Construction Entrepreneurship and Real Property Cover Image

Строително предприемачество и недвижима собственост
Construction Entrepreneurship and Real Property

Proceedings of the 36-th International Scientific and Practical Conferеnce in November 2020

Contributor(s): Plamen ILIEV (Editor), Stoyan STOYANOV (Editor), Rumen KALCHEV (Editor), Bozhidar CHAPAROV (Editor)
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, ICT Information and Communications Technologies, Socio-Economic Research
ISSN: 2683-0280
Published by: Икономически университет - Варна
Keywords: real property; construction; entrepreneurship; urban planning
Summary/Abstract: The International Scientific and Practical Conference “Construction Entrepreneurship and Real Property” is held every year since 1985. The topic of the Conference „Construction Entrepreneurship and Real Property” has not changed since 2006, but the topics of the papers are up-to-date and comprehensive. The topic of the conference results from the special nature of the economic settings in Bulgaria and is largely predetermined by the continuing problems in banking, construction business and real estate management. The main focus is on the issues of economics and management of construction, urban planning and real properties.

  • Page Count: 212
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bulgarian, Russian
СТРОИТЕЛСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ И НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

СТРОИТЕЛСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ И НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
(CONSTRUCTION IN CONDITIONS OF PANDEMIC AND UNFAVORABLE CLIMAT CHANGES)

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕГАПОЛИСА (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕГАПОЛИСА (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
(REDEVELOPMENT OF INDUSTRIAL TERRITORIES OF MEGAPOLIS (ON THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG))

ЗЕЛЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В СТРОИТЕЛСТВОTO – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД

ЗЕЛЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В СТРОИТЕЛСТВОTO – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД
(GREEN ACTIVITIES IN CONSTRUCTION - OPPORTUNITY FOR RENOVATION OF BUILDINGS)

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(STRATEGIC DIRECTIONS AND ASSESSMENT OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT POTENTIAL OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS)

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ КРУПНОГО ГОРОДА НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ КРУПНОГО ГОРОДА НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
(THE MECHANISM FOR THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PROGRAMS FOR THE INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF A LARGE CITY ON THE BASIS OF A PROJECT APPROACH)

РАЗВИТИЕ НА КРАЙГРАДСКИТЕ УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ (НА ПРИМЕРА НА ГР. ВАРНА)

РАЗВИТИЕ НА КРАЙГРАДСКИТЕ УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ (НА ПРИМЕРА НА ГР. ВАРНА)
(DEVELOPMENT OF PERI-URBAN AREAS IN THE BIG CITIES IN BULGARIA (ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF VARNA))

ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОПТИМАЛЕН ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ

ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОПТИМАЛЕН ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ
(AN OPPORTUNITY FOR OPTIMAL CHOICE OF THE LOCATION FOR INDUSTRIAL OBJECT CONSTRUCTION)

ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ – НАКАЗВА ЛИ СЕ БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ?

ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ – НАКАЗВА ЛИ СЕ БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ?
(LOCAL FEE FOR DISPOSAL OF HOUSEHOLD WASTE - IS THE BUSINESS IN BULGARIA PUNISHED?)

ФАКТОРИ И ДВИГАТЕЛИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ФАКТОРИ И ДВИГАТЕЛИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО
(FACTORS AND DRIVING FORCES FOR DIGITALIZATION AND DIGITAL TRANSFORMATION IN CONSTRUCTION)

ИНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР ЧРЕЗ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПОЛИТИКИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА МУ

ИНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР ЧРЕЗ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПОЛИТИКИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА МУ
(INNOVATIONS IN THE CONSTRUCTION SECTOR THROUGH LEGISLATION AND POLICIES FOR ITS DIGITALIZATION)

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ТЕРОРИЗМА НАД КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ТЕРОРИЗМА НАД КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
(NATURE AND PARTICULARITY OF TERRORISM OVER CULTURAL PROPERTY)

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ КАК КЛЮЧ К ИННОВАЦИЯМ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ КАК КЛЮЧ К ИННОВАЦИЯМ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ
(DIGITALIZATION OF PROCESSES OF BUYING AND SALE OF REAL ESTATE PROPERTIES AS A KEY TO INNOVATION IN THE REAL ESTATE MARKET IN RUSSIA)

КЛЪСТЕРИЗАЦИЯТА НА МАЛКИТЕ ОБЩИНИ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ИМ

КЛЪСТЕРИЗАЦИЯТА НА МАЛКИТЕ ОБЩИНИ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ИМ
(CLUSTERING OF SMALL MUNICIPALITIES AS A POSSIBILITY FOR THE DEVELOPMENT OF THEIR TERRITORY)

РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020

РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020
(DEVELOPMENT OF THE PUBLIC PROCUREMENT MARKET IN BULGARIA FOR THE PERIOD 2016 - 2020)

ИНСТИТУЦИОНАЛНА, НОРМАТИВНА И СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ИНСТИТУЦИОНАЛНА, НОРМАТИВНА И СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
(INSTITUTIONAL, REGULATORY AND STRATEGIC FRAMEWORK FOR PROTECTION OF THE IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE)

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО
(METHODOLOGY FOR DIGITAL TRANSFORMATION IN CONSTRUCTION INDUSTRY)

НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО, СВЪРЗАНО С ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО, СВЪРЗАНО С ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО
(GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION TRAINING IN THE FIELD OF ARHICTECTURE AND CONSTRUCTION)

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ С ПОМОЩТА НА ШАБЛОНИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ С ПОМОЩТА НА ШАБЛОНИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
(POSSIBILITIES FOR INTELLIGENT CITIES DEVELOPMENT WITH DESIGN PATTERNS)

ИЗТОЧНИЦИ НА РИСК В ДЕЙНОСТТА НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

ИЗТОЧНИЦИ НА РИСК В ДЕЙНОСТТА НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
(SOURSES OF RISK IN THE ACTIVITY OF THE CONSTRUCTION COMPANY)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА И ЗАЕТОСТТА В СЕКТОР „СТРОИТЕЛСТВО“ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2010-2020 ГОДИНА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА И ЗАЕТОСТТА В СЕКТОР „СТРОИТЕЛСТВО“ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2010-2020 ГОДИНА
(CHALLENGES TO LABOR PRODUCTIVITY AND EMPLOYMENT IN THE CONSTRUCTION SECTOR IN BULGARIA FOR THE PERIOD 2010-2020)

ПРОБЛЕМИ НА ДОСТЪПНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ В ГРАД ВАРНА

ПРОБЛЕМИ НА ДОСТЪПНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ В ГРАД ВАРНА
(PROBLEMS OF AFFORDABILITY FOR ACQUISITION OF RESIDENTIAL PROPERTIES IN THE CITY OF VARNA)

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
(FACILITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY)

ПОКУПКА, ПОДОБРЕНИЕ, ПРОДАЖБА – ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИИ В ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

ПОКУПКА, ПОДОБРЕНИЕ, ПРОДАЖБА – ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИИ В ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
(PURCHASE, IMPROVEMENT, SALE - INVESTMENT STRATEGY FOR INCREASING RETURN ON INVESTMENTS OF REAL ESTATE IN BULGARIA)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СОЦИАЛНАТА ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНИТЕ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СОЦИАЛНАТА ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНИТЕ
(CHALLENGES AND PERSPECTIVES FOR THE SOCIAL HOUSING POLICY OF THE MUNICIPALITIES)

РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ЕТАПИТЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО

РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ЕТАПИТЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО
(DEVELOPMENT OF INNOVATION POTENTIAL IN THE STAGES OF RESIDENTIAL CONSTRUCTION)

РАЗВИТИЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В 10-ТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ГРАДА В БЪЛГАРИЯ

РАЗВИТИЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В 10-ТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ГРАДА В БЪЛГАРИЯ
(DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL CONSTRUCTION IN THE 10 LARGEST CITIES IN BULGARIA)

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗБРАНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ПАНДЕМИЯ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗБРАНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ПАНДЕМИЯ
(IMPACT OF SELECTED MACROECONOMIC FACTORS ON THE REAL ESTATE MARKET IN THE CONTEXT OF A GLOBAL PANDEMIC)

СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЕТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИНИЦИАТИВА

СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЕТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИНИЦИАТИВА
(DEFINITION OF ENTREPRENEUR INITIATIVE)

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БОЛГАРИИ И УКРАИНЫ

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БОЛГАРИИ И УКРАИНЫ
(INNOVATION AND INVESTMENT COMPONENTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN BULGARIA AND UKRAINE)

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИНАМИКАТА НА ЖИЛИЩНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЯПОНСКИ СВЕЩНИЦИ И СРОДНИ ГРАФИКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИНАМИКАТА НА ЖИЛИЩНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЯПОНСКИ СВЕЩНИЦИ И СРОДНИ ГРАФИКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ
(HOUSE PRICE DYNAMICS IN BULGARIA PRESENTED THROUGH JAPANESE CANDLESTICKS AND RELATED CHARTS FOR TECHNICAL ANALYSIS)