Speclang 2. Specialized languages. Education - Perspectives - Career Cover Image

Speclang 2. Języki specjalistyczne. Edukacja – Perspektywy – Kariera
Speclang 2. Specialized languages. Education - Perspectives - Career

Author(s): Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska, Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska
Subject(s): Language studies, Theoretical Linguistics, Translation Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: German language; translation

  • E-ISBN-13: 978-83-8142-392-2
  • Print-ISBN-13: 978-83-8142-391-5
  • Page Count: 156
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish
Język niemiecki jako czynnik rozwoju gospodarczego na przykładzie Opola

Język niemiecki jako czynnik rozwoju gospodarczego na przykładzie Opola
(German language as a factor of economic development on the example of Opole)

Kierunki badań nad językami specjalistycznymi w Instytucie Lingwistyki Stosowanej

Kierunki badań nad językami specjalistycznymi w Instytucie Lingwistyki Stosowanej
(Directions of research on languages for specific purposes at the Institute of Applied Linguistics)

Germanista na rynku nowoczesnych usług biznesowych Wyniki projektu „Trendy na rynku pracy a znajomość języków obcych”

Germanista na rynku nowoczesnych usług biznesowych Wyniki projektu „Trendy na rynku pracy a znajomość języków obcych”
(A graduate of German studies in the sector of modern business services. The results of the project „Labour market trends and foreign language proficiency”)

Planowanie kursu języka specjalistycznego na poziomie akademickim z uwzględnieniem specyfiki branży nowoczesnych usług dla biznesu. Przykładowa dydaktyzacja autentycznych tekstów fachowych w zadaniach typu case study

Planowanie kursu języka specjalistycznego na poziomie akademickim z uwzględnieniem specyfiki branży nowoczesnych usług dla biznesu. Przykładowa dydaktyzacja autentycznych tekstów fachowych w zadaniach typu case study
(Planning an LSP teaching course on academic level including the specifics of the market for modern business services. Exemplary didactisation of authentic special texts in case study exercises)

Typy ekwiwalencji i ich relewancja dla relacji pomiędzy językiem wyjściowym a językiem docelowym w kontekście tłumaczenia tekstów (fachowych)

Typy ekwiwalencji i ich relewancja dla relacji pomiędzy językiem wyjściowym a językiem docelowym w kontekście tłumaczenia tekstów (fachowych)
(The typification of equivalence and its relevance for the relation between source and target language in the context of specialized text translation)

Zajęcia projektowe jako walidacja kompetencji zdobytych w trakcie studiów neofilologicznych drugiego stopnia

Zajęcia projektowe jako walidacja kompetencji zdobytych w trakcie studiów neofilologicznych drugiego stopnia
(Design classes as a validation of competences acquired during the second degree neophilological studies)

Ramowanie glottodydaktyczne na przykładzie zagadnień z zakresu polityki i historii występujących w podręcznikach do nauki języka niemieckiego

Ramowanie glottodydaktyczne na przykładzie zagadnień z zakresu polityki i historii występujących w podręcznikach do nauki języka niemieckiego
(Glottodidactic framing illustrated by the example of political and historical issues in German language textbooks)