Examining The Glass Ceiling Perceptions of Education Faculty Members Cover Image
  • Price 2.00 €

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Cam Tavan Algılarının İncelenmesi
Examining The Glass Ceiling Perceptions of Education Faculty Members

Author(s): Gülçin Terzi, Levent Deniz
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Psychology, Essay|Book Review |Scientific Life, General Reference Works, Geography, Regional studies, Library and Information Science, Sociology
Published by: Transnational Press London
Keywords: Cam tavan sendromu; öğretim elemanı; eğitim fakültesi; Glass ceiling syndrome; academician; faculty of education
Summary/Abstract: Bu çalışmanın amacı eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının cam tavan algılarının ilişkisel tarama modeli ile incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda öğretim elemanlarının cam tavan algılarının çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumlarının sınanması hedeflenmiştir. Araştırma örneklemini 7 coğrafi bölgeden yansız küme örnekleme yoluyla seçilmiş 14 devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinde görev yapan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 495 öğretim elemanı oluşturmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretim elemanlarının cam tavan algıları çoklu roller, kişisel tercih, mentorluk ve kalıplaşmış önyargılar alt boyutlarında düşük seviyede, informal iletişim ve mesleki ayırım alt boyutlarında orta seviyededir. Kadın ve erkek öğretim elemanları ile evli ve bekar öğretim elemanları farklı alt boyutların kadınların üst yönetim kademelerine gelmelerinin önündeki engeller olduğunu düşünmektedir. Yaşa dayalı olarak ulaşılan bulgulara göre 29 yaş ve altı öğretim elemanları informal iletişim ve mentorluk alt boyutlarının birer engel olduğu fikrine en yüksek düzeyde katılım göstermektedir. 60 yaş ve üzeri öğretim elemanlarına göre kalıplaşmış önyargılar alt boyutu kadınların yönetim kademelerine gelmelerinin önündeki engellerden biridir. Öğretim elemanlarının sahip oldukları çocuk sayısına göre çeşitli alt boyutlardaki algıları farklılaşmaktadır. Ulaşılan diğer bir bulguya göre profesör doktor unvanına sahip öğretim elemanları diğer unvanlara sahip öğretim elemanlarına kıyasla informal iletişim alt boyutunun kadınlar için bir engel olduğu fikrine daha az katılmaktadır. Öğretim elemanlarının mesleki tecrübelerine ve görev yaptıkları bölümlere göre de çeşitli boyutlarda cam tavan algılarının farklılaştığı tespit edilmiştir. Bölgesel farklılıklara dayalı olarak Türkiye’nin doğu bölgelerinde cam tavan engellerinin daha yüksek algılandığı ulaşılan bulgular arasındadır. İdari görev almış öğretim elemanları kalıplaşmış önyargılar alt boyutunun bir engel olduğuna daha çok katılmaktadır.

  • Page Range: 19-39
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2023
  • Language: Turkish