Cultural turn and Political Science. Return to cultural-historical context Cover Image
  • Price 4.00 €

Kulturološki obrat i politologija. Povratak kulturno-povijesnom kontekstu
Cultural turn and Political Science. Return to cultural-historical context

Author(s): Tihomir Cipek
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Political Theory, Politics and society, Culture and social structure
Published by: Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Summary/Abstract: U politologiji je koncept kulture uglavnom korišten u objašnjavanju političke kulture pojedinih društva ili u sociologijskim nastojanjima da se objasne procesi modernizacije zapadnih društava. Termin kultura koristio se da bi se označio skup vrijednosti i normi koje su pripisivane ili su inherentne nekoj društvenoj skupini. Tako definirana kultura bila je polazište u sociologijskim teorijama modernizacije i kulturnoj antropologiji. U politologiji navedeni pojam kulture prisutan je u klasičnoj studiji o građanskoj kulturi Gabriela Almonda i Sidneya Verbe (1963, 2004). Njihovo je razumijevanje političke kulture kao “orijentacija u okviru političkog sustava” najproširenije u politologiji. Oni smatraju da je politički proces bitno određene time što neke društvene skupine imaju građansku kulturu, pa su spremne sudjelovati u političkom procesu vodeći brigu o općem dobru, dok je drugima ideja sudjelovanja u politici strana, te su pasivan objekt politike. Demokratski poredak oslonjen je – i nezamisliv je – bez prvih, aktivnih građana. U tokvilovskoj se tradiciji stoga naglašava značenje političke kulture za stabilan demokratski poredak.

  • Page Range: 271-293
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2007
  • Language: Croatian