Europe as a Source of Cultural Identity and Values as a Normative Framework Cover Image
  • Price 2.00 €

Evropa kao izvorište kulturnog identiteta i vrednosti kao normativnog okvira
Europe as a Source of Cultural Identity and Values as a Normative Framework

Author(s): Ivana Gačanović
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: U tekstu je dat pregled nekih od ključnih problema koji se odnose na pregnuća Evropske unije da formira nadnacionalni kulturni identitet, koji bi delili članovi svih postojećih evropskih zajednica, bilo da su formalno članovi EU ili pretenduju da to postanu. Ovaj veoma važan element evropskog ujedinjenja prolazio je kroz nekoliko faza, pri čemu se za neke moglo reći da imaju izgleda da postignu željene rezultate, ali danas je sve izvesnije da takva kakva jeste, kulturna politika EU nema dovoljno potencijala za ostvarivanje svojih namera.

  • Page Range: 111-128
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2011
  • Language: Serbian