Challenges and educational and vocational dilemmas. Vol. 1 Cover Image

Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. Tom 1
Challenges and educational and vocational dilemmas. Vol. 1

Contributor(s): Eunika Baron-Polańczyk (Editor), Aneta Klementowska (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Economy, Education, Socio-Economic Research
Published by: Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Keywords: education; labour; profession;
Summary/Abstract: Dynamicznie zmieniająca się, w wyniku globalizacji, postępu technologicznego i cywilizacyjnego, rzeczywistość stymuluje wprowadzanie zmian na płaszczyźnie edukacyjno zawodowej,w szczególności w zakresie wyboru zawodu, kształcenia zawodowego, pracy zawodowej, dokształcania i doskonalenia zawodowego. Zawód i wykształcenie nie jest czymś danym jednorazowym na całe życie. Nieustanie pojawiają się nowe profesje wymagające nowych, odmiennych od tradycyjnych, kompetencji. Świadczy o tym m.in. publikowany corocznie ranking najbardziej atrakcyjnych zawodów magazynu „Forbes”...

  • Print-ISBN-13: 978-83-932280-8-9
  • Page Count: 166
  • Publication Year: 2014
  • Language: English, Polish
PROFESJOLOGICZNE WYZWANIA DLA EDUKACJI W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH TEORII WYCHOWANIA

PROFESJOLOGICZNE WYZWANIA DLA EDUKACJI W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH TEORII WYCHOWANIA
(PROFESSIOLOGICAL CHALLENGES FOR EDUCATION IN THE LIGHT OF MODERN THEORY OF EDUCATION)

INTEGRITY AND PSYCHOANALYSIS

INTEGRITY AND PSYCHOANALYSIS
(INTEGRITY AND PSYCHOANALYSIS)

PROJEKTOWANIE – PRZEJAW CELOWEJ I KREATYWNEJ DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ W ERZE ICT

PROJEKTOWANIE – PRZEJAW CELOWEJ I KREATYWNEJ DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ W ERZE ICT
(DESIGN – MANIFESTATION OF PURPOSEFUL AND CREATIVE EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE ICT ERA)

REFLEKSJE NA TEMAT KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN W SYSTEMIE EDUKACJI WPROWADZONYCH W 2012 ROKU

REFLEKSJE NA TEMAT KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN W SYSTEMIE EDUKACJI WPROWADZONYCH W 2012 ROKU
(THOUGHTS ON EDUCATING ADULTS IN RESPECT OF SYSTEM OF EDUCATION AMENDMENTS INTRODUCED IN 2012)

WOLONTARIAT W SŁUŻBIE POTRZEBUJĄCYM – SPOŁECZNY I EDUKACYJNY WYMIAR POMOCY CZŁOWIEKOWI

WOLONTARIAT W SŁUŻBIE POTRZEBUJĄCYM – SPOŁECZNY I EDUKACYJNY WYMIAR POMOCY CZŁOWIEKOWI
(VOLUNTEERING AS THE SERVICE TO PEOPLE IN NEED – THE SOCIAL AND EDUCATIONAL DIMENSION OF ASSISTANCE FOR A MAN)

WYKORZYSTYWANIE ZAŁOŻEŃ KONSTRUKTYWIZMU W PRAKTYCE. BADANIE WIEDZY STUDENTÓW PRZED NAUCZANIEM I JEJ WYKORZYSTYWANIE W PRAKTYCE

WYKORZYSTYWANIE ZAŁOŻEŃ KONSTRUKTYWIZMU W PRAKTYCE. BADANIE WIEDZY STUDENTÓW PRZED NAUCZANIEM I JEJ WYKORZYSTYWANIE W PRAKTYCE
(USING THE PRINCIPLES OF CONSTRUCTIVISM IN PRACTICE. TEST STUDENTS' KNOWLEDGE BEFORE TEACHING AND ITS USE IN PRACTICE)

PRACA ZAWODOWA A CZAS WOLNY

PRACA ZAWODOWA A CZAS WOLNY
(PROFESSIONAL WORK AND LEISURE TIME)

PSYCHOPEDAGOGICZNY WYMIAR OPIEKI NAD OSOBAMI W WIEKU PODESZŁYM

PSYCHOPEDAGOGICZNY WYMIAR OPIEKI NAD OSOBAMI W WIEKU PODESZŁYM
(THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DIMENSIONS OF CARE FOR THE ELDERLY)

KOLOROWY ŚWIAT TALENTÓW – DOBRA PRAKTYKA GORZOWSKIEGO CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

KOLOROWY ŚWIAT TALENTÓW – DOBRA PRAKTYKA GORZOWSKIEGO CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ
(COLOURFUL WORLD OF TALENTS – GOOD PRACTICE OF THE GORZÓW WLKP CENTRE OF INFORMATION AND THE PROFESSIONAL CAREER PLANNING)

UDZIAŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE GRUNDTVIG

UDZIAŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE GRUNDTVIG
(PARTICIPATION OF CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO (THE CENTRE FOR CONTINUTING AND PRACTICAL EDUCATION) IN ZIELONA GÓRA AN INTERNATIONAL PROJECT OF GRUNDTVIG)

WSPÓŁPRACA UCZELNI WYŻSZYCH Z WYBRANYMI INSTYTUCJAMI RYNKU PRACY W ZAKRESIE REALIZACJI KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI

WSPÓŁPRACA UCZELNI WYŻSZYCH Z WYBRANYMI INSTYTUCJAMI RYNKU PRACY W ZAKRESIE REALIZACJI KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI
(COOPERATION OF TERTIARY EDUCATION INSTITUTIONS WITH SELECTED LABOUR MARKET INSTITUTIONS REGARDING IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK)

TROSKA UCZELNI WYŻSZEJ O PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH PEDAGOGÓW – PRAKTYKI STUDENCKIE I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA STUDENTÓW

TROSKA UCZELNI WYŻSZEJ O PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH PEDAGOGÓW – PRAKTYKI STUDENCKIE I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA STUDENTÓW
(UNIVERSITY CARE ABOUT FUTURE WORK – PREPARATION TEACHERS – STUDENT'S PRACTICE AND SOCIAL ACTIVATION)