Beyond the Limits of Science?
Applied Anthropology in Society Cover Image

Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti
Beyond the Limits of Science? Applied Anthropology in Society

Author(s): Alexandra Bitušíková, Kamila Koza Beňová, Helena Tužinská, Ľubica Voľanská, Miroslava Hlinčíková, Soňa Lutherová G.
Contributor(s): Soňa Lutherová G. (Editor), Miroslava Hlinčíková (Editor)
Subject(s): Anthropology, Social Sciences
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Summary/Abstract: V poslednej dobe sa v spoločenskom diskurze na Slovensku veľa hovorí o význame a (ne)užitočnosti sociálnych vied. Svet vedy sa môže širokej verejnosti javiť ako neznámy či nepochopiteľný, fungujúci sám pre seba… Spoločenskí vedci a vedkyne tak stoja pred osobitou výzvou: ako sprostredkovať a uplatniť svoje poznatky za bránami akadémie? Sociálna antropológia a etnológia sú spoločenskými disciplínami o človeku a kultúre každodennosti. Všímajú si život ľudí v rozličných súvislostiach z hľadiska predstáv, noriem, identít a vzťahov jednotlivcov i sociálnych skupín. Skrátka a dobre, skúmajú, čo robí ľudí ľuďmi. Toto zameranie predpokladá záujem antropológov a antropologičiek o aktuálne spoločenské problémy, výzvy a napätia. Medzi témy antropologických a etnologických výskumov tak patrí napríklad mestské a vidiecke prostredie v súčasnosti, problematika migrácie a minorít alebo komunikácie ľudí z rôznych spoločenských vrstiev či kultúr...Autorky sa v jednotlivých kapitolách zaoberajú tým, ako rozlične možno antropologické a etnologické vedomosti, zručnosti a perspektívy aplikovať v spoločenskej praxi. Problematike sa zároveň venujú v kontexte svojej vedeckej práce, opisujú vlastné dilemy a ponúkajú ich možné riešenia z pohľadu osobnej skúsenosti. Popritom sa snažia nájsť odpoveď na otázku položenú v názve publikácie: presahuje aplikované antropologické snaženie hranice vedy, alebo len rozširuje a obohacuje pole jej pôsobnosti?

  • Page Count: 167
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak