Confession of a Crime: Just Another Mitigating Circumstance Cover Image

Priznanje krivičnog djela: samo još jedna olakšavajuća okolnost
Confession of a Crime: Just Another Mitigating Circumstance

Author(s): Slavica Tadić
Subject(s): Criminal Law, Studies in violence and power, Family and social welfare, Penal Policy, Court case
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: BiH; domestic violence; crime confession; mitigating circumstance;
Summary/Abstract: Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici kao krivično djelo predviđeno je članom 208. Krivičnog zakona Republike Srpske, a kako je do promjene Krivičnog zakona u Republici Srpskoj došlo donošenjem Krivičnog zakonika 2017. godine ovo krivično djelo je u Krivičnom zakoniku predviđeno članom 190. Prema Krivičnom zakonu Republike Srpske, za osnovni oblik krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici bili su predviđeni novčana kazna ili zatvor od tri mjeseca do tri godine. U Krivičnom zakoniku Republike Srpske za osnovni oblik krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici došlo je do promjene, pa je za osnovni oblik ovog krivičnog djela predviđena novčana kazna ili zatvor do tri godine.

  • Page Range: 139-152
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian