THE ROLE OF JURISDUDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE NEW ROMANIAN LAW Cover Image

ROLUL JURISPRUDENŢEI ÎN DEZVOLTAREA NOULUI DREPT ROMÂN
THE ROLE OF JURISDUDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE NEW ROMANIAN LAW

Contributor(s): Dutu Mircea (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, History of Law, Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Canon Law / Church Law, Philosophy of Law, EU-Legislation, Sociology of Law, Commercial Law
Published by: Universul Juridic
Keywords: Civil Law; Constitutional Law; Criminal Law; EU-Legislation; History of Law; Human Rights and Humanitarian Law; International Law; Philosophy of Law; Sociology of Law; Jurisprudence;
Summary/Abstract: Within the legal development of Romania over the last three decades, an important role has been played by jurisprudence through its major contribution to the configuration of the new Romanian law. The great stages of this process - from the legislative transition, with the adoption of the new Constitution (1991), the implications of the Euro-Atlantic integration and the adoption and implementation of the new codes - included the contribution of the conclusions of the judicial practice, which brought clarifications and absolutely necessary specifications. Irrespective of its form of manifestation - constitutional, conventional, European Union or national - jurisprudence has become today a decisive factor in the restructuring of the legal phenomenon, moreover: it can be said that today jurisprudence is the one that not only accompanies but also determines, a significant measure of substantive transformations of legal consciousness, indicating the entry of Romanian law into a new age.

  • E-ISBN-10: 978-606-39-04
  • Page Count: 497
  • Publication Year: 2019
  • Language: Romanian
REFLECȚII CU PRIVIRE LA TRANSMISIUNEA SUCCESORALĂ ȘI CARACTERELE SALE JURIDICE

REFLECȚII CU PRIVIRE LA TRANSMISIUNEA SUCCESORALĂ ȘI CARACTERELE SALE JURIDICE
(Reflections on Successorial Transmission and its Legal Characteristics)

CÂTEVA ASPECTE PRIVIND ROLUL JURISPRUDENȚEI ÎN EXERCITAREA AUTORITĂȚII PĂRINTEȘTI ÎN CAZ DE DIVORȚ

CÂTEVA ASPECTE PRIVIND ROLUL JURISPRUDENȚEI ÎN EXERCITAREA AUTORITĂȚII PĂRINTEȘTI ÎN CAZ DE DIVORȚ
(Some Aspects on The Role of Jurisprudence in the Execution of The Parent Authority in The Event of Divorce)

LOCUINȚA COPILULUI VERSUS RELAȚII PERSONALE EXTINSE

LOCUINȚA COPILULUI VERSUS RELAȚII PERSONALE EXTINSE
(Child's House Versus Extended Personal Relations)

RELAȚII DE FAMILIE. NOUTĂȚI ȘI PRECIZĂRI

RELAȚII DE FAMILIE. NOUTĂȚI ȘI PRECIZĂRI
(Family Relations. News and Clarifications)

MODALITAȚI DE EXERCITARE A DREPTULUI DE OPŢIUNE MATRIMONIALĂ

MODALITAȚI DE EXERCITARE A DREPTULUI DE OPŢIUNE MATRIMONIALĂ
(Modalities for The Exercise of The Matrimonial Option Right)

PACTELE COMISORII – CONSTRUCȚIE DOCTRINARĂ ȘI JURISPRUDENȚIALĂ, CONSACRATĂ LEGISLATIV ÎN NOUL COD CIVIL

PACTELE COMISORII – CONSTRUCȚIE DOCTRINARĂ ȘI JURISPRUDENȚIALĂ, CONSACRATĂ LEGISLATIV ÎN NOUL COD CIVIL
(Lex Commissioria Pacts - doctrinal and Jurisprudential Construction, Consacrated in The New Civil Code)

CONTRACTUL DE VĂNZARE-CUMPĂRARE. EVOLUȚIE-NOUTĂȚI

CONTRACTUL DE VĂNZARE-CUMPĂRARE. EVOLUȚIE-NOUTĂȚI
(Purchase Agreement. Evolution. Novelties)

DREPTUL LA DEMNITATE. O PERSPECTIVĂ JURISPRUDENŢIALĂ

DREPTUL LA DEMNITATE. O PERSPECTIVĂ JURISPRUDENŢIALĂ
(The Right to Dignity. A Jurisprudential Perspective)

DREPTUL LA VIAŢĂ PRIVATĂ. CONTURAREA UNOR NOŢIUNI CA URMARE A JURISPRUDENŢEI C.E.D.O. ŞI C.J.U.E.

DREPTUL LA VIAŢĂ PRIVATĂ. CONTURAREA UNOR NOŢIUNI CA URMARE A JURISPRUDENŢEI C.E.D.O. ŞI C.J.U.E.
(Right to Private Life. Shaping of Notions Following the Jurisprudence of C.E.D.O. and C.J.U.E)

MANIFESTĂRI JURISPRUDENŢIALE ACTUALE ÎN APLICAREA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI DE VOINŢĂ

MANIFESTĂRI JURISPRUDENŢIALE ACTUALE ÎN APLICAREA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI DE VOINŢĂ
(Actual Jurisprudential Manifestations in The Application of Volition Autonomy Principle)

LIPSA CARACTERULUI CERT AL CREANȚEI CUPRINSE ÎNTR-O CLAUZĂ PENALĂ DINTR-UN ACT AUTENTIFICAT DE NOTARUL PUBLIC

LIPSA CARACTERULUI CERT AL CREANȚEI CUPRINSE ÎNTR-O CLAUZĂ PENALĂ DINTR-UN ACT AUTENTIFICAT DE NOTARUL PUBLIC
(The Lack of Certain Character of the Debt Included in a Criminal Clause in an Act Authorized by the Public Notary)

APLICAREA DE CĂTRE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI A MĂSURILOR DE RESTITUIRE ÎN NATURĂ ȘI A MĂSURILOR REPARATORII REFERITOR LA IMOBILELE PRELUATE ABUZIV DE LA ACADEMIA ROMÂNĂ

APLICAREA DE CĂTRE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI A MĂSURILOR DE RESTITUIRE ÎN NATURĂ ȘI A MĂSURILOR REPARATORII REFERITOR LA IMOBILELE PRELUATE ABUZIV DE LA ACADEMIA ROMÂNĂ
(The Application by The Judicial Institutions of the Reimbursement Measures in Nature and The Repair Measures Concerning the Assets Taken Abusively From The Romanian Academy)

RĂSPUNDEREA CIVILĂ PENTRU DAUNE MORALE ÎN REGLEMENTAREA ACTUALULUI COD CIVIL

RĂSPUNDEREA CIVILĂ PENTRU DAUNE MORALE ÎN REGLEMENTAREA ACTUALULUI COD CIVIL
(Civil Liability for Moral Damage in The Actual Civil Code)

NATURA JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE

NATURA JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE
(The Juridical Nature of Supply Agreement of Medical Services)

PROBLEME ALE PRACTICII JUDECĂTOREȘTI PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ PE PARCURSUL PERIOADEI DE PROBĂ

PROBLEME ALE PRACTICII JUDECĂTOREȘTI PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ PE PARCURSUL PERIOADEI DE PROBĂ
(Problems of Judicial Practice on Termination of Labor Contract During The Probationary Period)

CONSIDERAȚI PRIVIND UNELE DECIZII PRONUNȚATE DE ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE CU PRIVIRE LA RAPORTURILE DE MUNCĂ ȘI DE ASIGURĂRI SOCIALE ÎN ANUL 2018

CONSIDERAȚI PRIVIND UNELE DECIZII PRONUNȚATE DE ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE CU PRIVIRE LA RAPORTURILE DE MUNCĂ ȘI DE ASIGURĂRI SOCIALE ÎN ANUL 2018
(Considerations on Some Decisions Given by The High Court of Cassation and Justice on Labor Relations and Social Insurance in 2018)

JURISPRUDENȚA NEUNITARĂ A INSTANȚELOR DE JUDECATĂ ÎN LITIGIILE REFERITOARE LA DREPTURILE SALARIALE ȘI ALTE DREPTURI CONEXE. EXAMEN CRITIC

JURISPRUDENȚA NEUNITARĂ A INSTANȚELOR DE JUDECATĂ ÎN LITIGIILE REFERITOARE LA DREPTURILE SALARIALE ȘI ALTE DREPTURI CONEXE. EXAMEN CRITIC
(Non Unitary Jurisprudence of The Courts in Disputes Relating to Salary Rights and Other Related Rights. Critical Examination)

ROLUL JURISPRUDENȚEI EUROPENE ÎN MATERIE DE NEDISCRIMINARE

ROLUL JURISPRUDENȚEI EUROPENE ÎN MATERIE DE NEDISCRIMINARE
(The Role of European Jurisprudence in Case of Non – discrimination)

SCURT EXAMEN (PARȚIAL CRITIC) ASUPRA JURISPRUDENȚEI ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – COMPLETURI PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIA EXECUTĂRII SILITE

SCURT EXAMEN (PARȚIAL CRITIC) ASUPRA JURISPRUDENȚEI ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – COMPLETURI PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIA EXECUTĂRII SILITE
(Brief Examination (Partially Critic) on Jurisprudence of High Court of Casstion and Justice - Panels for Solving of Right Matters in The Matter of Enforcement Proceedings)

ROLUL JURISPRUDENȚEI CURȚII CONSTITUȚIONALE ȘI A JURISPRUDENȚEI INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI ÎN REGLEMENTAREA INSOLVENȚEI PROFESIONIȘTILOR

ROLUL JURISPRUDENȚEI CURȚII CONSTITUȚIONALE ȘI A JURISPRUDENȚEI INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI ÎN REGLEMENTAREA INSOLVENȚEI PROFESIONIȘTILOR
(The Role of The Constitutional Court Jurisprudence and Jurisdudence of The Common Courts in Regulation of The Insolvency of Professionals)

ROLUL ȘI IMPORTANȚA CATEGORIILOR DE DREPT PROCESUAL CIVIL

ROLUL ȘI IMPORTANȚA CATEGORIILOR DE DREPT PROCESUAL CIVIL
(Role and Importance of Categories in The Civil Procedure)

IMPORTANȚA PREDICTIBILITĂȚII ÎN ARBITRAJ

IMPORTANȚA PREDICTIBILITĂȚII ÎN ARBITRAJ
(The importance of Predictibility in Arbitration)

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR - EVOLUȚIE JURISPRUDENȚIALĂ

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR - EVOLUȚIE JURISPRUDENȚIALĂ
(General Assembly Associations. The Evolution of Jurisprudence)

IMPACTUL JURISPRUDENȚEI LIMITATE ASUPRA FIDUCIEI ÎN DREPTUL ROMÂN

IMPACTUL JURISPRUDENȚEI LIMITATE ASUPRA FIDUCIEI ÎN DREPTUL ROMÂN
(The Impact of Limited Jurisprudence on Fiducia in Romanian Law)

UNELE CONSIDERAȚII PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL TRUSTULUI ȘI AL FIDUCIEI

UNELE CONSIDERAȚII PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL TRUSTULUI ȘI AL FIDUCIEI
(Considerations on The Legal Framework of Trust and Fiducia)

JURISPRUDENȚA - RESURSĂ MAJORĂ A DIMENSIUNII PRACTICE A FILOSOFIEI DREPTULUI

JURISPRUDENȚA - RESURSĂ MAJORĂ A DIMENSIUNII PRACTICE A FILOSOFIEI DREPTULUI
(Jurisprudence - Major Resource of The Practical Dimension of The Philosophy of Law)

JURISPRUDENȚA–IZVOR DE DREPT

JURISPRUDENȚA–IZVOR DE DREPT
(Jurisprudence. Source of Law)

UNELE ASPECTE METODOLOGICE ALE PRACTICII RECENTE A CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI

UNELE ASPECTE METODOLOGICE ALE PRACTICII RECENTE A CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI
(Some Methodological Aspects of The Romanian Constitutional Court’s Recent Practice)

DREPTUL LA CULTURĂ ŞI IMPORTANŢA LUI FUNDAMENTALĂ ÎN PROTECŢIA JURIDICĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL

DREPTUL LA CULTURĂ ŞI IMPORTANŢA LUI FUNDAMENTALĂ ÎN PROTECŢIA JURIDICĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL
(The Right to Culture and its Fundamental Importance in The Legal Protection of The Cultural Heritage)

CONSIDERAȚII PRIVIND ROLUL JURISPRUDENȚEI CA INSTRUMENT DE EXPRIMARE ȘI DISEMINARE A CULTURII JURIDICE ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN/

CONSIDERAȚII PRIVIND ROLUL JURISPRUDENȚEI CA INSTRUMENT DE EXPRIMARE ȘI DISEMINARE A CULTURII JURIDICE ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN/
(Considerations Regarding the Role of Jurisprudence as an Instrument of Expression and Dissemination of Legal Culture in The Romanian System of Law)

PARTICULARITĂȚI ALE JURISPRUDENȚEI ÎN DREPTUL ROMÂNESC CONTEMPORAN

PARTICULARITĂȚI ALE JURISPRUDENȚEI ÎN DREPTUL ROMÂNESC CONTEMPORAN
(Particularities of Jurisprudence in Romanian Contemporary Law)

CONTINUITATE ȘI DISCONTINUITATE ÎN JURISPRUDENȚA ROMÂNEASCĂ

CONTINUITATE ȘI DISCONTINUITATE ÎN JURISPRUDENȚA ROMÂNEASCĂ
(Continuity and Discontinuity in Romanian Jurisprudence)

REFORMA ÎN DOMENIUL JUSTIŢIEI ŞI CALITATEA ACTULUI DE JUSTIŢIE – COMPONENTE NECESARE ALE PROGRESULUI SOCIAL. ASPECTE RELEVANTE ALE CONTENCIOSULUI CONSTITUŢIONAL

REFORMA ÎN DOMENIUL JUSTIŢIEI ŞI CALITATEA ACTULUI DE JUSTIŢIE – COMPONENTE NECESARE ALE PROGRESULUI SOCIAL. ASPECTE RELEVANTE ALE CONTENCIOSULUI CONSTITUŢIONAL
(Justice Reform and Quality of The Act of Justice – Necessary Components of The Social Progress. Comments on Relevant Constitutional Litigation)

ROLUL JURISPRUDENŢEI REFERITOARE LA APLICAREA PRINCIPIULUI CONSTITUŢIONAL AL EGALITĂŢII ÎN DREPTURI ÎN DEZVOLTAREA NOULUI DREPT ROMÂN

ROLUL JURISPRUDENŢEI REFERITOARE LA APLICAREA PRINCIPIULUI CONSTITUŢIONAL AL EGALITĂŢII ÎN DREPTURI ÎN DEZVOLTAREA NOULUI DREPT ROMÂN
(The Role of Jurisprudence Regarding The Application of The Constitutional Principle of Equal Rights in The Development of The New Romanian Law)

  • Price: 4.50 €
JURISPRUDENȚA CONSTITUȚIONALĂ - FACTOR DE STABILITATE ȘI SECURITATE JURIDICĂ

JURISPRUDENȚA CONSTITUȚIONALĂ - FACTOR DE STABILITATE ȘI SECURITATE JURIDICĂ
(Constitutional Jurisprudence - Factor of Stability and Legal Security)

CONTRIBUŢII ALE JURISPRUDENŢEI LA DEZVOLTAREA CONTROLULUI DE CONSTITUŢIONALITATE AL LEGILOR ÎN ROMÂNIA

CONTRIBUŢII ALE JURISPRUDENŢEI LA DEZVOLTAREA CONTROLULUI DE CONSTITUŢIONALITATE AL LEGILOR ÎN ROMÂNIA
(Contributions of Jurisprudence to The Development of The Constitutionality Review of Laws in Romania)

DREPT RAȚIONAL, DREPT POZITIV ȘI JURISPRUDENȚĂ ÎN DOCTRINA JURIDICĂ

DREPT RAȚIONAL, DREPT POZITIV ȘI JURISPRUDENȚĂ ÎN DOCTRINA JURIDICĂ
(Rational Law, Positive Law and Jurisprudence in Legal Doctrine)

CONSIDERAȚII REFERITOARE LA RECEPTAREA ÎN DREPTUL ROMÂN A STANDARDELOR STABILITE PRIN JURISPRUDENȚA EUROPEANĂ ÎN MATERIA LIBERTĂȚII DE EXPRIMARE

CONSIDERAȚII REFERITOARE LA RECEPTAREA ÎN DREPTUL ROMÂN A STANDARDELOR STABILITE PRIN JURISPRUDENȚA EUROPEANĂ ÎN MATERIA LIBERTĂȚII DE EXPRIMARE
(Considerations Concerning The Reception in Romanian Law of Standards Established by European Jurisdiction on Freedom of Expression Matter)

PROBLEMATICA ŞTIINŢIFICĂ A BIOETICII REFLECTATĂ ÎN DOMENIUL SOCIO-JURIDIC

PROBLEMATICA ŞTIINŢIFICĂ A BIOETICII REFLECTATĂ ÎN DOMENIUL SOCIO-JURIDIC
(Scientific Problems of Bioethics Reflected in The Socio-Legal Field)

JURISPRUDENȚA - FACTOR DECISIV ÎN EVOLUȚIA LEGIFERĂRII

JURISPRUDENȚA - FACTOR DECISIV ÎN EVOLUȚIA LEGIFERĂRII
(Jurisprudence - Decident Factor in The Development of Legislation)

ASPECTE TEORETICE ȘI JURISPRUDENȚĂ ÎN MATERIE CANONICĂ PRIVIND PROBLEMA AUTOCEFALIEI BISERICEȘTI

ASPECTE TEORETICE ȘI JURISPRUDENȚĂ ÎN MATERIE CANONICĂ PRIVIND PROBLEMA AUTOCEFALIEI BISERICEȘTI
(Theoretical Aspects and Jurisprudence in Canonic Matter Regarding The Issue of Church Autocefaly)

JURISPRUDENȚA – PRACTICĂ NEUNITARĂ A ART. 24 DIN LEGEA NR. 554/2004 A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

JURISPRUDENȚA – PRACTICĂ NEUNITARĂ A ART. 24 DIN LEGEA NR. 554/2004 A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
(Jurisprudence - Non-Unitarian Jurisprudence of Article 24 of Law no. 554/2004 The Administrative Contentious)

REFLECȚII CU PRIVIRE LA DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICĂ AL UNIUNII EUROPENE

REFLECȚII CU PRIVIRE LA DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICĂ AL UNIUNII EUROPENE
(Reflections on The Public Property Law of the European Union)

FICȚIUNEA JURIDICĂ - CONȚINUT, ESENȚĂ ȘI FORMĂ ÎN DREPT

FICȚIUNEA JURIDICĂ - CONȚINUT, ESENȚĂ ȘI FORMĂ ÎN DREPT
(Legal Fiction - Content, Essence and Form in Law)

CONSIDERAȚIUNI PRIVIND DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE

CONSIDERAȚIUNI PRIVIND DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE
(Considerations on Human Rights in The Context The Development of Information Technologies)

ASPECTE PRIVIND APLICAREA REGULAMENTULUI NR. 679 DIN 2016 PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN ROMÂNIA

ASPECTE PRIVIND APLICAREA REGULAMENTULUI NR. 679 DIN 2016 PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN ROMÂNIA
(Aspects Regarding the Application of Regulation no. 679 of 2016 on the Protection of Personal Data in Romania)

ROLUL JURISPRUDENȚEI ÎN ORDINEA JURIDICĂ A UNIUNII EUROPENE

ROLUL JURISPRUDENȚEI ÎN ORDINEA JURIDICĂ A UNIUNII EUROPENE
(Role of Jurisdudence in The Legal Order of The European Union)

DREPTURILE COPILULUI VS. JURISPRUDENTA CEDO

DREPTURILE COPILULUI VS. JURISPRUDENTA CEDO
(Rights of the Child vs. ECHR Jurisprudence)

DEFINIȚIA INVESTIȚIEI INTERNAȚIONALE ÎN HOTĂRÂRI ARBITRALE. INSUFICIENȚA PREVEDERILOR DREPTULUI INTERN ÎN MATERIE

DEFINIȚIA INVESTIȚIEI INTERNAȚIONALE ÎN HOTĂRÂRI ARBITRALE. INSUFICIENȚA PREVEDERILOR DREPTULUI INTERN ÎN MATERIE
(Definition of International Investment in Arbitration Judgments. Insufficiency of Domestic Law Provisions in The Matter)

ASPECTE PRIVIND ROLUL JURISPRUDENȚEI INTERNAȚIONALE DE MEDIU

ASPECTE PRIVIND ROLUL JURISPRUDENȚEI INTERNAȚIONALE DE MEDIU
(Aspects of the Role of International Environmental Case Laws)

O FORMĂ ATIPICĂ DE RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ – RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNELE ADUSE MEDIULUI

O FORMĂ ATIPICĂ DE RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ – RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNELE ADUSE MEDIULUI
(An Atipic Form of Civil Liability - Liability for Environmental Damage)

CONTRIBUŢIA JURISPRUDENŢEI LA EXPLICITAREA SEMNIFICAŢIILOR ŞI AFIRMAREA PRINCIPIULUI PRECAUŢIEI

CONTRIBUŢIA JURISPRUDENŢEI LA EXPLICITAREA SEMNIFICAŢIILOR ŞI AFIRMAREA PRINCIPIULUI PRECAUŢIEI
(Contribution of Jurisprudence in Explanation of Significance and Affirming of The Principle of Precaution)

PRINCIPIUL SECURITĂȚII JURIDICE ÎN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI ROLUL ACESTUIA ÎN DEZVOLTAREA DREPTULUI ROMÂN

PRINCIPIUL SECURITĂȚII JURIDICE ÎN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI ROLUL ACESTUIA ÎN DEZVOLTAREA DREPTULUI ROMÂN
(The Principle of Legal Security in The Jurisprudence of The European Union Court of Justice and its Role in The Development of Romanian Law)

OPINII PRIVIND RAPORTUL DE ȚARĂ AL COMISIEI EUROPENE PENTRU ROMÂNIA DIN 13.11.2018 ÎN CADRUL M.C.V.

OPINII PRIVIND RAPORTUL DE ȚARĂ AL COMISIEI EUROPENE PENTRU ROMÂNIA DIN 13.11.2018 ÎN CADRUL M.C.V.
(Opinions on The Country Report of The European Commission for Romania From 13.11.2018 Within The Mechanism of Cooperation and Verification)

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN JURISPRUDENȚA INSTANȚELOR NAȚIONALE ȘI EUROPENE

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN JURISPRUDENȚA INSTANȚELOR NAȚIONALE ȘI EUROPENE
(The Right to Delete of Personal Data in The Jurisprudence of National and European Courts)

ROLUL JURISPRUDENȚEI EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN MATERIA INSOLVENȚEI TRANSFRONTALIERE

ROLUL JURISPRUDENȚEI EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN MATERIA INSOLVENȚEI TRANSFRONTALIERE
(The Role of European and National Jurisprudence in The Field of Cross-Border Insolvency)

EVOLUȚIA DREPTULUI PENAL PRIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE

EVOLUȚIA DREPTULUI PENAL PRIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE
(The Evolution of Criminal Law Through The Jurisprudence of The Constitutional Court)

CONSIDERAŢII DE DOCTRINĂ ŞI JURISPRUDENŢĂ PRIVIND ASIGURAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE ÎN MATERIE PENALĂ

CONSIDERAŢII DE DOCTRINĂ ŞI JURISPRUDENŢĂ PRIVIND ASIGURAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE ÎN MATERIE PENALĂ
(Doctrine and Jurisprudence Considerations Regarding The Assurance of a Unitary Jurisprudence in Criminal Law Matters)

DIVERGENŢE JURISPRUDENȚIALE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE ŞI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE ÎN MATERIA MĂSURILOR PREVENTIVE

DIVERGENŢE JURISPRUDENȚIALE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE ŞI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE ÎN MATERIA MĂSURILOR PREVENTIVE
(Jurisprudential Divergences of The High Court of Cassation and Justice and of The Constitutional Court in The Matter of Preventive Measures)

UNELE CONSIDERENTE PRIVIND ROLUL JURISPRUDENȚEI DIN SISTEMUL SANITAR ÎN DEZVOLTAREA NOULUI DREPT ROMÂN

UNELE CONSIDERENTE PRIVIND ROLUL JURISPRUDENȚEI DIN SISTEMUL SANITAR ÎN DEZVOLTAREA NOULUI DREPT ROMÂN
(Some Considerations on The Role of Jurispudence in The Health System in Developing the New Romanian Law)

INSTITUŢIA REABILITĂRII ÎN LEGISLAŢIA ŞI PRACTICA JUDICIARĂ A ULTIMELOR 5 DECENII

INSTITUŢIA REABILITĂRII ÎN LEGISLAŢIA ŞI PRACTICA JUDICIARĂ A ULTIMELOR 5 DECENII
(Institution of Rehabilitation in The Legislation and Jurisprudence of The Last Five Decades)

JURISPRUDENȚA CU VALOARE DE LEGE PENALA

JURISPRUDENȚA CU VALOARE DE LEGE PENALA
(Jurispudence With Value of Criminal Law)

RĂSPUNDEREA DE MEDIU ÎN CAZUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE AFLATE ÎN INSOLVENŢĂ

RĂSPUNDEREA DE MEDIU ÎN CAZUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE AFLATE ÎN INSOLVENŢĂ
(Environmental Liability in The Case of Insolvency of Commercial Companies)

PRACTICA JUDICIARĂ ÎNTRE IZVOR DE DREPT ȘI ADEVĂR JURIDIC PARTICULAR

PRACTICA JUDICIARĂ ÎNTRE IZVOR DE DREPT ȘI ADEVĂR JURIDIC PARTICULAR
(Jurisprudence Between Source of Law and Particular Legal Truth)

SUBIECŢII RĂSPUNDERII JURIDICE PENTRU ÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR DE SERVICIU

SUBIECŢII RĂSPUNDERII JURIDICE PENTRU ÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR DE SERVICIU
(Subjects of Juridical Liability for Breach of Service Obligations)

ASPECTE PRACTICE PRIVIND EXCEPȚIA NECOMPETENȚEI TERITORIALE ÎN CAMERA PRELIMINARĂ

ASPECTE PRACTICE PRIVIND EXCEPȚIA NECOMPETENȚEI TERITORIALE ÎN CAMERA PRELIMINARĂ
(Practical Aspects Regarding The Exception of the Territorial Incompetence in The Preliminary Chamber)

RĂSPUNDEREA PENALĂ A ALEȘILOR LOCALI – TENDINȚE DE RACORDARE LA NOILE PROVOCĂRI LEGISLATIVE ȘI JURISPRUDENȚIALE

RĂSPUNDEREA PENALĂ A ALEȘILOR LOCALI – TENDINȚE DE RACORDARE LA NOILE PROVOCĂRI LEGISLATIVE ȘI JURISPRUDENȚIALE
(Criminal Liability of Local Elected - Tendencies of Compliance With The New Legislative Jurisprudential Challenges)

INTERPRETAREA LEGII ÎN CONTEXTUL NOILOR REALITĂȚI SOCIALE

INTERPRETAREA LEGII ÎN CONTEXTUL NOILOR REALITĂȚI SOCIALE
(Interpretation of The Law in The Context of New Social Realities)

NORME DE INCRIMINARE INEFICIENTE ÎN MATERIA PROTECŢIEI MEDIULUI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL

NORME DE INCRIMINARE INEFICIENTE ÎN MATERIA PROTECŢIEI MEDIULUI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL
(Inneficient Incriminations Norms in The Matter of Environmental Protection Through Criminal Law)

PRINCIPIILE GENERALE ALE DIRECTIVEI EIA ÎN CADRUL JURISPRUDENȚEI CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

PRINCIPIILE GENERALE ALE DIRECTIVEI EIA ÎN CADRUL JURISPRUDENȚEI CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
(The General Principles of The EIA Directive in The Jurisprudence of The European Union Court of Justice)

UNELE COMENTARII PRIVIND MODIFICĂRILE CODULUI PENAL CARE URMEAZĂ SĂ FIE ADOPTATE, CU REFERIRE SPECIALĂ LA INFRACȚIUNILE DE CORUPȚIE ȘI DE SERVICIU

UNELE COMENTARII PRIVIND MODIFICĂRILE CODULUI PENAL CARE URMEAZĂ SĂ FIE ADOPTATE, CU REFERIRE SPECIALĂ LA INFRACȚIUNILE DE CORUPȚIE ȘI DE SERVICIU
(Some Comments on The Changes in The Penal Code That are to be Adopted, With Special Reference to Corruption and Service Crimes)

  • Price: 5.00 €
ASPECTE PROCESUAL PENALE PRIVIND CAUZELE CU MINORI ÎN LUMINA DIRECTIVEI NR. 2016/800 (DIRECTIVA COPIILOR)

ASPECTE PROCESUAL PENALE PRIVIND CAUZELE CU MINORI ÎN LUMINA DIRECTIVEI NR. 2016/800 (DIRECTIVA COPIILOR)
(Criminal Procedure Aspects Regarding Cases With Minors in The Light of Directive no. 2016/800 (Children's Directive))

CONFISCAREA SPECIALĂ. CONFISCAREA EXTINSĂ. STANDARDE PROBATORII

CONFISCAREA SPECIALĂ. CONFISCAREA EXTINSĂ. STANDARDE PROBATORII
(Special Confiscation. Extended Confiscation. Probatory Standards.)

IMPLICAȚIILE JURISPRUDENȚEI NAȚIONALE ASUPRA MIJLOACELOR DE PROBĂ ÎN PROCESUL PENAL

IMPLICAȚIILE JURISPRUDENȚEI NAȚIONALE ASUPRA MIJLOACELOR DE PROBĂ ÎN PROCESUL PENAL
(Implications of National Jurisprudence on Means of Proof in Criminal Trial)

INFLUENŢA JURISPRUDENŢEI ASUPRA CĂILOR EXTRAORDINARE DE ATAC (RECURSUL ÎN CASAŢIE)

INFLUENŢA JURISPRUDENŢEI ASUPRA CĂILOR EXTRAORDINARE DE ATAC (RECURSUL ÎN CASAŢIE)
(The Influence of Jurisdudence on Extraordinary Appeal (Appeal in Cassation))

SOLUŢIILE PRONUNŢATE DE INSTANŢA DE JUDECATĂ SESIZATĂ CU ACORD DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI

SOLUŢIILE PRONUNŢATE DE INSTANŢA DE JUDECATĂ SESIZATĂ CU ACORD DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI
(Solutions Given by The Court Reffered With a Guilty Plea Agreement)

ASPECTE PRACTICE PRIVIND CONDUCEREA ȘI SUPRAVEGHEREA DE CĂTRE PROCUROR A URMĂRIRII PENALE EFECTUATE DE CĂTRE ORGANELE DE CERCETARE PENALĂ

ASPECTE PRACTICE PRIVIND CONDUCEREA ȘI SUPRAVEGHEREA DE CĂTRE PROCUROR A URMĂRIRII PENALE EFECTUATE DE CĂTRE ORGANELE DE CERCETARE PENALĂ
(Regarding the Conduct and Supervision by the Prosecutor of the Criminal Investigation Carried Out by The Criminal Investigation Bodies)

EFECTELE JURISPRUDENȚEI CURȚII DE LA STRASBOURG ASUPRA PROCESULUI PENAL ROMÂN

EFECTELE JURISPRUDENȚEI CURȚII DE LA STRASBOURG ASUPRA PROCESULUI PENAL ROMÂN
(The Effects of The Strasbourg Court Jurisprudence on The Romanian Criminal Trial)

ROLUL JURISPRUDENȚEI ÎN REFORMA PENITENCIARĂ

ROLUL JURISPRUDENȚEI ÎN REFORMA PENITENCIARĂ
(The Role of Jurisdudence in Penitentiary Reform)

ROLUL JURISPRUDENȚEI CEDO ÎN CONFIGURAREA LEGISLAȚIEI EXECUȚIONAL-PENALE. STUDIU CRIMINOLOGIC

ROLUL JURISPRUDENȚEI CEDO ÎN CONFIGURAREA LEGISLAȚIEI EXECUȚIONAL-PENALE. STUDIU CRIMINOLOGIC
(The Role of The ECHR Jurisdudence in The Configuration of Executive-Penal Law. Criminology Study)

UNELE ASPECTE ALE EVOLUȚIEI INCRIMINĂRII PRIVIND CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ

UNELE ASPECTE ALE EVOLUȚIEI INCRIMINĂRII PRIVIND CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ
(Some Aspects of The Evolution of Increase in Organized Criminality)

SANCȚIONAREA TERORISMULUI ȘI RADICALIZĂRII ÎN SCOP TERORIST – UN „COMPROMIS” AL MARILOR SISTEME DE DREPT

SANCȚIONAREA TERORISMULUI ȘI RADICALIZĂRII ÎN SCOP TERORIST – UN „COMPROMIS” AL MARILOR SISTEME DE DREPT
(Sanctioning Terrorism and Radicalization - A "Compromise" of Great Legal Systems)

RECIDIVA ÎN PROGRESUL REGLEMENTĂRILOR DREPTULUI PENAL

RECIDIVA ÎN PROGRESUL REGLEMENTĂRILOR DREPTULUI PENAL
(The Relapse in The Progress of The Criminal Law Regulations)

PRINCIPIUL NEMIJLOCIRII ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN

PRINCIPIUL NEMIJLOCIRII ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN
(Principle of Immediacy in The Romanian Criminal Law)

UNELE OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA INTERPRETAREA ART.55 IND.1 DIN LEGEA NR.254/2013 ÎN PRACTICA INSTANŢELOR

UNELE OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA INTERPRETAREA ART.55 IND.1 DIN LEGEA NR.254/2013 ÎN PRACTICA INSTANŢELOR
(Some Comments on The Interpretation of Art.55 ind.1 of Law no.254/2013 in The Courts Jurisprudence)

RESPECTAREA DREPTURILOR PROCESUAL PENALE ALE PĂRŢII RESPONSABILE CIVILMENTE

RESPECTAREA DREPTURILOR PROCESUAL PENALE ALE PĂRŢII RESPONSABILE CIVILMENTE
(Respect for Criminal Process Rights of Civilly Liable Party)