1945. The End or the New Beginning? Cover Image
 • Regular Price 20.00 €

1945. Kpaj или нови почетак?
1945. The End or the New Beginning?

Contributor(s): Zoran Janjetović (Editor), Aleksej J. Timofejev (Editor), Vladimir Cvetkovich (Editor), Enikô A. Sajti (Editor), Oleg Valentinovich Romanko (Editor), Harald Hepner (Editor), Nikica Barić (Editor), Karl Betke (Editor), Dragan Aleksić (Editor), Zoran Janjetović (Translator)
Subject(s): Politics, Diplomatic history, Political history, Social history, Government/Political systems, WW II and following years (1940 - 1949), Fascism, Nazism and WW II
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: history; The Second World War; post-war period; economic history; political history; communism; USSR; Yugoslavia; political systems; diplomatic history; international relations; Bleiburg; refugees; Communist Party; Jews; displaced persons; war crimes;
Summary/Abstract: Свет je 2015. прославио 70. годишњицу од завршетка Другог светског рата. Ha иницијативу др Драгана Алексића Институт за новију историју Србије je решио да се придружи обележавању овог значајног датума издавањем једног зборника научних радова који не би био само пригодног карактера, него би представљао и научни допринос јубилеју. Мени je припала част да будем уредник тог зборника, a моја идеја о томе како би он требало да изгледа вртела се око године 1945. као преломнице: времена када се завршавао рат и када je почињало ново раздобље. Завршетак Другог светског рата je, у још много већој мери него завршетак Првог, означавао и крај једног старог, предратног света. После Првог светског рата нестала су три царства, настао je низ нових држава, демократија и право народа на самоопредељење постали су општеприхваћени... Крај Првог светског рата, посејао je, међутим, и семе следећег светског покоља. Он je био неупоредиво већи него претходни или било који други ратни сукоб у историји, a његов крај je створио свет какав људи који су живели 1914. никако не би препознали. Европа je била опустошена, фактички подељена између две победничке суперсиле, док су старе европске силе биле губитници или само формални победници: убрзо после Другог светског рата, a добрим делом захваљујући њему, колонијална царства Велике Британије и Француске почеће да се убрзано мрве, изродивши углавном tokom две прве послератне деценије свет какав данас познајемо. [...]

 • Print-ISBN-13: 978-86-7005-133-1
 • Page Count: 627
 • Publication Year: 2016
 • Language: English, Croatian, Serbian
Između oslobođenja i "vladavine terora" ("The Reign of Terror"): Pogledi američkih predstavnika u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji na jugoslavenske unutarnje prilike u prvoj polovici 1945. godine

Između oslobođenja i "vladavine terora" ("The Reign of Terror"): Pogledi američkih predstavnika u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji na jugoslavenske unutarnje prilike u prvoj polovici 1945. godine
(Between Liberation and "The Reign of Terror": The Views of American Representatives in Democratic Federal Yugoslavia on Yugoslav Internal Affairs During the First Half of the 1945)

 • Price: 5.00 €
Репресија комунистичког режима у Србији нa крају Другог светског рата са освртом нa европско искуство

Репресија комунистичког режима у Србији нa крају Другог светског рата са освртом нa европско искуство
(Repression of the Communist Regime in Serbia at the End of World War II with Special References on European Experience)

 • Price: 6.00 €
Албански оружани отпор успостављању власти нoвe Југославије 1944-1945.

Албански оружани отпор успостављању власти нoвe Југославије 1944-1945.
(The Albanian Armed Resistance to the Establishment of the Authorities of the New Yugoslavia 1944-1945)

 • Price: 4.00 €
Албанско становништво у процесу изградње „народне власти“ нa Косову и Метохији 1945.

Албанско становништво у процесу изградње „народне власти“ нa Косову и Метохији 1945.
(The Albanian Population during the Formation of the “People’s Government” in Kosovo and Metohija 1945)

 • Price: 5.00 €
Споразуми о Јулијској крајини 1945.

Споразуми о Јулијској крајини 1945.
(The Agreement on Venezia Giulia 1945)

 • Price: 4.00 €
Неостварени совјетски планови преобликовања политичке карте Балкана крајем Другог светског ратa

Неостварени совјетски планови преобликовања политичке карте Балкана крајем Другог светског ратa
(Unrealized Soviet Plans about Reshaping of the Political Map of the Balkans at the End of WW II)

 • Price: 5.00 €
Uklanjanje 1945/46. grobalja i grobova "okupatora" i "narodnih neprijatelja" poginulih 1941-45. na području Nezavisne Države Hrvatske

Uklanjanje 1945/46. grobalja i grobova "okupatora" i "narodnih neprijatelja" poginulih 1941-45. na području Nezavisne Države Hrvatske
(Removal of the Graves and Graveyards of "Occupiers" and "Enemies of the People" who had Died in the Territory of the Independent State of Croatia 1941-1945)

 • Price: 6.00 €
Обнова Савеза јеврејских вероисповедних општина Југославиje после Другог светског pata и повратак прве групе јеврејских заробљеника и избеглица у Србију

Обнова Савеза јеврејских вероисповедних општина Југославиje после Другог светског pata и повратак прве групе јеврејских заробљеника и избеглица у Србију
(The Reconstruction of the Union of Jewish Religious Communes in Yugoslavia after WWII and the Return of a Group of Jewish POWs and Refugees to Serbia)

 • Price: 4.00 €
Pregled najnovije literature i istraživanja na temu Bleiburga i Križnog puta

Pregled najnovije literature i istraživanja na temu Bleiburga i Križnog puta
(The Review of the Latest Literature and Researches on "Bleiburg" and the "Passion")

 • Price: 5.00 €
"Bleiburg" and the British Treatment of Croatian Collaborators 1945-48

"Bleiburg" and the British Treatment of Croatian Collaborators 1945-48
("Bleiburg” and the British Treatment of Croatian Collaborators 1945-48)

 • Price: 5.00 €
"Depoi špijuna i terorista". Saveznički logori za "raseljene osobe" u Italiji, Austriji i Njemačkoj

"Depoi špijuna i terorista". Saveznički logori za "raseljene osobe" u Italiji, Austriji i Njemačkoj
("Depots of Spies and Terrorists". Allied Camps for "Displaced Persons" in Italy, Austria and Germany)

 • Price: 5.00 €
Ишчекивање судбине и нови почеци: прилози истраживању историје српске колаборационистичке емиграције у првим годинама после Другог светског pata

Ишчекивање судбине и нови почеци: прилози истраживању историје српске колаборационистичке емиграције у првим годинама после Другог светског pata
(Awaiting the Fate and New Beginnings: A Contribution to the Research of the History of Serbian Collaborationist Emigration in the First Years after WWII)

 • Price: 6.00 €
Миграције нa територији Војводине 1945-1948. Узроци и демографске последице

Миграције нa територији Војводине 1945-1948. Узроци и демографске последице
(Migrations in Vojvodina region 1945-1948. Causes and Demographic Consequences)

 • Price: 5.00 €
Saveznička vojna uprava u Puli 1945 -1947.

Saveznička vojna uprava u Puli 1945 -1947.
(The Allied Military Government in Pula 1945-1947)

 • Price: 6.00 €
Problemi opskrbe, krijumčarenje i borba protiv gospodarskog kriminala u hrvatskome dijelu Zone B Julijske krajine (1945-1947)

Problemi opskrbe, krijumčarenje i borba protiv gospodarskog kriminala u hrvatskome dijelu Zone B Julijske krajine (1945-1947)
(Provisioning Problem and Struggle against Economic Crime in the Croatian Part of the Zone B of Venezia Giulia (1945-1947))

 • Price: 5.00 €
Утврђивање граница Федералне Србије 1945. године

Утврђивање граница Федералне Србије 1945. године
(The Delimitation of the Borders of the Federal Serbia in 1945)

 • Price: 4.00 €
Успостављање и одвијање редовних економских односа између Југославије и Совјетског савеза 1945. године

Успостављање и одвијање редовних економских односа између Југославије и Совјетског савеза 1945. године
(Establishment and Course of Normal Economic Relations between Yugoslavia and the Soviet Union in 1945)

 • Price: 5.00 €
Svest o krivici i nadmoć pobednika: Mađarska i Jugoslavija 1945-1947. u svetlu mađarskih dokumenata

Svest o krivici i nadmoć pobednika: Mađarska i Jugoslavija 1945-1947. u svetlu mađarskih dokumenata
(Awareness of Guilt and Supremacy of the Victor: Hungary and Yugoslavia 1945-1947 in the Light of Hungarian Documents)

 • Price: 5.00 €
Старо савезништво и нова искушења: Југословенско-чехословачки односи 1945-1948.

Старо савезништво и нова искушења: Југословенско-чехословачки односи 1945-1948.
(Old Alliance and New Trials: Yugoslav-Czechoslovak Relations 1945-1948)

 • Price: 4.00 €
Makedonsko crkveno pitanje 1945-1946. godine (između autonomije i autokefalnosti)

Makedonsko crkveno pitanje 1945-1946. godine (između autonomije i autokefalnosti)
(Macedonian Ecclesiastical Issue in the Period between 1945 and 1946 (Between Autonomy and Autocephaly))

 • Price: 5.00 €
Београдски универзитет 1944/45. - „На прагу новог доба“

Београдски универзитет 1944/45. - „На прагу новог доба“
(The Belgrade University 1944/45 - At the “Threshold of the New Age”)

 • Price: 4.00 €