Lonely body. Experiencing the corporality by children and their parents Cover Image
  • Offer for Individuals Only 9.00 €

Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców
Lonely body. Experiencing the corporality by children and their parents

Contributor(s): Katarzyna Schier (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Książka składa się z 11 rozdziałów, poświęconych problematyce ciała i cielesności i ich znaczenia w relacji dziecka z rodzicami. Redaktorką naukową tomu jest profesor Katarzyna Schier, psycholog i psychoterapeutka, twórczyni wielu publikacji naukowych, wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.Autorki, osoby zawodowo zajmujące się psychologią kliniczną dziecka, zaprezentowały zarówno wyniki własnych badań empirycznych, jak też opracowania o charakterze klinicznym, ilustrowane przykładami. Kilka tekstów opisuje bezpośrednio relację rodzic-dziecko i dziecko-rodzic, inne podejmują ten problem nie wprost, odwołując się do obrazu opiekuna w umyśle osoby dorosłej, czyli mają charakter retrospektywny. Tytuł książki Samotne ciało... odwołuje się do tezy, zgodnie z którą dziecko może doświadczać samotności nie tylko w aspekcie psychicznym, lecz także fizycznym.Książka pod redakcją prof. dr hab. Katarzyny Schier, o wymownym tytule Samotne ciało. Doświadczenie cielesności przez dzieci i ich rodziców, podejmuje niezwykle istotny problem relacji pomiędzy ciałem a psychiką oraz jej związku z wczesnodziecięcymi doświadczeniami człowieka. (...) Autorki rozdziałów omawiają związki cielesności i sposobu jej doświadczania z wczesnodziecięcą relacją dziecka z opiekunami, odnosząc się spójnie teorii przywiązania Johna Bowlby'ego, jej modyfikacji i poszerzeń oraz wybranych teorii psychodynamicznych, m.in. teorii separacji – indywiduacji Margaret Mahler. Jak wskazuje we wstępie Profesor Schier, zespół odwołuje się "do tezy na temat tego, że umysł dziecka powstaje w relacji z rodzicem, to znaczy, że uwewnętrzniane są tysiące epizodów interakcyjnych mających miejsce w kontakcie dziecka z opiekunem".z recenzji dr hab. Anny CierpkiMonografia Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców napisana pod kierunkiem Profesor Katarzyny Schier jest dziełem wyjątkowym, powstałym w wyniku jej wieloletniego doświadczenia klinicznego, badawczego i publikacyjnego. (…) Stanowi pogłębione i rozległe studium relacji zachodzących między ciałem i psychiką oraz związków między sposobem doświadczania cielesności i wczesnodziecięcą relacją dziecka z opiekunami.(…)Książka ma trudne do przecenienia znaczenie społeczne, gdyż służy rozpowszechnieniu wiedzy na temat czynników – również transgeneracyjnych – sprzyjających zdrowiu psychicznemu oraz czynników ryzyka zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych.z recenzji dr hab. Wioletty Radziwilłowicz, prof. UGW tomie publikują:Katarzyna Aksamit, Justyna Cieślińska, Natalia Głowacka, Aleksandra Juszczyk, Joanna Radoszewska, Marta Ruzik, Katarzyna Schier, Alicja Stępień, Maja Zdaniewicz, Beata Zduńczyk.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65390-92-9
  • Page Count: 264
  • Publication Year: 2020
  • Language: Polish