To Be in the Minority. To Be a Minority Cover Image
  • Offer for Individuals Only 13.00 €

Być w mniejszości. Być mniejszością
To Be in the Minority. To Be a Minority

Contributor(s): Tomasz Kaczmarek (Editor), Joanna Raźny (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Gender Studies, Studies of Literature, Sociology, Ethnic Minorities Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: social minority;ethnic minority;artistic minority;cultural minority;national minority;language minority
Summary/Abstract: The authors of the articles represent various scientific centers, diverse fields of knowledge; and view the issue of minorities from different perspectives. They want to speak on behalf of all who, for various reasons, are on the margin of majority groups. According to Albert Camus, the writer's role is to defend the excluded who have been deprived of that accusatory voice. Harold Pinter wants to discover “reality through art” to rebuild human dignity. These actions are intended, as Emma Goldman pointed out in her essay under the telling title “Minorities versus Majorities”, to “divide and break up” the majority, because “always, at every period, the few were the banner bearers of a great idea, of liberating effort. Not so the mass, the leaden weight of which does not let it move.” This advocate of women’s rights and sexual freedom does not want to express contempt for the common people, but rather draws attention to the driving force of a thinking human being, ready to change a rotten and unfair system for a truly democratic society of free people: “the living, vital truth of social and economic well-being will become a reality only through the zeal, courage, the non-compromising determination of intelligent minorities, and not through the mass.”Tomasz Kaczmarek

  • E-ISBN-13: 978-83-8142-320-5
  • Print-ISBN-13: 978-83-8142-319-9
  • Page Count: 422
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish
Jak wyrazić siebie w języku? Przypadek szalonej Ofelii

Jak wyrazić siebie w języku? Przypadek szalonej Ofelii
(How to express oneself in the language? The case of mad Ophelia)

O zapomnianym źródle do studiów nad twórczością rosyjskich pisarek doby oświecenia (rekonstrukcja zamysłu i etapów pracy nad pierwszym w Rosji słownikiem kobiet pióra)

O zapomnianym źródle do studiów nad twórczością rosyjskich pisarek doby oświecenia (rekonstrukcja zamysłu i etapów pracy nad pierwszym w Rosji słownikiem kobiet pióra)
(About the forgotten source for the studies on the literary output of the Russian women writers in the Enlightenment period (reconstruction of the concept and stages of working on the first dictionary of the women writers in Russia))

Strach w Zameczku Anny Mostowskiej jako narracja destabilizująca

Strach w Zameczku Anny Mostowskiej jako narracja destabilizująca
(Anna Mostowska’s Strach w Zameczku as destabilising narration)

Retoryka rewolucyjna w zderzeniu z mniejszościami seksualnymi. Analiza czterech pamfletów z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej

Retoryka rewolucyjna w zderzeniu z mniejszościami seksualnymi. Analiza czterech pamfletów z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej
(When the revolutionary rhetoric meets sexual minorities An analysis of four pamphlets of the French Revolution)

Libertynizm w dziele Jewdokii Nagrodskiej

Libertynizm w dziele Jewdokii Nagrodskiej
(The libertinage in the work of Evdokia Nagrodskaia)

Transowe obecności w literaturze ponowoczesnej

Transowe obecności w literaturze ponowoczesnej
(Transgender presences in post-modern literature)

Literatura w krótkich spodenkach…, ale pod krawatem. O niemasowych wytworach rynku wydawniczego dla dzieci i młodzieży w kontekście problemów z określeniem adresata intencjonalnego

Literatura w krótkich spodenkach…, ale pod krawatem. O niemasowych wytworach rynku wydawniczego dla dzieci i młodzieży w kontekście problemów z określeniem adresata intencjonalnego
(Literature in shorts... but under a tie Non-mass products of the publishing market for children and youth in the context of problems with determining the intentional addressee)

Francuski teatr feministyczny na przełomie XIX i XX wieku

Francuski teatr feministyczny na przełomie XIX i XX wieku
(The French feminist theater at the turn of 19th and 20th centuries)

Wątki paryskie w twórczości powieściowej Włodzimierza Perzyńskiego (na przykładzie Wiosny)

Wątki paryskie w twórczości powieściowej Włodzimierza Perzyńskiego (na przykładzie Wiosny)
(Parisian themes in the novel of Włodzimierz Perzyński (on the example of Spring))

Artyści modernistyczni jako mniejszość

Artyści modernistyczni jako mniejszość
(Modernist artists as a minority)

Między asymilacją a wykluczeniem, czyli o paradoksach emigracyjnego życia i twórczości artysty kabaretowego

Między asymilacją a wykluczeniem, czyli o paradoksach emigracyjnego życia i twórczości artysty kabaretowego
(Between the assimilation and exclusion, that is about paradoxes of the emigration life and the works of the cabaret artist)

Obcość jako kategoria analityczna w badaniach nad polską emigracją artystyczną

Obcość jako kategoria analityczna w badaniach nad polską emigracją artystyczną
(Strangeness as an analytical category in the study of Polish émigré artist)

Polska mniejszość narodowa a prehistoria nauczania języków i kultur rodzimych we Francji (1919–1939)

Polska mniejszość narodowa a prehistoria nauczania języków i kultur rodzimych we Francji (1919–1939)
(The Polish minority and the prehistoric period of teaching Languages and Cultures of Origin in France (1919–1939))

Na marginesie słów Xaviera Gralla: dlaczego kultura francuska jest „macochą” dla Bretończyków?

Na marginesie słów Xaviera Gralla: dlaczego kultura francuska jest „macochą” dla Bretończyków?
(In relation to Xavier Grall’s words: why is the French culture “a stepmother” for the Bretons?)

Kozacy — naród, etnos, stan społeczny? Problem tożsamości Kozaków z terytorium Federacji Rosyjskiej (XX–XXI wiek)

Kozacy — naród, etnos, stan społeczny? Problem tożsamości Kozaków z terytorium Federacji Rosyjskiej (XX–XXI wiek)
(Cossacks — nation, ethnos or state? Question of Russian Cossack’s identity in the 20th and 21st centuries)

Lampedusa — drzwi do Europy. Kiedy większość staje się mniejszością… Współczesna emigracja afrykańska na kontynent europejski

Lampedusa — drzwi do Europy. Kiedy większość staje się mniejszością… Współczesna emigracja afrykańska na kontynent europejski
(Lampedusa — the door to Europe. When the majority becomes the minority... Modern African emigration to the European continent)

Wpływ deportacji Akadian na estetykę i poetykę francuskojęzycznego teatru w Kanadzie

Wpływ deportacji Akadian na estetykę i poetykę francuskojęzycznego teatru w Kanadzie
(The impact of Acadian deportation on the aesthetics and poetics of the French-language theater in Canada)

Jak Polak widzi Innego? Wpływ mowy nienawiści skierowanej do osób odmiennych kulturowo na społeczną percepcję Innych

Jak Polak widzi Innego? Wpływ mowy nienawiści skierowanej do osób odmiennych kulturowo na społeczną percepcję Innych
(How does a Pole perceive the Other? The impact of hate speech targeted at culturally different people on the social perception of Others)

Specyfika działalności społecznej w obszarze trzeciego sektora na przykładzie LGBT

Specyfika działalności społecznej w obszarze trzeciego sektora na przykładzie LGBT
(The specificity of social activities in the area of the third sector shown on the example of LGBT)

Nieporozumienia i konflikty personalne między Polakami i cudzoziemcami w środowisku naukowym Uniwersytetu Wileńskiego z lat 1803–1825

Nieporozumienia i konflikty personalne między Polakami i cudzoziemcami w środowisku naukowym Uniwersytetu Wileńskiego z lat 1803–1825
(Disagreements and personal conflicts in the scientific community of Vilnius University in the years 1803–1825)

Inny/Obcy jako kategoria mistyfikacji. Galicja w optyce postkolonialnej

Inny/Obcy jako kategoria mistyfikacji. Galicja w optyce postkolonialnej
(The Other/the Stranger as a Category of Mystification Galicia in postcolonial optics)

Negocjowanie nowoczesności w dyskursach Leszka Dunina Borkowskiego

Negocjowanie nowoczesności w dyskursach Leszka Dunina Borkowskiego
(Negotiating the modernity in Leszek Dunin Borkowski’s discourses)

Być inaczej — być z innymi? Derrida, Nancy i pytanie o wspólnotę

Być inaczej — być z innymi? Derrida, Nancy i pytanie o wspólnotę
(Being Otherwise As Being With Others Derrida, Nancy and the Question of Community)