The Art of Specialized Translation, the Requirements for Its Quality and the Preparation of Future Translators Cover Image

Изкуството на специализирания превод, изисквания към неговото качество и подготовка на бъдещите преводачи
The Art of Specialized Translation, the Requirements for Its Quality and the Preparation of Future Translators

Author(s): Elena Krejčová
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Translation Studies
Published by: Пловдивски университет »Паисий Хилендарски«
Keywords: translation; specialized texts; translation of specialized texts; qualification of translators
Summary/Abstract: The paper consentrates on the problem of translation of specialized texts – the requirements on the quality of the texts, the methods and the specifics of the work of the translator.

  • Page Range: 436-442
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bulgarian