TOWARDS FREEDOM. ANDRZEJ BOBKOWSKI’S BICYCLE TRIPS THROUUGH FRANCE Cover Image
  • Price 4.50 €

W STRONĘ WOLNOŚCI. ANDRZEJA BOBKOWSKIEGO ROWEROWE PODRÓŻE PO FRANCJI
TOWARDS FREEDOM. ANDRZEJ BOBKOWSKI’S BICYCLE TRIPS THROUUGH FRANCE

Author(s): Agata Lewandowska
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Sports Studies
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury
Keywords: bicycle in literature;Andrzej Bobkowski; Penned Sketches; Szkice piórkiem
Summary/Abstract: PL: Autorka analizuje motyw roweru i podróży rowerowej w Szkicach piórkiem – dzienniku Andrzeja Bobkowskiego. Wskazane i omówione zostają najważniejsze funkcje, jakie rower pełni w dzienniku (środek lokomocji, sprzęt sportowy, towarzysz podróży, przedmiot pożądania, wyznacznik społecznej przynależności). Szczególna uwaga poświęcona jest tym wątkom, w których rower ukazany jest jako katalizator poczucia wolności oraz witalistycznej radości życia, a podróż rowerowa jawi się jako podróż o wymiarze egzystencjalnym oraz figura aprobowanego przez pisarza modelu życia – spokojnego, nastawionego na kontemplację, wiedzionego blisko natury. EN: The author analyzes the theme of the bicycle and bicycle travel in Andrzej Bobkowski’s diary Penned Sketches. Identified and discussed are the most important functions the bicycle plays in the diary (as means of transport, sports equipment, travel companion, object of desire, social determinant of belonging). Particular attention is devoted to ways in which the bicycle is presented as a catalyst for a sense of freedom and a vitalistic joy of life, and the cycling journey appears as an existential journey and a way of life endorsed by the writer – quiet, oriented toward contemplation, led close to nature.

  • Page Range: 61-74
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish