów pozwalających na wykorzystanie zaobserwowanych powiązań i właściwości w procesie projektowania aplikacji. Analizując słownictwo związane z rowerem, autorka zwraca uwagę na właściwości języków naturalnych, które stanowią przeszkodę dla tłumaczenia automatycznego: polisemię i występowanie sekwencji utrwalonych. EN: The theme of the article are issues in the field of natural language processing (NLP). Observing the contemporary quest for the partial or complete automation of translation, the author draws attention to the challenges posed by researchers in creating programs for machine translation. The description of a natural language and the rules which govern it must in fact be accompanied by the development of mechanisms which permits the use of observed associations and properties during the process of designing an application. By analyzing vocabulary connected with the bicycle, the author draws attention to two properties of natural languages that present an impediment to automatic translation: polysemy and the presence of fixed sequence.

  • Page Range: 159-168
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish