Transfer of knowledge and technology from scientific research organizations to enterprises Cover Image

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw
Transfer of knowledge and technology from scientific research organizations to enterprises

Author(s): Dariusz M. Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk, Bogdan Gregor
Subject(s): Social Sciences, Economy, Sociology, ICT Information and Communications Technologies, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: transfer of knowledge; transfer of technology; scientific research organizations; enterprises
Summary/Abstract: Rozwój innowacyjnej gospodarki zależy od umiejętności korzystania z osiągnięć nauki i możliwości ich dystrybucji. Książka wpisuje się w niezwykle istotną dyskusję dotyczącą poprawy innowacyjności polskiej gospodarki poprzez udoskonalenie współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Autorzy diagnozują sytuację polskich uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz współpracy z biznesem, badają różne grupy interesariuszy biorących udział w profesjonalnych procesach transferu wiedzy i technologii w Polsce, Norwegii, Francji, Czechach, na Węgrzech, a także w USA i Kanadzie. Analizują studia dobrych praktyk – zarówno polskich, jak i zagranicznych – aby na tej podstawie zaprezentować rekomendacje niezbędnych zmian dla uczelni w obszarze kształtowania dobrych relacji z przedsiębiorstwami w celu zwiększania potencjału innowacyjnego i wzrostu konkurencyjności gospodarki.

  • E-ISBN-13: 978-83-8088-527-1
  • Print-ISBN-13: 978-83-8088-526-4
  • Page Count: 162
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish