A Long-Term Abuser: The Imposition of an (In)Adequate Criminal Sanction Cover Image

Dugogodišnji nasilnik: izricanje (ne)adekvatne krivične sankcije
A Long-Term Abuser: The Imposition of an (In)Adequate Criminal Sanction

Author(s): Drena Marin
Subject(s): Criminal Law, Studies in violence and power, Family and social welfare, Penal Policy, Court case
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: domestic violence; BiH; long-term abuser; criminal sanction;
Summary/Abstract: Analizom ove sudske presude želi se ukazati na činjenicu da pravosudna zajednica nije dovoljno senzibilizirana prema predmetima krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i da je, u cilju ostvarivanja optimalne zaštite žrtava nasilja u porodici i njegovog daljeg sprečavanja, neophodna daljnja edukacija svih nosilaca pravosudnih funkcija. U tom cilju izvršena je pravna analiza presude, kvalitativna analiza sadržaja presude kroz tok i trajanje postupka, analiza olakšavajućih i otežavajućih okolnosti, izrečenih sankcija i mjera sigurnosti, te prava na naknadu štete oštećenih kao žrtava nasilja.

  • Page Range: 81-94
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian