National Scientific Conference 25 years Department of Law at New Bulgarian University 14 december 2016 Cover Image

Национална научна конференция "25 години департамент "Право" Нов български университет 14 декември 2016"
National Scientific Conference 25 years Department of Law at New Bulgarian University 14 december 2016

Contributor(s): Ekaterina Mihaylova (Composer), Deyana Marcheva (Composer), Ekaterina Mihaylova (Editor), Deyana Marcheva (Editor), Veselin Metodiev (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, History of Law, Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, International Law, Public Law, Law on Economics, EU-Legislation
Published by: Нов български университет
Keywords: Law; Conference; Civil law; EU law; EU law and international law; History law; Political law; Migration; Law & Economics
Summary/Abstract: The Law Department of New Bulgarian University is organizing a National Scientific Conference dedicated to its 25th anniversary. In focus of the discussion is the development of Legal Science and Education in Law from "Artes Liberales" Education perspective. The forum continues the tradition to provide a platform for research and creativity for academic staff at the Department on an annual base.

  • E-ISBN-13: 978-954-535-985-9
  • Page Count: 289
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bulgarian
Ius Est Ars (Някои размисли за правото като изкуство или изкусно занятие и за неговото изучаване)

Ius Est Ars (Някои размисли за правото като изкуство или изкусно занятие и за неговото изучаване)
(Ius Est Ars (Some Reflections on Iusas an Art or an Artful Occupation and on Legal Education))

Списък на автори

Списък на автори
(List of contributors)

Списък на използваните съкращения

Списък на използваните съкращения
(Index of Abbreviations)

In Memoriam

In Memoriam
(In Memoriam)

Реакцията на правото срещу злоупотребите с него

Реакцията на правото срещу злоупотребите с него
(The Reaction of Law towards Its Abuses)

Представите за качествата на политическия човек в конституционните дебати през ХІХ век

Представите за качествата на политическия човек в конституционните дебати през ХІХ век
(Notions of the Qualities of the Political Person in the Constitutional Debates in the Nineteenth Century)

Имигранти и бежанци - опасност или възможност

Имигранти и бежанци - опасност или възможност
(Immigrants and Refugees – Danger or Opportunity)

За ролята и отговорността на националния съдия по прилагането на правото на ЕС (Необходимо припомняне на изводите от две исторически решения на Съда на ЕС)

За ролята и отговорността на националния съдия по прилагането на правото на ЕС (Необходимо припомняне на изводите от две исторически решения на Съда на ЕС)
(The Role and the Responsibility of the National Judge for the Implementation of the EU Law (A Necessary Recall of the Conclusions from Two Historical Judgements of the Court of EU))

Хуманитарните науки не служат за нищо и това е добре: Екскурс върху възгледите на Стенли Фиш, професор по литература и право

Хуманитарните науки не служат за нищо и това е добре: Екскурс върху възгледите на Стенли Фиш, професор по литература и право
(Humanities Serve No Purpose and It’s a Good Thing: An Excursus on the Views of Stanley Fish, Professor in Literature and Law)

Преподаването на материята за правата на човека - реалности и перспективи

Преподаването на материята за правата на човека - реалности и перспективи
(Human Rights Education – Realities and Perspectives)

Методологията на правната наука и юридическото образование

Методологията на правната наука и юридическото образование
(Methodology of Legal Science and Legal Education)

Съдържание

Съдържание
(Table of contents)

Прилагането на забраната за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне

Прилагането на забраната за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
(Application of the Prohibition on the Abuse of Superior Bargaining Position)

Необходим ли е чл.19 от Закона за защита на конкуренцията за ефективното прилагане на забраната за злоупотреба с пазарно господство

Необходим ли е чл.19 от Закона за защита на конкуренцията за ефективното прилагане на забраната за злоупотреба с пазарно господство
(Is Article 19 of the Law Act on Protection of the Competition Necessary for the Efficient Application of the Prohibition of the Abuse of a Dominant Position)

За характера на срока за предявяване на иска при допуснато обезпечение

За характера на срока за предявяване на иска при допуснато обезпечение
(Regarding the Chracteristics of the Deadline for Submission of an Action in an Admitted Injunction)

Правните последици на местното арбитражно решение – недостатъци в правния режим у нас и последните стъпки за преодоляването им

Правните последици на местното арбитражно решение – недостатъци в правния режим у нас и последните стъпки за преодоляването им
(Legal Effects of the Local Arbitration Judgment – Disadvantages of the Bulgarian Legal Order and the Recent Steps for Overcoming Them)

Няколко американски истории и задължението да окажеш помощ

Няколко американски истории и задължението да окажеш помощ
(Several American Stories and the Duty to Rescue)

Ползването на отпуск като хипотеза на изменение на индивидуалното трудово правоотношение

Ползването на отпуск като хипотеза на изменение на индивидуалното трудово правоотношение
(Taking a Leave as a Hypothesis of Amendment to the Individual Employment Relationship)

Установяване на частична трансформация по отношение на имот, за който в бракоразводното споразумение е уговорено, че остава съсобствен

Установяване на частична трансформация по отношение на имот, за който в бракоразводното споразумение е уговорено, че остава съсобствен
(Establishment of Partial Transformation of Property That Has Been Specified as Co-wned in the Divorce Settlement)

Правна сигурност и справедливост в наказателното право

Правна сигурност и справедливост в наказателното право
(Legal Certainty and Justice in the Area of Criminal Law)

Значение на психичната болест на извършител на изключително тежко престъпление при индивидуализацията на най-тежките наказания доживотен затвор и доживотен затвор без замяна в българската съдебна практика

Значение на психичната болест на извършител на изключително тежко престъпление при индивидуализацията на най-тежките наказания доживотен затвор и доживотен затвор без замяна в българската съдебна практика
(The legal relevance of the mental disease of the perpetrator of an extremely dangerous crime in the process of individualization of the gravest penalties - life imprisonment without commutation and life imprisonment - according to the Bulgarian judic)

Трансфер на пробационни мерки, постановени в държави-членки на Европейския съюз

Трансфер на пробационни мерки, постановени в държави-членки на Европейския съюз
(Transfer of Probation Measures in the European Union)

Проектът BEPS в контекста на борбата срещу избягване на данъци

Проектът BEPS в контекста на борбата срещу избягване на данъци
(BEPS Project in the Context of the Fight against Tax Avoidance)

Целите за устойчиво развитие на ООН

Целите за устойчиво развитие на ООН
(UN Sustainable Development Goals)

Оценка на въздействие на нормативни актове - същност и видове

Оценка на въздействие на нормативни актове - същност и видове
(Nature and Types of the Legislation’s Impact Assessment)

Свободата на сдружаване според Търновската конституция (1879-1912)

Свободата на сдружаване според Търновската конституция (1879-1912)
(The freedom of Association according the Constitution of Tarnovo (1879-1912))

Отчетна ли е прокуратурата според чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България? (Коментар на решение № 6 по к.д. № 15 от 2016г. на Конституционния съд на Република България)

Отчетна ли е прокуратурата според чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България? (Коментар на решение № 6 по к.д. № 15 от 2016г. на Конституционния съд на Република България)
(Is the Prosecutor’s Office Accountable according to Article 86, point 16, sentence 2 of the Constitution of Republic Bulgaria? (Comments to Decision No. 6 on Constitutional Case No. 15 of 2016 of the Constitutional Court of Republic Bulgaria))

Към публичноправно понятие за авторитет

Към публичноправно понятие за авторитет
(Towards Public Law Concept of Authority)