SELECTED GEOGRAPHICAL ASPECTS OF SECOND HOUSING IN SLOVAKIA Cover Image

VYBRANÉ GEOGRAFICKÉ ASPEKTY DRUHÉHO BÝVANIA NA SLOVENSKU
SELECTED GEOGRAPHICAL ASPECTS OF SECOND HOUSING IN SLOVAKIA

Author(s): Tomáš Pšenka, Eva Džupinová
Subject(s): Human Geography, Environmental Geography, Rural and urban sociology, Tourism
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: second home; objects of individual recreation; unoccupied housing stock; potential; availability; Slovakia;
Summary/Abstract: Cieľom nášho príspevku je predstaviť potenciál územia Slovenska pre jeden z tradičných spôsobov trávenia voľného času na území bývalého Československa a významnú súčasť domáceho cestovného ruchu, ktorou je druhé bývanie. Príspevok sa venuje priestorovému rozmiestneniu objektov druhého bývania a vyčleneniu potenciálne vhodných oblastí pre druhé bývanie, s dôrazom na chalupárenie. Hoci si uvedomujeme zložitosť problematiky a nedokonalosť použitej metódy vyčlenenia tohto typu objektov individuálnej rekreácie, pri analýze vychádzame z údajov o domovom fonde, získaných zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, pričom pracujeme predovšetkým s kategóriou neobývané domy v jednotlivých obciach Slovenska. Okrem existencie samotných objektov do skúmanej problematiky vstupuje aj ďalší dôležitý aspekt druhého bývania, a tým je dostupnosť potenciálnych cieľových oblastí zo zdrojových oblastí rekreantov, ktorými sú predovšetkým obyvatelia väčších mestských sídiel. V neposlednom rade nemožno opomenúť aj ďalšie faktory rozvoja druhého bývania v ťažiskových oblastiach, ktorými sú najmä prírodné predpoklady, ale tiež možnosti rekreačných aktivít v oblastiach s koncentráciou objektov druhého bývania.

  • Page Range: 7-16
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2010
  • Language: Slovak