Methodological approaches in pedagogy. Concepts – research – results Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Podejścia metodologiczne w pedagogice. Koncepcje – badania – wyniki
Methodological approaches in pedagogy. Concepts – research – results

Contributor(s): Alina Budniak (Editor), Małgorzata Mnich (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3810-1
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3809-5
 • Page Count: 368
 • Publication Year: 2019
 • Language: English, Czech, Polish
Jakość i ilość. O wzajemnym uzupełnianiu się i wykluczaniu podejść badawczych

Jakość i ilość. O wzajemnym uzupełnianiu się i wykluczaniu podejść badawczych
(Quality and quantity. On mutual complementation and exclusion of empirical approaches)

 • Price: 4.50 €
Uwarunkowania rozwoju kompetencji O potrzebie łączenia paradygmatów badawczych

Uwarunkowania rozwoju kompetencji O potrzebie łączenia paradygmatów badawczych
(Conditions for competence development On the need to combine research paradigms)

 • Price: 4.50 €
Internet jako przestrzeń badawcza w naukach społecznych

Internet jako przestrzeń badawcza w naukach społecznych
(Internet as the research space in social sciences)

 • Price: 4.50 €
Problemy diagnozowania kompetencji społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym

Problemy diagnozowania kompetencji społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym
(Problems with assessing social competences of pupils at early school age)

 • Price: 4.50 €
Metoda eksplikacji i systemowa oraz ich wykorzystanie w badaniach pozytywistycznych i neopozytywistycznych

Metoda eksplikacji i systemowa oraz ich wykorzystanie w badaniach pozytywistycznych i neopozytywistycznych
(Explication and system method and their use in positivist and neo-positivist research)

 • Price: 4.50 €
Etické aspekty pedagogického výskumu

Etické aspekty pedagogického výskumu
(Ethical aspects of pedagogical research)

 • Price: 4.50 €
Media competences of the teacher as a condition for improving media education of pupils

Media competences of the teacher as a condition for improving media education of pupils
(Media competences of the teacher as a condition for improving media education of pupils)

 • Price: 4.50 €
Developing competences of parents and teachers in the field of media education

Developing competences of parents and teachers in the field of media education
(Developing competences of parents and teachers in the field of media education)

 • Price: 4.50 €
Setting boundaries in the use of media among children of primary education in Slovakia

Setting boundaries in the use of media among children of primary education in Slovakia
(Setting boundaries in the use of media among children of primary education in Slovakia)

 • Price: 4.50 €
Computer games in the life of younger school age children

Computer games in the life of younger school age children
(Computer games in the life of younger school age children)

 • Price: 4.50 €
Watching television by younger school children

Watching television by younger school children
(Watching television by younger school children)

 • Price: 4.50 €
Niekonsekwencje metodologiczne badań ilościowych

Niekonsekwencje metodologiczne badań ilościowych
(Methodological inconsistencies of quantitative research)

 • Price: 4.50 €
Metody mieszane w badaniach z udziałem dzieci — potrzeba i przydatność

Metody mieszane w badaniach z udziałem dzieci — potrzeba i przydatność
(Mixed Methods in Studies Involving the Participation of Children – Need and Usefulness)

 • Price: 4.50 €
Metoda obserwacji i analiza aktywności studentów w systemie kształcenia na odległość

Metoda obserwacji i analiza aktywności studentów w systemie kształcenia na odległość
(Method of observation and analysis of students’ activity in the distance learning system)

 • Price: 4.50 €
Preferencje wartości młodzieży akademickiej w świetle wyników badań opartych na modelu wartości Shaloma Schwartza

Preferencje wartości młodzieży akademickiej w świetle wyników badań opartych na modelu wartości Shaloma Schwartza
(Value preferences of university students according to the research based on the Shalom Schwartz’ model of human values)

 • Price: 4.50 €
Oczekiwania szkół i nauczycieli wobec badań edukacyjnych

Oczekiwania szkół i nauczycieli wobec badań edukacyjnych
(School and teachers expectations towards educational research)

 • Price: 4.50 €
Drama a wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

Drama a wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego
(The influence of drama on the outcome of the gymnasium exam in Polish)

 • Price: 4.50 €
Analiza wspomnień o nauczycielach na blogu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Analiza wspomnień o nauczycielach na blogu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
(Analysis of Memories of Teachers on the Students’ Blog of Jan Zamoyski High School No. 1 in Zamość)

 • Price: 4.50 €
Meandry i dylematy badań nad kompetencjami muzycznymi nauczyciela przedszkola

Meandry i dylematy badań nad kompetencjami muzycznymi nauczyciela przedszkola
(Meanders and Dilemmas of Research on the Musical Competences of a Kindergarten Teacher)

 • Price: 4.50 €
Trudności w badaniach nad mediami z perspektywy badacza-pedagoga

Trudności w badaniach nad mediami z perspektywy badacza-pedagoga
(Difficulties faced in the research on media from the perspective of the researcher – teacher)

 • Price: 4.50 €
Innowacje pedagogiczne i ich wykorzystanie w badaniach własnych studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Innowacje pedagogiczne i ich wykorzystanie w badaniach własnych studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
(Pedagogical innovations and their use in pre-school and early school education students’ research)

 • Price: 4.50 €
Przegląd badań nad motywacją w szkole

Przegląd badań nad motywacją w szkole
(The review of the research on motivation in the school)

 • Price: 4.50 €
Badania wokół matematyki wczesnoszkolnej – przegląd podejść metodologicznych

Badania wokół matematyki wczesnoszkolnej – przegląd podejść metodologicznych
(Research in the field of early school mathematics – a review of methodological approaches)

 • Price: 4.50 €