Thoughts on Education. A Hundred Years of Polish Philosophical Pedagogy Cover Image

Wielogłos w myśli o wychowaniu. 100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej
Thoughts on Education. A Hundred Years of Polish Philosophical Pedagogy

Contributor(s): Sławomir Sztobryn (Editor), Katarzyna Dworakowska (Editor)
Subject(s): Philosophy, Education
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: philosophical pedagogy; Kotarbiński; contemporary education; docile tutor
Summary/Abstract: The book discusses Polish philosophical pedagogy against the European background. It examines the work of Tadeusz Kotarbiński and the figure of a docile tutor. The publication concentrates not only on examining the past, but also on diagnosing the present state of Polish philosophical pedagogy and its formative influence on contemporary education. It also looks into the future in order to make possible prognoses.

  • E-ISBN-13: 978-83-235-4254-4
  • Print-ISBN-13: 978-83-235-4246-9
  • Page Count: 228
  • Publication Year: 2020
  • Language: English, Polish
Przedsłowie

Przedsłowie
(Foreword)

Ideologia podziurawiona – o pedagogice filozoficznej w nie-filozoficznym czasie nie-filozoficznego plemienia

Ideologia podziurawiona – o pedagogice filozoficznej w nie-filozoficznym czasie nie-filozoficznego plemienia
(Ideology riddled with holes – on philosophical pedagogy at a non-philosophical time of a non-philosophical tribe)

Samouctwo – w myśli pedagogicznej i życiu Władysława M. Kozłowskiego

Samouctwo – w myśli pedagogicznej i życiu Władysława M. Kozłowskiego
(Self-instruction – in the pedagogical thought and life of Władysław M. Kozłowski)

Metafizyka czy ontologia edukacji?

Metafizyka czy ontologia edukacji?
(Metaphysics or ontology of education?)

O polskiej filozofii wychowania i terminologii pedagogicznej w dziełach Sebastiana Petrycego

O polskiej filozofii wychowania i terminologii pedagogicznej w dziełach Sebastiana Petrycego
(On the Polish philosophy of education and the pedagogical terminology in the works of Sebastian Petrycy)

Intercultural discourse in the philosophy of education: Theoretical reflection between generality and singularities

Intercultural discourse in the philosophy of education: Theoretical reflection between generality and singularities
(Intercultural discourse in the philosophy of education: Theoretical reflection between generality and singularities)

The dialectic versus dialogical character of philosophy and its influence on the upbringing of younger generations

The dialectic versus dialogical character of philosophy and its influence on the upbringing of younger generations
(The dialectic versus dialogical character of philosophy and its influence on the upbringing of younger generations)

Designer competence is a component of the basic competency of future teachers of technologies

Designer competence is a component of the basic competency of future teachers of technologies
(Designer competence is a component of the basic competency of future teachers of technologies)

Opiekun spolegliwy w szkole. W stronę nowego rozumienia tutoringu

Opiekun spolegliwy w szkole. W stronę nowego rozumienia tutoringu
(The reliable guardian at school. Toward a new understanding of tutoring)

Etyka – pedagogika – prakseologia: refleksja z myśli Tadeusza Kotarbińskiego

Etyka – pedagogika – prakseologia: refleksja z myśli Tadeusza Kotarbińskiego
(Ethics – pedagogics – praxeology: Reflection on Tadeusz Kotarbiński’s thoughts)

Tadeusz Kotarbiński o filozofii i wychowaniu

Tadeusz Kotarbiński o filozofii i wychowaniu
(Tadeusz Kotarbiński on philosophy and education)

Poglądy Tadeusza Kotarbińskiego – inspiracje dla współczesnej filozofii edukacji w społeczeństwie demokratycznym

Poglądy Tadeusza Kotarbińskiego – inspiracje dla współczesnej filozofii edukacji w społeczeństwie demokratycznym
(The views of Tadeusz Kotarbiński – inspiration for contemporary philosophy of education in a democratic society)

„Człowiek porządny” – ideał wychowania moralnego. Na kanwie rozważań etycznych Tadeusza Kotarbińskiego

„Człowiek porządny” – ideał wychowania moralnego. Na kanwie rozważań etycznych Tadeusza Kotarbińskiego
(“A decent human being” – the ideal of moral upbringing. Reflections inspired by the ethical views of Tadeusz Kotarbiński)

Projekt antropagogii. Przesłanki filozofii wychowania Kotarbińskiego

Projekt antropagogii. Przesłanki filozofii wychowania Kotarbińskiego
(The project of anthropagogy. Premises of Kotarbiński’s philosophy of education)

Posłowie. Wielogłos filozofii wychowania

Posłowie. Wielogłos filozofii wychowania
(Members. The polyphony of the philosophy of education)