THE CHALLENGES OF CITY DEVELOPMENT. COMBINING LOCAL GOVERNMENTS. CITIZENS' BUDGET Cover Image

WYZWANIA ROZWOJU MIAST. ŁĄCZENIE SAMORZĄDÓW LOKALNYCH. BUDŻET OBYWATELSKI
THE CHALLENGES OF CITY DEVELOPMENT. COMBINING LOCAL GOVERNMENTS. CITIZENS' BUDGET

Contributor(s): Bogdan Ślusarz (Editor), Marta Górka (Editor)
Subject(s): National Economy, Rural and urban sociology, Socio-Economic Research
Published by: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze
Keywords: city development; combining local governments; citizens' budget

  • Print-ISBN-13: 978-83-87193-67-6
  • Page Count: 242
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish
Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny

Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny
(Connection of the city of Zielona Góra with the commune of Zielona Góra into a joint local government)

Prawne dylematy łączenia jednostek samorządu terytorialnego

Prawne dylematy łączenia jednostek samorządu terytorialnego
(Legal dilemmas of combining local government units)

Problem zmian granic Opola w 2016 roku

Problem zmian granic Opola w 2016 roku
(The problem of changes in the borders of Opole in 2016)

Łączenie samorządów - perspektywa wielkoludów i liliputów

Łączenie samorządów - perspektywa wielkoludów i liliputów
(Combining local governments - the prospect of giants and dwarves)

Specyfika referendum lokalnego na tle procedury zmiany granic gmin – przegląd wybranych zagadnień prawnych

Specyfika referendum lokalnego na tle procedury zmiany granic gmin – przegląd wybranych zagadnień prawnych
(The specificity of the local referendum against the background of the procedure of changing the boundaries of municipalities - an overview of selected legal issues)

Pełnomocnik do spraw połączenia gmin

Pełnomocnik do spraw połączenia gmin
(Plenipotentiary for the connection of municipalities)

Geneza i kształt budżetu obywatelskiego w Polsce – dobre i złe praktyki Trójmiasta

Geneza i kształt budżetu obywatelskiego w Polsce – dobre i złe praktyki Trójmiasta
(Genesis and shape of the civic budget in Poland - good and bad practices of the Tri-City)

Meandry budżetu partycypacyjnego w Niemczech

Meandry budżetu partycypacyjnego w Niemczech
(Meanders of participatory budget in Germany)

Partycypacja obywatelska – zagrożenia i szanse realizacji. Analiza wybranych działań prospołecznych i rewitalizacyjnych w mieście średniej wielkości

Partycypacja obywatelska – zagrożenia i szanse realizacji. Analiza wybranych działań prospołecznych i rewitalizacyjnych w mieście średniej wielkości
(Citizens’ participation - threats and opportunities for implementation. Analysis of selected pro-social and revitalization activities in a medium-sized city)

Budżet obywatelski jako forma konsultacji społecznych

Budżet obywatelski jako forma konsultacji społecznych
(Citizens' budget as a form of social consultations)

Budżet partycypacyjny – mechanizm kreowania budżetu gminy przez jej mieszkańców – wybrane zagadnienia

Budżet partycypacyjny – mechanizm kreowania budżetu gminy przez jej mieszkańców – wybrane zagadnienia
(Participatory budget - a mechanism for creating a commune's budget by its inhabitants - selected issues)

Doświadczenia z funkcjonowaniem instytucji budżetu obywatelskiego w małym mieście na przykładzie Budżetu Obywatelskiego Żmigrodu

Doświadczenia z funkcjonowaniem instytucji budżetu obywatelskiego w małym mieście na przykładzie Budżetu Obywatelskiego Żmigrodu
(Experiences with the functioning of citizens budget institutions in a small city on the example of Żmigród Citizens Budget)

Budżet partycypacyjny, a zagadnienia odpowiedzialności

Budżet partycypacyjny, a zagadnienia odpowiedzialności
(Participatory budget and issues of responsibility)

Budżet partycypacyjny instrumentem kształtowania idei partycypacji społecznej wśród mieszkańców gminy? – zagadnienia wybrane

Budżet partycypacyjny instrumentem kształtowania idei partycypacji społecznej wśród mieszkańców gminy? – zagadnienia wybrane
(Participatory budget as an instrument for shaping the idea of social participation among the inhabitants of the commune? - selected issues)

Budżet partycypacyjny - przejściowy nurt czy trwały instrument demokracji?

Budżet partycypacyjny - przejściowy nurt czy trwały instrument demokracji?
(Participatory budget - a transitional trend or a permanent instrument of democracy?)

Inicjatywa lokalna jako alternatywna forma partycypacji obywateli na szczeblu samorządu terytorialnego

Inicjatywa lokalna jako alternatywna forma partycypacji obywateli na szczeblu samorządu terytorialnego
(Local initiative as an alternative form of citizen participation at the local government level)

Budżet obywatelski - szanse i zagrożenia związane z jego realizacją, studium przypadku

Budżet obywatelski - szanse i zagrożenia związane z jego realizacją, studium przypadku
(Citizens' budget - opportunities and threats related to its implementation, case study)