Serbs and Yugoslavia. State, Society, Politics Cover Image
 • Offer for Individuals Only 20.00 €

Срби и Југославија. Држава, друштво, политика
Serbs and Yugoslavia. State, Society, Politics

Contributor(s): Zoran Janjetović (Translator), Momčilo Isić (Editor), Momčilo Mitrović (Editor), Radmila Radić (Editor), Vera Gudac-Dodić (Editor), Vladimir Lj. Cvetković (Editor)
Subject(s): Politics, History, Philosophy, Social Sciences, Education, Sociology, Economic history, Political history, Social history, Recent History (1900 till today), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), Ethnic Minorities Studies
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Yugoslavia; Serbia; Serbs; Kingdom of Yugoslavia; Kingdom of SHS; society; state; politics; economy; agriculture; inter-ethnic relations; ethnic minorities; communism; education; World Wars; inter-war and post-war period;
Summary/Abstract: Скоро вековно егзистирање Србије у заједничкој југословенској држави намеће потребу дугорочног и мултидисци пли нарног истраживања положаја Србије, а онда и српског народа у осталим деловима заједничке државе. Сарадници Института за новију историју Србије, прво радом на пројекту Историја српског народа, а затим и на пројекту Срби и распад Југославије извршили су бројна истраживања друштвених, економских, кул турних, просветних, верских и политичких прилика у Србији за време југословенске државе. Рeзултат тога су бројни чланци, ра справе и студије у домаћим и страним часописима и зборни ци ма, као и велики број монографских издања, од којих се већина налази и у најреномиранијим европским библиотекама. [...]

 • Print-ISBN-13: 978-86-7005-055-6
 • Page Count: 395
 • Publication Year: 2007
 • Language: Serbian
Од Србије до Србије

Од Србије до Србије
(From Serbia to Serbia)

 • Price: 6.00 €
Подела Краљевине Југославије 1941. године у светлу међународног права

Подела Краљевине Југославије 1941. године у светлу међународног права
(Partition of the Kingdom of Yugoslavia in 1941, according to International law)

 • Price: 4.50 €
Васељенска патријаршија, Српска православна црква и црквене реформе између два светска рата

Васељенска патријаршија, Српска православна црква и црквене реформе између два светска рата
(The Ecumenical Patriarchy, the Serbian Orthodox Church and Church Reforms Between the Two World Wars)

 • Price: 6.00 €
Жена и породица у Србији у другој половини 20. века

Жена и породица у Србији у другој половини 20. века
(Women and the Family in Serbia in the Second Half of 20th Century)

 • Price: 4.50 €
Националне мањине у очима српске елите 1918–1941.

Националне мањине у очима српске елите 1918–1941.
(National Minorities in the Eyes of the Serbian Elite 1918–1941)

 • Price: 5.00 €
Грађани Совјетског савеза у саставу немачких oкупационих снага у Србији и Југославији 1943–1945.

Грађани Совјетског савеза у саставу немачких oкупационих снага у Србији и Југославији 1943–1945.
(Soviet Citizens in the German Occupation Forces in Serbia and Yugoslavia 1943–1945)

 • Price: 4.50 €
Пољопривреда јужне Србије у југословенским оквирима 1918–1929.

Пољопривреда јужне Србије у југословенским оквирима 1918–1929.
(Agriculture in South Serbia Within the Yugoslav Framework 1918–1929)

 • Price: 4.50 €
Социјални механизам приватизације у Србији (1989–2000)

Социјални механизам приватизације у Србији (1989–2000)
(The Socio-economic Mode of Privatisation in Serbia (1989–2000))

 • Price: 6.00 €
Представе и стереотипи о Србији у виђењима Срба из Хрватске (1918–1929)

Представе и стереотипи о Србији у виђењима Срба из Хрватске (1918–1929)
(Images and Stereotypes on Serbia among Serbs in Croatia (1918–1929))

 • Price: 6.00 €
Француска, Срби и хрватско питање (1918–1921)

Француска, Срби и хрватско питање (1918–1921)
(France, the Serbs and the Croat Question (1918–1921))

 • Price: 4.50 €
Говори Милана Стојадиновића на парламентарним изборима 1938. године

Говори Милана Стојадиновића на парламентарним изборима 1938. године
(Speeches of Milan Stojadinović During the Parliamentary Election Campaign in 1938)

 • Price: 4.50 €
Комунистичка стратегија према српској интелигенцији 1944–1950.

Комунистичка стратегија према српској интелигенцији 1944–1950.
(The Communist Strategy Toward the Serbian Intelligentsia 1944–1950)

 • Price: 4.50 €
Гимназије у Србији за време Краљевине СХС

Гимназије у Србији за време Краљевине СХС
(High-Schools in Serbia in the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes)

 • Price: 4.50 €
Школовање Чеха и Словака у Србији 1945–1958.

Школовање Чеха и Словака у Србији 1945–1958.
(Education System of the Czechs and Slovaks in Serbia 1945–1958)

 • Price: 5.00 €
О неким аспектима у функционисању српских исељеничких школа у Сједињеним Америчким Државама 1919–1941.

О неким аспектима у функционисању српских исељеничких школа у Сједињеним Америчким Државама 1919–1941.
(On Certain Aspects of Functioning of Serbian Emigrant Schools in the United States of America 1919–1941)

 • Price: 4.50 €
Емиграција из Србије у Египту 1945–1956.

Емиграција из Србије у Египту 1945–1956.
(Emigration from Serbia to Egypt 1945–1956)

 • Price: 4.50 €
Југословенска сазнања о положају српске мањине у Мађарској и Румунији 1948–1953. године

Југословенска сазнања о положају српске мањине у Мађарској и Румунији 1948–1953. године
(What the Official Yugoslavia Knew About the Situation of the Serbian National Minority in Hungary and Romania 1948–1953)

 • Price: 5.00 €