Criminal Law Framework for Prosecuting Hate Crimes Cover Image

Krivičnopravni okvir za procesuiranje krivičnih djela učinjenih iz mržnje
Criminal Law Framework for Prosecuting Hate Crimes

Author(s): Ljiljana Filipović
Subject(s): Criminal Law, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: criminal law; framework; BiH; hate crimes; prosecution;
Summary/Abstract: Analizirati krivičnopravni okvir za procesuiranje određene vrste krivičnih djela podrazumijeva da se ona, po određenoj karakteristici ili više njih, razlikuje od ostalih krivičnih djela i da ta specifičnost ima određene implikacije na primjenu pojedinih općih instituta krivičnog prava (materijalnog i procesnog). Kod krivičnih djela učinjenih iz mržnje ta je karakteristika posebna pobuda za njihovo izvršenje. Ovaj rad se bavi značajem te posebne karakteristike pri procesuiranju krivičnih djela učinjenih iz mržnje shvaćenih onako kako to proizlazi iz izmjena i dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske (u daljnjem tekstu: KZ RS) i Krivičnog zakona Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ BD BiH) iz 2010. godine, odnosno iz Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ FBiH) iz juna 2013. godine.

  • Page Range: 61-80
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian