Negation in language, text, discourse Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Negacja w języku, tekście, dyskursie
Negation in language, text, discourse

Contributor(s): Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz (Editor), Bartłomiej Cieśla (Editor)
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Semantics, Eastern Slavic Languages
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: negation; syntactical negation; semantic negation; communication negation; discourse analysis; negacja metajęzykowa; dyskurs; słowotwórstwo; semantyka; negacja w mediach
Summary/Abstract: The authors present in the publication phenomenon of negation. The volume includes articles by linguists, literary scholars, cultural experts, lawyers, philosophers and logicians. The publication is therefore interdisciplinary in character, because it presents the results of research on negation in the syntactic, semantic, logical, rhetorical, cultural and social dimensions. The authors of articles collected in the monograph propose syntactic, semantic and communication description of negation. They treat the negation narrowly - as part of the semantic sentence structure, affecting its formal structure, the speaker rejects the previously issued or default court (syntactic and logical definitions of negation), and broadly - as negation, rejection of what was or is recognized as real, proper, valuable, fair (dictionary definitions with lexeme negation). The collected texts are presented to the reader in four groups: in the first we have published general and theoretical publications (part I), in the next - analytical, containing descriptions of specific phenomena related to negation in language (part II), text (part III) and discourse (part IV).

 • E-ISBN-13: 978-83-8142-206-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-8142-205-5
 • Page Count: 243
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Negacja jako warunek i etap rozwoju myśli i kultury. Kognitywistyczna refleksja nad presupozycjami

Negacja jako warunek i etap rozwoju myśli i kultury. Kognitywistyczna refleksja nad presupozycjami
(Negation as a condition and stage of the development of thought and culture. Cognitive reflection on presuppositions)

 • Price: 4.50 €
Negacja metajęzykowa a odwoływalność implikacji pragmatycznych

Negacja metajęzykowa a odwoływalność implikacji pragmatycznych
(Metalinguistic negation and the revocability of pragmatic implications)

 • Price: 4.50 €
Niepamięć jako negacja wartości?

Niepamięć jako negacja wartości?
(Oblivion as a negation of values?)

 • Price: 4.50 €
Negacja i antytetyczność jako zjawiska retoryczne (na wybranych przykładach)

Negacja i antytetyczność jako zjawiska retoryczne (na wybranych przykładach)
(Negation and antithesis as rhetorical phenomena (on selected examples))

 • Price: 4.50 €
Poznawcze i interakcyjne aspekty negacji (na materiale medialnego dyskursu politycznego)

Poznawcze i interakcyjne aspekty negacji (na materiale medialnego dyskursu politycznego)
(Cognitive and interactive aspects of negation (on the material of political discourse))

 • Price: 4.50 €
Negacja z perspektywy tekstowej interpretacji konstrukcji słowotwórczych

Negacja z perspektywy tekstowej interpretacji konstrukcji słowotwórczych
(Negation from the perspective of textual interpretation of word-formation structures)

 • Price: 4.50 €
Miejsce negacji w strukturze semantycznej metaoperatorów niby, jakby i jak gdyby

Miejsce negacji w strukturze semantycznej metaoperatorów niby, jakby i jak gdyby
(place of negation in the semantic structure of metaoperators niby, jakby i jak gdyby)

 • Price: 4.50 €
Z problemów tworzenia konstrukcji z negacją przez polskich studentów uczących się języka słoweńskiego

Z problemów tworzenia konstrukcji z negacją przez polskich studentów uczących się języka słoweńskiego
(The problems of creating a construction with negation by Polish students learning the Slovenian language)

 • Price: 4.50 €
Występowanie negacji w polskim języku migowym

Występowanie negacji w polskim języku migowym
(The occurrence of negation in Polish sign language)

 • Price: 4.50 €
Egzystencjalność w paremiach z formalnym wykładnikiem negacji

Egzystencjalność w paremiach z formalnym wykładnikiem negacji
(Existentialism in proverbs with a formal exponent of negation)

 • Price: 4.50 €
Predykatywne środki wyrażania sprzeciwu w ulotkach i hasłach antyrządowych z lat 1945–1989

Predykatywne środki wyrażania sprzeciwu w ulotkach i hasłach antyrządowych z lat 1945–1989
(Predicative means of expressing opposition in anti-government leaflets and slogans from 1945-1989)

 • Price: 4.50 €
Negacja w tekście prawnym

Negacja w tekście prawnym
(Negation in the legal text)

 • Price: 4.50 €
„Jam duch jest, który ciągle przeczy” — żywioł negacji jako zasada świata w Dzieciach szatana Stanisława Przybyszewskiego

„Jam duch jest, który ciągle przeczy” — żywioł negacji jako zasada świata w Dzieciach szatana Stanisława Przybyszewskiego
(“I am the spirit that constantly denies”- the element of negation as the rule of the world in the Children of Satan written by Stanisław Przybyszewski)

 • Price: 4.50 €
Wymiary negacji w dziennikarstwie poradnikowym (na podstawie ogólnotematycznej prasy poradnikowej dla kobiet)

Wymiary negacji w dziennikarstwie poradnikowym (na podstawie ogólnotematycznej prasy poradnikowej dla kobiet)
(Dimensions of negation in guide journalism (based on a generic guidebook for women))

 • Price: 4.50 €
Wyrażanie negatywnych ocen w kulinarnych show

Wyrażanie negatywnych ocen w kulinarnych show
(Expressing negative ratings in a culinary show)

 • Price: 4.50 €
Negacja tradycji czy tryumf nowoczesności — koncepcja komentatora sportowego w ujęciu Bohdana Tomaszewskiego i jej zaprzeczenie we współczesnych mediach

Negacja tradycji czy tryumf nowoczesności — koncepcja komentatora sportowego w ujęciu Bohdana Tomaszewskiego i jej zaprzeczenie we współczesnych mediach
(Negation of tradition or triumph of modernity – concept of sports commentator in the Bohdan Tomaszewski conception and its denial in contemporary media)

 • Price: 4.50 €
Kultura kibucu jako negacja tradycyjnej kultury żydowskiej Studium przypadku hachszary grochowskiej

Kultura kibucu jako negacja tradycyjnej kultury żydowskiej Studium przypadku hachszary grochowskiej
(The culture of the kibbutz as a negation of traditional Jewish culture. Case study of hachshara grochowska)

 • Price: 4.50 €
Od negacji do akceptacji — postawy rodziców wobec niepełnosprawności swojego dziecka

Od negacji do akceptacji — postawy rodziców wobec niepełnosprawności swojego dziecka
(From negation to acceptance – the attitude of parents towards the disability of their child)

 • Price: 4.50 €
Językowy aspekt starzenia się jednostki w otoczeniu pracy na tle danych pozyskanych z wywiadów autobiograficznych

Językowy aspekt starzenia się jednostki w otoczeniu pracy na tle danych pozyskanych z wywiadów autobiograficznych
(Language aspect of the aging of the individual in the work environment against the background of data obtained from autobiographical interviews)

 • Price: 4.50 €