COMMUNITY LIFE OF SAME-SEX IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA Cover Image

ZAJEDNICA ŽIVOTA OSOBA ISTOG SPOLA U REPUBLICI SLOVENIJI
COMMUNITY LIFE OF SAME-SEX IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Author(s): Mirna Alibegović
Subject(s): Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Family and social welfare
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: same sex couples; same-sex families; legal regulation; slovenia;
Summary/Abstract: U Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, svakom čovjeku se garantuje pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, muškacima i ženama, koji su zreli za brak, garantuje se pravo na brak i pravo na zasnivanje porodice bez konkretnog navođenja uslova da je riječ o braku između muškarca i žene. Nadalje, u Evropskoj konvenciji se bez ikakvih restrikcija jasno navodi da je uživanje prava i sloboda iz konvencije zagarantovano svakom čovjeku, bez diskriminacije na osnovu spola, rase, boje kože, jezika, vjere, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti sa socijalnom manjinom, imovine, rođenja, ili bilo koje druge okolnosti.

  • Page Range: 27-39
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian