Determinants of tourism development in urban destinastions and methods of tourism measurement: The case of Poznań Cover Image

Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta. Przykład Poznania
Determinants of tourism development in urban destinastions and methods of tourism measurement: The case of Poznań

Contributor(s): Grzegorz Gołembski (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, Business Economy / Management, Sociology, Social development, Family and social welfare, Rural and urban sociology, Economic development, Environmental interactions, Marketing / Advertising, Tourism, Transport / Logistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: turystyka;rozwój turystyki;kierunek turystyczny;atrakcja turystyczna;Poznań;funkcja turystyczna;zarządzanie destynacją turystyczną;destynacja turystyczna;produkt miasta;
Summary/Abstract: Monografia poświęcona badaniom cyklu życia produktu turystycznego w polskich miastach na przykładzie Poznania. Na kształtowanie się funkcji turystycznej miasta i tym samym cyklu życia produktu miasta wpływ mają czynniki polityczne, gospodarcze i stan świadomości społecznej. Polskie miasta przez ponad 40 lat działały w warunkach wynikających z ograniczonego prawa obywateli do własności i podejmowania decyzji gospodarczych, a także silnego scentralizowania tych decyzji (ubezwłasnowolnieni byli nie tylko obywatele, ale także samorządy). Autorzy, dążąc do celów metodycznych i poznawczych, zadawali sobie następujące pytania. Czy i jak można wobec powyższego mierzyć cykl życia produktu turystycznego w polskim mieście w długim okresie, np. 60 lat? Co utrudnia taki pomiar? Jakie czynniki polityczne, ekonomiczne i społeczne wpływają na kształtowanie się cyklu życia w odmiennych uwarunkowaniach ustrojowych i czy w związku z tym możemy mówić o uniwersalnym charakterze teorii cyklu życia produktu? Przyjmując, że transformacja ustroju społeczno-ekonomicznego w Polsce ma charakter trwały – jak w nowych uwarunkowaniach można mierzyć poziom natężenia, dynamikę rozwoju funkcji turystycznej miasta? Czy jest możliwe porównanie rozwoju funkcji turystycznej Poznania z innymi miastami w ujęciu dynamicznym? Zakładając, że sposoby oddziaływania samorządu na rozwój turystyki uzależnione są od poziomu funkcji turystycznej – w jaki sposób oceniać oddziaływanie samorządu na rozwój funkcji turystycznej Poznania i jak umożliwić wczesną diagnozę popełnianych błędów? Rozwój turystyki w mieście uzależniony jest także od jego mieszkańców. W jaki sposób badać i jak interpretować ocenę rozwoju funkcji turystycznej Poznania przez jego mieszkańców? Jeżeli w warunkach gospodarki rynkowej można mówić o regularnych zmianach faz cyklu życia produktu zgodnie z koncepcją R. Butlera, to celem nadrzędnym opracowania jest określenie sposobu oddziaływania władz miasta na rozwój turystyki w fazie, w której obecnie znajduje się Poznań.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-591-3
  • Page Count: 158
  • Publication Year: 2011
  • Language: Polish
Kształtowanie się cyklu życia funkcji turystycznej miasta - przykład Poznania w długim okresie

Kształtowanie się cyklu życia funkcji turystycznej miasta - przykład Poznania w długim okresie
(The life cycle of a city’s tourist function: the case of Poznań)

Pomiar i ocena stadium rozwoju turystycznego miast w ostatnim dziesięcioleciu - Poznań na tle największych miast w Polsce

Pomiar i ocena stadium rozwoju turystycznego miast w ostatnim dziesięcioleciu - Poznań na tle największych miast w Polsce
(The measurement and evaluation of tourism development in Polish cities in the last decade – comparison of Poznań with the biggest cities in Poland)

Ocena oddziaływania samorządu na rozwój funkcji turystycznej dużego miasta

Ocena oddziaływania samorządu na rozwój funkcji turystycznej dużego miasta
(Appraisal of local government's impact on the tourist function of a big city)

Badanie opinii mieszkańców Poznania dotyczących rozwoju funkcji turystycznej

Badanie opinii mieszkańców Poznania dotyczących rozwoju funkcji turystycznej
(A survey of Poznań residents on tourism development in the city)

Bibliografia. Spis rysunków. Spis tabel

Bibliografia. Spis rysunków. Spis tabel
(Literature. List of figures. List of tables)