Between theology and universal ministry in the lands of the Crown of the pre-Tridentine era. Medieval heritage and the challenges of the 15th-16th century. Volume V Cover Image
 • Offer for Individuals Only 25.00 €

Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. Dziedzictwo średniowiecza i wyzwania XV-XVI wieku. Tom V
Between theology and universal ministry in the lands of the Crown of the pre-Tridentine era. Medieval heritage and the challenges of the 15th-16th century. Volume V

Contributor(s): Wacław Walecki (Editor)
Subject(s): History, Cultural history, Middle Ages, Modern Age, 6th to 12th Centuries, 13th to 14th Centuries, 15th Century, 16th Century, 17th Century, 18th Century
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: pre-Tridentine culture values; pre-Tridentine spirituality; pre-Tridentine piety; religious communities; humanism; renaissance
Summary/Abstract: An attempt to reconstruct the sources and describe the spirituality profile of selected Polish religious communities in the European context. It consists of dissertations presenting the basic determinants of the value of Polish pre-Tridentine culture in terms of spirituality and piety. In subsequent articles, the authors describe selected values ​​(religious, political, ethical, aesthetic), referring to new, unique sources, not yet analyzed at all or considered from a research perspective other than that adopted by the authors. Eucharistia, Exegesis, Pietas, Devotio, Penitentia, Indulgentia, Paideia, Paupertas, Memoria - these are selected concepts on the basis of which the authors try to show the central idea of ​​the entire project on the culture of the First Republic in dialogue with Europe and hermeneutics of values: scope, directions and methods the mutual flow of reflection in Polish and European culture - here in relation to the pre-Tridentine era and in the face of the emerging challenges of humanism during the Renaissance. The 12-volume series of monographs Kultura First Rzeczpospolitej in dialogue with Europe. The Hermeneutics of Values ​​”presents the cultural heritage of the 15th and 18th centuries as an integral but original part of European culture. The research goal is to identify the ways and forms of the mutual transmission of aesthetic, political and religious values ​​and to present in a broad, multilateral comparative context the axiological structure of the Polish culture of old times. Cultural texts are examined from an internal perspective as records of acts aimed at understanding values, and from an external perspective as statements that join European literary-aesthetic, political and religious discussions. In an intense dialogue, the culture of the Republic of Poland shows not only a receptivity to new ideas, but also creativity and dynamism in operating in Europe.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-2659-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-2651-3
 • Page Count: 440
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Wartości w działaniu Opis wartości i profil duchowości na wybranych przykładach

Wartości w działaniu Opis wartości i profil duchowości na wybranych przykładach
(Values ​​in action Description of values ​​and profile of spirituality on selected examples)

 • Price: 4.50 €
„Desiderium et reverentia” Godne i niegodne przyjmowanie komunii świętej w świetle średniowiecznych kazań de Corpore Christi z późnośredniowiecznych rękopisów bibliotek polskiej prowincji zakonu Braci Kaznodziejów

„Desiderium et reverentia” Godne i niegodne przyjmowanie komunii świętej w świetle średniowiecznych kazań de Corpore Christi z późnośredniowiecznych rękopisów bibliotek polskiej prowincji zakonu Braci Kaznodziejów
("Desiderium et reverentia" Worthy and unworthy of receiving Holy Communion in the light of de Corpore Christi's medieval sermons from late medieval library manuscripts Polish province the Order of the Brothers Preachers)

 • Price: 4.50 €
De expresso Dei Verbo Stanisława Hozjusza Pomiędzy teologicznym a świeckim piśmiennictwem ukazującym wartości katolickiego egzegety – próba analizy

De expresso Dei Verbo Stanisława Hozjusza Pomiędzy teologicznym a świeckim piśmiennictwem ukazującym wartości katolickiego egzegety – próba analizy
(De expresso Dei Verbo by Stanisław Hozjusz Between theological and secular writings showing the values ​​of the Catholic exegete - analysis attempt)

 • Price: 4.50 €
Różaniec Panny Maryjej (1606) Abrahama Bzowskiego OP świadectwem dominikańskiej troski o pobożność powszechną

Różaniec Panny Maryjej (1606) Abrahama Bzowskiego OP świadectwem dominikańskiej troski o pobożność powszechną
(Virgin Mary's rosary (1606) Abraham Bzowski, OP a testimony of Dominican concern for universal piety)

 • Price: 4.50 €
Obraz doskonałej zakonnicy polskich i zagranicznych wspólnot franciszkańskich w menologiach klasztornych

Obraz doskonałej zakonnicy polskich i zagranicznych wspólnot franciszkańskich w menologiach klasztornych
(Picture of the perfect nun Polish and foreign Franciscan communities in monastic menologies)

 • Price: 4.50 €
Malowidła Graeco opere fundacji Jagiellonów jako postulat unii państwowej i kościelnej oraz jedności Kościoła

Malowidła Graeco opere fundacji Jagiellonów jako postulat unii państwowej i kościelnej oraz jedności Kościoła
(Graeco paintings of an opere by the Jagiellonian foundation as a postulate of a state and church union and the unity of the Church)

 • Price: 4.50 €
Penitencjały i sumy kazuistyczne w moralnym nauczaniu Kościoła w Polsce do połowy XVI wieku

Penitencjały i sumy kazuistyczne w moralnym nauczaniu Kościoła w Polsce do połowy XVI wieku
(Penitentials and case totals in the moral teaching of the Church in Poland until the mid-sixteenth century)

 • Price: 4.50 €
Przedtrydenckie nadania odpustowe udzielane braciom kaznodziejom i braciom mniejszym konwentualnym w średniowiecznej Polsce – analiza porównawcza

Przedtrydenckie nadania odpustowe udzielane braciom kaznodziejom i braciom mniejszym konwentualnym w średniowiecznej Polsce – analiza porównawcza
(Pre-Tridentine indulgence grants given to fellow preachers and the Friars Minor Conventual in medieval Poland - a comparative analysis)

 • Price: 4.50 €
Przestrzeń dialogu z tradycją Chrześcijańska paideia w kazaniach na dzień Pięćdziesiątnicy – Marcina Polaka, Peregryna z Opola i Mikołaja z Błonia

Przestrzeń dialogu z tradycją Chrześcijańska paideia w kazaniach na dzień Pięćdziesiątnicy – Marcina Polaka, Peregryna z Opola i Mikołaja z Błonia
(A space for dialogue with tradition Christian paideia in the sermons for the day of Pentecost - Marcin Polak, Peregrin from Opole and Mikołaj from Błonie)

 • Price: 4.50 €
Manipulus florum Tomasza z Irlandii w środowisku krakowskich bernardynów (XV w.) Recepcja florilegium jako świadectwo transferu wartości teologicznych i moralnych

Manipulus florum Tomasza z Irlandii w środowisku krakowskich bernardynów (XV w.) Recepcja florilegium jako świadectwo transferu wartości teologicznych i moralnych
(Thomas' Manipulus florum from Ireland in the milieu of the Krakow Bernardines (15th century) Reception of the florilegium as a testimony transfer of theological and moral values)

 • Price: 4.50 €
Pobożność bernardyńska w świetle rozdziałów De mensa oraz De infirmis z dzieła Manuale instructionis novitiorum Innocentego z Kościana

Pobożność bernardyńska w świetle rozdziałów De mensa oraz De infirmis z dzieła Manuale instructionis novitiorum Innocentego z Kościana
(Bernardine piety in the light of chapters De mensa and De infirmis from the work Manuale instructionis novitiorum Innocent of Kościan)

 • Price: 4.50 €
Pieśni maryjne bernardynów Między tradycją Zachodu i Wschodu

Pieśni maryjne bernardynów Między tradycją Zachodu i Wschodu
(Marian songs of the Bernardines Between the tradition of the West and the East)

 • Price: 4.50 €