Violence Against the Elderly: A Legal, Linguistic and Sociological Approach Cover Image

Nasilje nad starijim osobama: pravni, lingvistički i sociološki pristup
Violence Against the Elderly: A Legal, Linguistic and Sociological Approach

Author(s): Muhamed Tulumović
Subject(s): Criminal Law, Studies in violence and power, Family and social welfare, Demography and human biology, Court case
Published by: Atlantska inicijativa: Udruženje za promicanje euroatlantskih integracija BiH
Keywords: elderly; violence; linguistics; sociology; law; court case;
Summary/Abstract: U ovom radu će biti analizirana krivična presuda u predmetu nasilja u porodici nad starijim osobama, sa osvrtom na pravni, lingvistički i sociološki pristup. Posebno će biti obrađeni opći nedostaci osnovnih dijelova presude, i to uvoda, izreke i obrazloženja, sa uputom na pravila legalističkog stila kao imperativa u pisanju presuda. Također, u radu će biti ukazano na greške u primjeni zakona, stanje kvaliteta presude, uz davanje potpunog i jasnog kritičkog negativnog i pozitivnog osvrta na nedostatke analizirane presude sa aspekta nasilja u porodici, analiza diskursa o nasilju u porodici i općoj poruci koja se u presudi ističe kroz iznesenu svrhu kažnjavanja, uz poseban pozitivan kritički osvrt na primjere dobre prakse. Neopravdano blaga kaznena politika sudova u odnosu na krivično djelo nasilje u porodici, sporost pravosudnog sistema, kao i neadekvatna zaštita žrtava nasilja od nasilnika, stvorila je kod žrtava nasilja u porodici nepovjerenje u pravosudni sistem, zbog čega je neophodno kontinuirano provoditi adekvatne mjere na sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici i porodičnoj zajednici.

  • Page Range: 65-79
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian