Exceptions to the Principle of Equal Treatment in the Law of Bosnia and Herzegovina in the Light of the Jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Rights of the European Union Cover Image

Izuzeci od principa jednakog postupanja u pravu Bosne i Hercegovine u svjetlu jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava i prava Evropske unije
Exceptions to the Principle of Equal Treatment in the Law of Bosnia and Herzegovina in the Light of the Jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Rights of the European Union

Author(s): Vanja Kovač
Subject(s): International Law, Human Rights and Humanitarian Law, EU-Legislation, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: ECHR; jurisprudence; human rights; EU; equal treatment; exceptions to the principle;
Summary/Abstract: Donošenjem Zakona o zabrani diskriminacije 2009. godine, Bosna i Hercegovina je napravila značajan iskorak u zaštiti ljudskih prava. Ovaj je zakon, najvećim dijelom prateći relevantne direktive Evropske unije, definirao standarde u oblasti zaštite od diskriminacije i predstavlja jedan od značajnijih uspjeha politike uslovljavanja Evropske unije. Pored činjenice da je diskriminacija u Bosni i Hercegovini (BiH) zabranjena Ustavom, kao i nekim drugim aktima, Zakon o zabrani diskriminacije, kao značajnu novinu, uveo je definicije svih oblika diskriminacije, te osigurao vrlo važne proceduralne mehanizme zaštite. Istovremeno, imajući u vidu da se član 14. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao i Protokol broj 12 uz Konvenciju, koji predviđa opću zabranu diskriminacije, prema slovu Ustava BiH primjenjuju direktno i prioritetno u BiH6 , to bi i u primjeni ovog zakona praksa Evropskog suda za ljudska prava trebala biti jedna od osnovnih vodilja.

  • Page Range: 109-127
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode