Harmonization of Curricula at Universities in the Balkans With European Union Standards in the Field of Gender Equality Cover Image

Usklađivanje nastavnih planova i programa na univerzitetima na Balkanu sa standardima Evropske unije u oblasti rodne ravnopravnost
Harmonization of Curricula at Universities in the Balkans With European Union Standards in the Field of Gender Equality

Author(s): Nikoleta Đukanović
Subject(s): Gender Studies, State/Government and Education, EU-Accession / EU-DEvelopment, Sociology of Education
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: Curricula; higher education; universities; gender; Balkans; EU; equality;
Summary/Abstract: Savremene tokove u kojima se nalaze države Balkana karakteriziraju procesi globalizacije, evropeizacije i demokratizacije, kao tri ključne determinante općeg razvoja, kao i mnogobrojnih političkih, društvenih i ekonomskih promjena. U procesu pristupanja Evropskoj uniji, države regije trebaju ispuniti veoma zahtjevne standarde i kriterije. Upravo kroz politiku uvjetovanja, Evropska unija danas ima veoma značajnu ulogu i transformativni utjecaj (Grabbe, 2006, 10) u procesu demokratizacije i demokratske konsolidacije na Balkanu. Polazeći od činjenice da je uspostavljanje rodne ravnopravnosti jedan od ključnih preduvjeta postizanja demokratskog društva koje poznaje Evropa XXI vijeka, Evropska unija propisuje i niz uvjeta koji se tiču uspostavljanja rodne ravnopravnosti, a koji se dostižu kroz proces evropeizacije. Prvu značajniju definiciju evropeizacije postavio je Robert Ladrech (1994, 69), koji je definira kao proces preorijentacije smjera i oblikovanja politika, do stepena u kojem politička i ekonomska dinamika EU postaje dio organizacijske logike nacionalnih politika i oblikovanja političkih programa. Claudio Radaelli (2000, 4) definira evropeizaciju kao “proces oblikovanja, širenja i institucionalizacije formalnih i neformalnih pravila, procedura, policy paradigmi, stilova, načina ponašanja, podijeljenih vjerovanja i normi, koje se najprije definiraju i konsolidiraju u procesu stvaranja javnih i drugih politika na nivou EU, a potom se ugrađuju u logiku ‘domaćega’ diskursa, identiteta, političkih struktura i javnih politika“.

  • Page Range: 193-204
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian