Wandering, travelling, migration in language and culture Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze
Wandering, travelling, migration in language and culture

Contributor(s): Ewa Biłas-Pleszak (Editor), Joanna Przyklenk (Editor), Artur Rejter (Editor), Katarzyna Sujkowska-Sobisz (Editor)
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Language studies, Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Sociology, Western Slavic Languages, Eastern Slavic Languages, South Slavic Languages, Culture and social structure , Migration Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: wandering; travelling; migration; language; culture
Summary/Abstract: The nomadic character of contemporary culture (and not exclusively of it) is a fact that cannot be denied. People are wandering through life, but they are also moving in various other forms. Travelling in the geographical, mental and metaphorical sense ... determines the shape of our existence, invariably connected with different forms of movement. The complexity of this problem, its multifold nature and non-obviousness are confirmed by the authors of this monograph, who have chosen different versions of wandering, travelling and migration as the subject of description and interpretation. Not infrequently, which is worth emphasizing - the views are insightful, innovative and original. This approach to the topic of this volume should certainly be considered as its value. The collected texts have been grouped in seven thematic clusters. The first one (“Maps and boundaries”) comprises studies that address, from different perspectives, the issue of mapping of the world, as well as establishing boundaries, which are understood here in very different ways. The second part (“Facets of Wandering”) includes texts relating to wandering, both in a literal, as well as metaphorical or conventional sense. What is an important issue from the point of view of the problems of contemporary times is the issue of (e)migration, which the authors have also explored. This subject is dealt with in the third part named “(E)migrant and (e)migration”. The title concepts of the volume have become the object of scientific reflection as conceptualized in the system of Polish language and its textual realizations - this is reflected in the studies comprised in the fourth part (“Conceptualization of wandering, travelling, migration in a language and text”). The most comprehensive are studies dealing with travelling treated as a topic considered in various epochs, discourses and areas of communication. They have been placed in the fifth element (“Writing (about) travelling”). The presentation of other cultures, lands and languages, as well as emotional states of the authors is an important issue and thus frequently addressed in this volume, as evidenced by the sixth part entitled Conversation of „Absentees - travelling in a dialogue ». The volume has been ended with the element that comprises studies dealing with an issue that is important from the point of view of contemporary humanities, i.e. the wanderings of generic forms as well as the wandering that is taking place within them (“Wandering of species, wandering within the genre”). The book is addressed to Polish philologists, Slavists and humanists in general and to all those who are interested in travelling, wandering and migration.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3369-4
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3368-7
 • Page Count: 462
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Centrum – prowincja, peryferie, marginesy. Wędrówka pojęć w świecie dyskursów, znaczeń i aksjologii

Centrum – prowincja, peryferie, marginesy. Wędrówka pojęć w świecie dyskursów, znaczeń i aksjologii
(Provinces, Peripheries, Margins. A Journey of Concepts in the World of Discourses, Meanings and Axiology)

 • Price: 3.00 €
Migracje a dzieje języków i językowa mapa świata

Migracje a dzieje języków i językowa mapa świata
(Migration and Its Inlfluence on Languages and the Language Map of the World)

 • Price: 3.00 €
Wędrówki słów. Kilka zdań na temat pracy Émile’a Benveniste’a „Le vocabulaire des institutions indo‑européennes”

Wędrówki słów. Kilka zdań na temat pracy Émile’a Benveniste’a „Le vocabulaire des institutions indo‑européennes”
(The Journeys of Words. A Few Thoughts on Émile Benveniste’s „Le vocabulaire des institutions indo‑européennes”)

 • Price: 3.00 €
O mapie jako elemencie językowej i geopoetyckiej konstrukcji dyskursu eseistycznego (na podstawie lektury „Mapy” Andrzeja Niewiadomskiego)

O mapie jako elemencie językowej i geopoetyckiej konstrukcji dyskursu eseistycznego (na podstawie lektury „Mapy” Andrzeja Niewiadomskiego)
(On the Map as an Element of the Linguistic and Geopoetic Construct of the Essayist Discourse (On the Basis of a Reading of „Mapa” [„The Map”] by Andrzej Niewiadomski))

 • Price: 3.00 €
Wędrówki (w) pamięci zbiorowej (na przykładzie motywu Kopciuszka)

Wędrówki (w) pamięci zbiorowej (na przykładzie motywu Kopciuszka)
(The Journeys in/of Collective Memory (On the Example of the Cinderella Motif))

 • Price: 3.00 €
Wędrówka „ręka w łapę”. Intymistyczny wymiar dyskursu posthumanizmu

Wędrówka „ręka w łapę”. Intymistyczny wymiar dyskursu posthumanizmu
(A Journey „Hand in Paw”. The Intimist Aspect of the Posthuman Discourse)

 • Price: 3.00 €
Interdyskursywność (jako wędrówka nazw, idei i pojęć) w polskiej powieści uniwersyteckiej

Interdyskursywność (jako wędrówka nazw, idei i pojęć) w polskiej powieści uniwersyteckiej
(Interdiscursivity (as a Journey of Names, Ideas, Concepts) in Polish Campus Novel)

 • Price: 3.00 €
Wokół nazw osób, które z domu na wędrówkę wyruszyły – kilka uwag leksykalno‑semantycznych

Wokół nazw osób, które z domu na wędrówkę wyruszyły – kilka uwag leksykalno‑semantycznych
(On the Subject of Names for People Who Have Left Home on a Journey – A Few Lexical and Semantic Comments)

 • Price: 3.00 €
Trudne powroty do polszczyzny. Uwagi o przyczynach problemów językowych dzieci z polskich rodzin reemigranckich

Trudne powroty do polszczyzny. Uwagi o przyczynach problemów językowych dzieci z polskich rodzin reemigranckich
(Difficult Return to the Polish Language. On the Reasons for Language Issues of Children from Polish Reimmigrant Families)

 • Price: 3.00 €
Obraz kryzysu migracyjnego i migranta w prasie niemieckiej na podstawie tygodnika „Die Zeit”

Obraz kryzysu migracyjnego i migranta w prasie niemieckiej na podstawie tygodnika „Die Zeit”
(The Image of Migration Crisis and the Figure of the Imigrant in German Press on the Example of “Die Zeit”)

 • Price: 3.00 €
Strategie kształtowania postaw wobec uchodźcy we współczesnym polskim dyskursie katolickim

Strategie kształtowania postaw wobec uchodźcy we współczesnym polskim dyskursie katolickim
(Strategies of Forming Attitudes towards Refugees in Contemporary Polish Catholic Discourse)

 • Price: 3.00 €
Słowotwórczy obraz podróży i wędrówki

Słowotwórczy obraz podróży i wędrówki
(Derivational Image of Travel and Journey)

 • Price: 3.00 €
Najeździł się, ale czy się wyjeździł? O ekwiwalentach (?) semantycznych w grupie czasowników saturatywnych

Najeździł się, ale czy się wyjeździł? O ekwiwalentach (?) semantycznych w grupie czasowników saturatywnych
(Najeździł się, ale czy się wyjeździł? On Semantic Equivalents (?) in the Group of Saturative Verbs)

 • Price: 3.00 €
Onimiczne realizacje motywu quest w tekstach fantasy

Onimiczne realizacje motywu quest w tekstach fantasy
(Onimic Implementations of the Quest Motif in Fantasy Texts)

 • Price: 3.00 €
Podróż w głąb ziemi. Wizerunek górnika dawniej i dziś

Podróż w głąb ziemi. Wizerunek górnika dawniej i dziś
(A Journey to the Center of the Earth. The Image of the Miner Now and in the Past)

 • Price: 3.00 €
„Ku pożytecznej a bogatej może w treść [rodaków] zabawie” – wielojęzyczność w „Dziesięcioletniej podróży po Wschodzie” Ignacego Pietraszewskiego

„Ku pożytecznej a bogatej może w treść [rodaków] zabawie” – wielojęzyczność w „Dziesięcioletniej podróży po Wschodzie” Ignacego Pietraszewskiego
(„Ku pożytecznej a bogatej może w treść [rodaków] zabawie” – Multilingualism in „Dziesięcioletnia podróż po Wschodzie” by Ignacy Pietraszewski)

 • Price: 3.00 €
Podróż w poszukiwaniu tożsamości – geografia i mit we Wschodzie Andrzeja Stasiuka

Podróż w poszukiwaniu tożsamości – geografia i mit we Wschodzie Andrzeja Stasiuka
(A Journey in Search of Identity – Geography and Myth in Wschód by Andrzej Stasiuk)

 • Price: 3.00 €
Żywioł nomadyczny w twórczości Edwarda Stachury (z perspektywy geopoetyki)

Żywioł nomadyczny w twórczości Edwarda Stachury (z perspektywy geopoetyki)
(The Nomadic Element in the Works of Edward Stachura, from the Perspective of Geopoetics)

 • Price: 3.00 €
Podróż (i podróżowanie) oczyma blogerów. Refleksje nie tylko lingwistyczne

Podróż (i podróżowanie) oczyma blogerów. Refleksje nie tylko lingwistyczne
(Travel (and Traveling) through the Eyes of Bloggers. A Not Entirely Linguistic Reflection)

 • Price: 3.00 €
Budowanie wspólnoty podróży na przykładzie zjawiska carpoolingu – analiza komunikatów na stronach internetowych i forach dyskusyjnych poświęconych tematyce współdzielenia przejazdów

Budowanie wspólnoty podróży na przykładzie zjawiska carpoolingu – analiza komunikatów na stronach internetowych i forach dyskusyjnych poświęconych tematyce współdzielenia przejazdów
(Building a Travel Community on the Example of Carpooling. An Analysis of Messages on Carpooling Websites and Message Boards)

 • Price: 3.00 €
O podróżowaniu i kibicowaniu przed telewizorem, czyli kolarska podróż przez Europę

O podróżowaniu i kibicowaniu przed telewizorem, czyli kolarska podróż przez Europę
(On Traveling and Cheering in Front of the Television Set, or a Cycling Tour Across Europe)

 • Price: 3.00 €
Czego możemy się dowiedzieć o języku mieszkańców Czarnego Lądu na podstawie „Listów z Afryki” Henryka Sienkiewicza?

Czego możemy się dowiedzieć o języku mieszkańców Czarnego Lądu na podstawie „Listów z Afryki” Henryka Sienkiewicza?
(What We Can Learn About the African Languages from „Listy z Afryki” by Henryk Sienkiewicz)

 • Price: 3.00 €
Językowe sposoby opisywania (przybliżania) obcej rzeczywistości w „Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza

Językowe sposoby opisywania (przybliżania) obcej rzeczywistości w „Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza
(Lingustic Methods of Describing (Making Familiar) the Foreign Realities in „Listy z podróży do Ameryki” by Henryk Sienkiewicz)

 • Price: 3.00 €
Deskrypcje egzotyki krajów Wschodu w korespondencji prywatnej Sienkiewicza

Deskrypcje egzotyki krajów Wschodu w korespondencji prywatnej Sienkiewicza
(Descriptions of the Exotic East in Henryk Sienkiewicz’s Private Letters)

 • Price: 3.00 €
„Życie podróżą jest…” – o wędrówce idei (na podstawie nieznanych, prywatnych, oryginalnych listów Jerzego Szaniawskiego z lat 1965–1970)

„Życie podróżą jest…” – o wędrówce idei (na podstawie nieznanych, prywatnych, oryginalnych listów Jerzego Szaniawskiego z lat 1965–1970)
(„Life is a journey…” On a Journey into Oneself (Based on Hitherto Unknown, Private, Original Letters by Jerzy Szaniawski, Dated 1965–1970))

 • Price: 3.00 €
Wpływ sytuacji komunikacyjnej na kształt dialogu w „Rozmowach podręcznych dla podróżujących do Londynu Polaków nieumiejących zupełnie języka angielskiego” (1857) Franciszka Kuszla

Wpływ sytuacji komunikacyjnej na kształt dialogu w „Rozmowach podręcznych dla podróżujących do Londynu Polaków nieumiejących zupełnie języka angielskiego” (1857) Franciszka Kuszla
(The Influence of the Communicative Situation on the Form of the Dialogue in „Rozmowy podręczne dla podróżujących do Londynu Polaków nieumiejących zupełnie języka angielskiego” (1857) by Franciszek Kuszel)

 • Price: 3.00 €
Konwencjonalne i niestandardowe elementy przewodnika „Warszawa kobiet” Sylwii Chutnik – perspektywa genologiczna

Konwencjonalne i niestandardowe elementy przewodnika „Warszawa kobiet” Sylwii Chutnik – perspektywa genologiczna
(Conventional and Non‑Conventional Elements of the „Warszawa kobiet” guidebook by Sylwia Chutnik. A Genre Perspective)

 • Price: 3.00 €
Podróżowanie na małym ekranie: od telewizyjnego magazynu podróżniczego do reality show

Podróżowanie na małym ekranie: od telewizyjnego magazynu podróżniczego do reality show
(Traveling on the TV Screen: From Travel Show to Reality Show)

 • Price: 3.00 €
Teoria i praktyka dyskursu turystycznego (na przykładzie Słowacji i Rzymu wpisanych w przewodniki)

Teoria i praktyka dyskursu turystycznego (na przykładzie Słowacji i Rzymu wpisanych w przewodniki)
(Theory and Praxis of the Tourist Discourse (on the Example of Slovakia and Rome as Seen in Guidebooks))

 • Price: 3.00 €
Pande(me)mia – o strategiach migracyjnych memu internetowego w ujęciu genologicznym

Pande(me)mia – o strategiach migracyjnych memu internetowego w ujęciu genologicznym
(Pande(me)mic – on Migration Strategies of the Internet Meme in Genre Perspective)

 • Price: 3.00 €