Man's relationship to the tangible and intangible cultural heritage of the countryside and tourism Cover Image

Vztah člověka ke hmotnému a nehmotnému kulturnímu dědictví venkova a cestovní ruch
Man's relationship to the tangible and intangible cultural heritage of the countryside and tourism

Author(s): Jiří Vaníček
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Rural and urban sociology, Tourism
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: rural local culture; conservatism; Folklore festivals;
Summary/Abstract: Pojem lokální kultura akcentuje územní dimenzi, spjatost či vázanost k danému místu. Lze odlišit městskou od venkovské lokální kultury. Venkovská lokální kultura je vázána na malá územní společenství, charakteristická specifickou subkulturou, je tvořena materiálními i nemateriálními prvky, tj. hmotnými i nehmotnými statky a hodnotami, které jsou v konkrétním čase daným společenstvím využívány. Dosažený stupeň urbanizace nedovoluje přesné prostorové rozlišení městské a venkovské lokální kultury. Obecně lze říci, že jednou z hlavních odlišností obou je, že města zpravidla působí díky své vyšší sociokulturní heterogenitě a svým funkcím jako kulturní a inovační centra, častěji ovlivňovaná populární kulturou a globalizačními tlaky. Na sociálně homogennějším venkově hraje i v současné době významnou roli tradiční lidová kultura, s čímž je spojena i větší konzervativnost venkovské lokální kultury.

  • Page Range: 89-102
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech