Polish elections 2014–2015. The national and international context - the course of the competition - political consequences. Vol. 2 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 11.50 €

Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne. T. 2
Polish elections 2014–2015. The national and international context - the course of the competition - political consequences. Vol. 2

Contributor(s): Mariusz Kolczyński (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Summary/Abstract: W niniejszym tomie zawarto opracowania odnoszące się do kilku kluczowych kwestii problemowych związanych z rywalizacją wyborczą w Polsce: uwarunkowań formalno-prawnych i finansowych kampanii wyborczych, jakości oferty wyborczej w kampaniach oraz znaczenia zewnętrznych, międzynarodowych czynników determinujących przebieg kampanii wyborczych lat 2014–2015. Fundamentalne znaczenie dla oceny przebiegu rywalizacji w cyklu wyborczym 2014–2015 powinno mieć rozstrzygnięcie, czy w danym układzie czynników determinujących (niewątpliwe sprzyjających wzrostowi zainteresowania społecznego toczącą się rywalizacją polityczną) partie polityczne (zarówno rynkowe, jak i pozarynkowe) / komitety wyborcze były w stanie przygotować ofertę polityczną odnoszącą się do kluczowych problemów społecznych i politycznych (w tym także do dylematów międzynarodowych), czy też ograniczyły się do (niezwykle sprawnego) wykorzystania kluczowych kwestii dla sformatowania kontekstowego, efektywnego marketingowo przekazu kampanijnego. Książka jest adresowana dla badaczy (politologów, socjologów) obszaru rywalizacji politycznej w Polsce.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3024-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3023-5
 • Page Count: 430
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
25 lat polskiej demokracji: Kryzys politycznego przywództwa

25 lat polskiej demokracji: Kryzys politycznego przywództwa
(25 years of Polish democracy: the crisis of political leadership)

 • Price: 4.50 €
Tryb wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a system rządów na gruncie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku

Tryb wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a system rządów na gruncie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku
(The procedure of the election of the President of the Republic of Poland and the system of government according to the Constitution of 2nd April 1997)

 • Price: 4.50 €
Postulaty de lege ferenda usprawniające funkcjonowanie administracji wyborczej w Polsce

Postulaty de lege ferenda usprawniające funkcjonowanie administracji wyborczej w Polsce
(De lege ferenda proposals to improve the functioning of the electoral administration in Poland)

 • Price: 4.50 €
Finansowanie kampanii wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane problemy

Finansowanie kampanii wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane problemy
(The Funding of Election Campaigns to the Polish Sejm and Senate – selected aspects)

 • Price: 4.50 €
Jarosław Kaczyński wielki taktyk, ale czy dobry strateg w kontekście wyborów 2014–2015?

Jarosław Kaczyński wielki taktyk, ale czy dobry strateg w kontekście wyborów 2014–2015?
(Jarosław Kaczyński as a great tactician but a good strategist in the context of the 2014–2015 election?)

 • Price: 4.50 €
Przywódca wobec kreowania struktur partyjnych

Przywódca wobec kreowania struktur partyjnych
(The leaders towards creating party structures)

 • Price: 4.50 €
Lewicowe partie i ugrupowania polityczne w wyborach parlamentarnych 2015 roku. Analiza wyników

Lewicowe partie i ugrupowania polityczne w wyborach parlamentarnych 2015 roku. Analiza wyników
(Left-wing political parties and factions in the parliamentary elections of 2015. Analysis of the results)

 • Price: 4.50 €
Wybory parlamentarne 2015 roku w województwie podkarpackim. Przebieg rywalizacji politycznej oraz jej konsekwencje

Wybory parlamentarne 2015 roku w województwie podkarpackim. Przebieg rywalizacji politycznej oraz jej konsekwencje
(Parliamentary elections in 2015 in the Podkarpackie voivodeship. The course of political competition and its consequences)

 • Price: 4.50 €
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku w kontekście zwiększonych jego kompetencji

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku w kontekście zwiększonych jego kompetencji
(Elections to European Parliament in Poland in 2014 in the context of increasing its powers)

 • Price: 4.50 €
Problematyka uchodźców (migrantów) z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w kampanii parlamentarnej z 2015 roku. Analiza stanowisk

Problematyka uchodźców (migrantów) z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w kampanii parlamentarnej z 2015 roku. Analiza stanowisk
(The issue of refugees (migrants) from the Middle East and North Africa in the parliamentary campaign of 2015. Analysis of the positions)

 • Price: 4.50 €
Zdrowie i jego ochrona w ofercie wyborczej partii politycznych – wybory parlamentarne 2015

Zdrowie i jego ochrona w ofercie wyborczej partii politycznych – wybory parlamentarne 2015
(Health and health protection offered by the electoral political parties – Parliamentary elections 2015)

 • Price: 4.50 €
Problemy szkolnictwa w świetle kampanii wyborczych w 2015 roku

Problemy szkolnictwa w świetle kampanii wyborczych w 2015 roku
(Education issues in Poland in the electoral campaigns in 2015)

 • Price: 4.50 €
Analiza problematyki bezrobocia i rynku pracy w programach partii politycznych w wyborach parlamentarnych i prezydenckich

Analiza problematyki bezrobocia i rynku pracy w programach partii politycznych w wyborach parlamentarnych i prezydenckich
(Analysis of the unemployment problem and labor market of political parties in the Parliamentary and Presidential elections in the 2015)

 • Price: 4.50 €
Wizja i kierunki rozwoju polityki rodzinnej w świetle programów komitetów wyborczych w wyborach parlamentarnych w Polsce w roku 2015

Wizja i kierunki rozwoju polityki rodzinnej w świetle programów komitetów wyborczych w wyborach parlamentarnych w Polsce w roku 2015
(Vision and Directions for Development of Family Policy in Light of Electoral Programs of Committees in Parliamentary Elections in Poland in 2015)

 • Price: 4.50 €
Główne tendencje ewolucji środowiska międzynarodowego Polski w połowie drugiej dekady XXI wieku

Główne tendencje ewolucji środowiska międzynarodowego Polski w połowie drugiej dekady XXI wieku
(Main tendencies in evolution of international environment of Poland in the middle of second decade of 21st century)

 • Price: 4.50 €
Proces formowania się rządu w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej – analiza porównawcza

Proces formowania się rządu w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej – analiza porównawcza
(The process of forming the government in selected countries of Central and Eastern Europe – comparative analysis)

 • Price: 4.50 €
Nowe partie w państwach Europy Środkowo-Wschodniej – w poszukiwaniu czynników sukcesu wyborczego

Nowe partie w państwach Europy Środkowo-Wschodniej – w poszukiwaniu czynników sukcesu wyborczego
(New parties in Central East Europe – looking for electoral success factors)

 • Price: 4.50 €
Sukcesy wyborcze Fidesz-MPS i ich wpływ na konsolidację prawicowych rządów na Węgrzech

Sukcesy wyborcze Fidesz-MPS i ich wpływ na konsolidację prawicowych rządów na Węgrzech
(The electoral successes of Fidesz-MPS and their influence on consolidation of right-wing governments in Hungry)

 • Price: 4.50 €
Weryfikacja wyborcza partii regionalnych w Hiszpanii

Weryfikacja wyborcza partii regionalnych w Hiszpanii
(The electoral verification of regional parties in Spain)

 • Price: 4.50 €
Prognozy dla demokracji. Cywilizacyjne aspekty konfliktu na Ukrainie

Prognozy dla demokracji. Cywilizacyjne aspekty konfliktu na Ukrainie
(The forecast for democracy. The civilizational aspects of Ukrainian conflict)

 • Price: 4.50 €
Wybory prezydenckie na Ukrainie w przekazach polskich, rosyjskich i niemieckich czasopism opinii

Wybory prezydenckie na Ukrainie w przekazach polskich, rosyjskich i niemieckich czasopism opinii
(The presidential election in Ukraine in German, Polish and Russian opinion periodicals coverage)

 • Price: 4.50 €