Innovativeness in pedagogical practice. Vol. 3: The parents-child-teachers cooperation Cover Image
 • Offer for Individuals Only 10.00 €

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Tom. 3: Współdziałanie rodziców – dziecka – nauczyciela
Innovativeness in pedagogical practice. Vol. 3: The parents-child-teachers cooperation

Contributor(s): Renata Raszka (Editor), Urszula Szuścik (Editor), Anna Trzcionka‑Wieczorek (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3342-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3341-0
 • Page Count: 256
 • Publication Year: 2019
 • Language: English, Polish, German
Co wiemy o dzieciach matematycznie uzdolnionych: wyniki badań i działania naprawcze

Co wiemy o dzieciach matematycznie uzdolnionych: wyniki badań i działania naprawcze
(What do we know about children with an aptitude for mathematics? Research results and corrective actions)

 • Price: 4.50 €
Innowacje we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej (na podstawie analizy wybranych programów kształcenia zintegrowanego)

Innowacje we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej (na podstawie analizy wybranych programów kształcenia zintegrowanego)
(Innovations in contemporary early‑school education (based on the analysis of selected programmes of integrated teaching))

 • Price: 4.50 €
Kulturelle Varietät in Eiichiro Odas One Piece

Kulturelle Varietät in Eiichiro Odas One Piece
(A cultural paraphrase in Eiichiro Oda’s One Piece manga)

 • Price: 4.50 €
Zmiany w doborze lektury ucznia w wieku wczesnoszkolnym na przełomie XX i XXI wieku w polskiej szkole

Zmiany w doborze lektury ucznia w wieku wczesnoszkolnym na przełomie XX i XXI wieku w polskiej szkole
(Changes in the selection of required reading books of early school pupils at the turn of the 20th and 21st centuries in Polish school)

 • Price: 4.50 €
Wartościowanie języka i tekstów kultury. Konteksty edukacyjne

Wartościowanie języka i tekstów kultury. Konteksty edukacyjne
(Passing judgment on language and cultural texts – educational contexts)

 • Price: 4.50 €
Rola nauczyciela w rozbudzaniu zainteresowań i rozwijaniu uzdolnień matematycznych dzieci

Rola nauczyciela w rozbudzaniu zainteresowań i rozwijaniu uzdolnień matematycznych dzieci
(The teacher’s role in fostering interests and developing an aptitude for mathematics in children)

 • Price: 4.50 €
Rodzic, uczeń i nauczyciel w przestrzeni szkoły – w poszukiwaniu optymalnych modeli współpracy i współdziałania

Rodzic, uczeń i nauczyciel w przestrzeni szkoły – w poszukiwaniu optymalnych modeli współpracy i współdziałania
(Parents, students, and teachers within the school environment – in search of optimal models of cooperation and collaboration)

 • Price: 4.50 €
O funkcjonowaniu nauczyciela „na starcie” – zarys problemu

O funkcjonowaniu nauczyciela „na starcie” – zarys problemu
(The functioning of the teacher “at the starting line” – an outline of the problem)

 • Price: 4.50 €
W poszukiwaniu alternatywnej strategii rozwijania potencjału myślenia i uczenia się dzieci we wczesnej edukacji

W poszukiwaniu alternatywnej strategii rozwijania potencjału myślenia i uczenia się dzieci we wczesnej edukacji
(Searching for an alternative strategy of developing the thinking and learning potential of children in early school education)

 • Price: 4.50 €
Wychowanie ekonomiczne w kontekście kształcenia nauczycieli małego dziecka

Wychowanie ekonomiczne w kontekście kształcenia nauczycieli małego dziecka
(Economic education in the context of training a teacher of a young child)

 • Price: 4.50 €
Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Pierśćcu oparta na idei regionalizmu przykładem innowacyjnych działań w procesie dydaktyczno‑wychowawczym szkoły

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Pierśćcu oparta na idei regionalizmu przykładem innowacyjnych działań w procesie dydaktyczno‑wychowawczym szkoły
(The work concept of Pierściec primary school based on the idea of regionalism as an example of innovative activities in school education)

 • Price: 4.50 €
Metoda Hejnego w nauczaniu matematyki. Komunikat z warsztatów

Metoda Hejnego w nauczaniu matematyki. Komunikat z warsztatów
(The Hejny method of teaching mathematics. A report from the workshops)

 • Price: 4.50 €
The Socrative Application and Its Use in Primary School

The Socrative Application and Its Use in Primary School
(The Socrative Application and Its Use in Primary School)

 • Price: 4.50 €
Twórcze rozwiązywanie problemów na przykładzie programów: Odyseja Umysłu i Destination Imagination

Twórcze rozwiązywanie problemów na przykładzie programów: Odyseja Umysłu i Destination Imagination
(Creative problem solving – the examples of Odyssey of the Mind and Destination Imagination)

 • Price: 4.50 €
O możliwości wykorzystania w edukacji heurystycznych walorów dowcipu językowego

O możliwości wykorzystania w edukacji heurystycznych walorów dowcipu językowego
(On the applicability of heuristic values of linguistic humour in education)

 • Price: 4.50 €
Żywotność edukacji chrześcijańskiej w ponowoczesności

Żywotność edukacji chrześcijańskiej w ponowoczesności
(Validity of Christian education in postmodernity)

 • Price: 4.50 €